Dodawanie lub edytowanie reguł zapory

Edycja lub dodanie reguł zapory może być wymagane po zmianie ustawień sieciowych (na przykład zmienionego adresu sieciowego lub numeru portu dla strony zdalnej) w celu zapewnienia poprawnego działania aplikacji, której dotyczy reguła.


note

Następujące artykuły z bazy wiedzy ESET mogą być dostępne tylko w języku angielskim:

Górna część okna zawiera trzy karty:

  • Ogólne — umożliwia podanie nazwy reguły, kierunku połączenia, czynności (Zezwól, Odmów, Pytaj), protokołu i profilu, w którym reguła ma być stosowana.
  • Lokalne — udostępnia informacje o lokalnej stronie połączenia: lokalny port lub zakres portów oraz nazwę aplikacji korzystającej z połączenia. Umożliwia dodanie w tym miejscu wstępnie zdefiniowanej lub utworzonej strefy z zakresem adresów IP, klikając przycisk Dodaj.
  • Zdalny — ta karta zawiera informacje o porcie zdalnym (zakresie portów). Użytkownik może tutaj określić listy zdalnych adresów IP lub stref dla danej reguły. Umożliwia dodanie w tym miejscu wstępnie zdefiniowanej lub utworzonej strefy z zakresem adresów IP, klikając przycisk Dodaj.

Podczas tworzenia nowej reguły należy w polu Nazwa wprowadzić nazwę reguły. Z menu rozwijanego Kierunek wybierz kierunek, którego dotyczy reguła, a z menu rozwijanego Czynność wybierz czynność, która ma zostać wykonana, gdy połączenie spełnia regułę.

Protokół określa używany w regule protokół transmisji. Z menu rozwijanego wybierz protokół, który ma zostać użyty dla danej reguły.

Typ/kod ICMP oznacza komunikat ICMP identyfikowany na podstawie liczby (np. 0 oznacza „Odpowiedź echa”).

Wszystkie reguły są domyślnie włączone dla dowolnego profilu. Zamiast tego można wybrać własny profil zapory z menu rozwijanego Profile.

Po włączeniu opcji Stopień szczegółowości zapisywania w dzienniku wszelkie działania związane z regułą będą rejestrowane w dzienniku. Powiadom użytkownika — powoduje wyświetlenie powiadomienia po zastosowaniu reguły.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_GENERAL


note

Dzienniki zapory z akcją Odmów i ważnością rejestrowania Ostrzeżenie mogą być zbierane przez ESET PROTECT.


example

Utworzymy nową regułę umożliwiającą przeglądarce internetowej Firefox uzyskiwanie dostępu do programu Internet / stron internetowych w sieci lokalnej.

  1. Na karcie Ogólne należy włączyć połączenia wychodzące korzystające z protokołów TCP i UDP.
  2. Kliknij kartę Lokalne.
  3. Wybierz ścieżkę do pliku używanej przeglądarki internetowej, klikając opcję ... (na przykład C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). NIE wpisuj nazwy aplikacji.
  4. Na karcie Zdalne włącz porty o numerach 80 i 443, jeśli chcesz zezwolić na standardowe przeglądanie Internetu.

note

Reguły wstępnie zdefiniowane można modyfikować w ograniczonym zakresie.