ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Stav ochrany

V okne Stav ochrany sa zobrazujú informácie o aktuálnej ochrane počítača a poslednej aktualizácii. Zelený nápis Maximálna ochrana znamená, že je zaistená maximálna úroveň ochrany.

V okne Stav ochrany sa zobrazujú oznámenia s podrobnými informáciami a odporúčaniami na zvýšenie bezpečnosti poskytovanej produktom ESET Endpoint Security, zapnutie ďalších funkcií alebo zabezpečenie maximálnej ochrany.

PAGE_HOME

MONITOR_GREENZelená ikona a zelený nápis Ste chránený znamenajú, že je zaistená maximálna úroveň ochrany.
 

Čo robiť, ak program nepracuje správne?

Pri plnej funkčnosti ochrany majú jednotlivé programové moduly zelené symboly. Červený výkričník alebo oranžové oznámenie signalizuje, že modul ochrany si vyžaduje vašu pozornosť. Dodatočné informácie o module sú zobrazené vo vrchnej časti okna. Taktiež je zobrazené navrhované riešenie v prípade problému s modulom. Stav jednotlivých modulov je možné zmeniť kliknutím na Nastavenia v hlavnom okne a označením požadovaného modulu.

PAGE_STATUS_02

MONITOR_RED Červený výkričník (!) signalizuje, že ochrana vášho systému nie je zaručená v plnej miere. Možné príčiny sú:

 • Antivírusová a antispyvérová ochrana je pozastavená – antivírusovú a antispyvérovú ochranu môžete opätovne aktivovať kliknutím na možnosť Spustiť všetky moduly antivírusovej a antispyvérovej ochrany v okne Stav ochrany alebo použite možnosť Zapnúť antivírusovú a antispyvérovú ochranu v časti Nastavenia v hlavnom okne programu.
 • Antivírusová ochrana je nefunkčná – nepodarilo sa spustiť antivírusovú kontrolu. Väčšina modulov ESET Endpoint Security nebude fungovať správne.
 • Antiphishingová ochrana je nefunkčná – táto funkcia nefunguje, pretože požadované programové moduly nie sú aktívne.
 • Firewall je vypnutý – tento problém je tiež signalizovaný červenou ikonou a bezpečnostným upozornením vedľa položky Sieť. Kliknite na možnosť Zapnúť režim filtrovania pre opätovné povolenie ochrany siete.
 • Firewall sa nepodarilo spustiť – firewall nie je aktívny pre problémy s integráciou do systému. Hneď ako to bude možné, reštartujte svoj počítač.
 • Detekčné jadro je neaktuálne – toto chybové hlásenie sa zobrazí po niekoľkých neúspešných pokusoch o aktualizáciu detekčného jadra (predtým „vírusová databáza“). Odporúčame, aby ste skontrolovali nastavenia aktualizácie. Najčastejším problémom sú nesprávne zadané autorizačné údaje alebo nesprávne nakonfigurované nastavenia pripojenia.
 • Produkt nie je aktivovaný alebo Platnosť vašej licencie uplynula – v tomto prípade sa farba ikony stavu ochrany zmení na červenú. Po uplynutí platnosti licencie program nebude možné aktualizovať. Ak chcete licenciu obnoviť, odporúčame postupovať podľa pokynov vo výstražnom okne.
 • Systém HIPS je vypnutý – tento problém je signalizovaný v prípade, že je systém HIPS deaktivovaný. Odporúčame teda ochranu okamžite opäť povoliť kliknutím na možnosť Zapnúť HIPS.
 • Nie sú naplánované žiadne pravidelné aktualizácie – ESET Endpoint Security nebude kontrolovať dostupnosť dôležitých aktualizácií ani ich prijímať, pokiaľ nenaplánujete úlohu na vykonanie aktualizácie.
 • Prístup na sieť bol zablokovaný – zobrazí sa v prípade, že pre danú pracovnú stanicu bola z ESET PROTECT spustená úloha pre klienta Izolovať počítač od siete. Pre viac informácií kontaktujte svojho správcu siete.
 • Rezidentná ochrana súborového systému je pozastavená – rezidentná ochrana bola deaktivovaná používateľom. Váš počítač nie je chránený pred hrozbami. Ak chcete túto funkciu opäť povoliť, kliknite na Zapnúť rezidentnú ochranu.

MONITOR_ORANGE Oranžová ikona (i) signalizuje, že produkt ESET si vyžaduje vašu pozornosť, pretože sa vyskytol problém, ktorý však nie je kritický. Možné príčiny sú:

 • Ochrana prístupu na web je vypnutá – ak chcete opätovne povoliť Ochranu prístupu na web, kliknite na bezpečnostné oznámenie a potom na Zapnúť ochranu prístupu na web.
 • Platnosť vašej licencie čoskoro uplynie/Platnosť vašej licencie dnes uplynie – v tomto prípade sa ikona stavu ochrany zmení na výkričník. Po skončení platnosti licencie nebude možné program aktualizovať a ikona stavu ochrany bude červená.
 • Ochrana pred botnetmi je pozastavená – ak chcete túto funkciu opätovne povoliť, kliknite na Zapnúť ochranu proti botnetom.
 • Ochrana pred sieťovými útokmi (IDS) je pozastavená – ak chcete túto funkciu opätovne povoliť, kliknite na Zapnúť ochranu pred sieťovými útokmi (IDS).
 • Antispamová ochrana e‑mailových klientov je pozastavená – kliknutím na Zapnúť antispamovú ochranu e‑mailových klientov túto funkciu znova povolíte.
 • Webová kontrola je pozastavená – ak chcete túto funkciu opätovne povoliť, kliknite na Zapnúť webovú kontrolu.
 • Prepísanie politiky je aktívne – konfigurácia stanovená politikou je dočasne prepísaná, pravdepodobne kým sa nevyriešia problémy. Prepísať politiku môže len používateľ, ktorý má na to dostatočné oprávnenia. Viac informácií nájdete v kapitole Ako používať Režim prepísania.
 • Správa zariadení je pozastavená – ak chcete túto funkciu opätovne povoliť, kliknite na Zapnúť správu zariadení.

Ak chcete nastaviť, ktoré stavy ochrany sa majú zobrazovať priamo v produkte ESET Endpoint Security, prečítajte si kapitolu Stavy aplikácie.

Ak sa vám nepodarí problém vyriešiť pomocou navrhnutých riešení, je potrebné použiť časť Pomocník a podpora alebo vyhľadať informácie o danom probléme v Databáze znalostí spoločnosti ESET. Ak aj napriek tomu potrebujete pomoc, môžete kontaktovať technickú podporu spoločnosti ESET. Špecialisti technickej podpory spoločnosti ESET reagujú na problémy rýchlo a efektívne vám pomôžu s riešením vášho problému.


note

Ak stav súvisí s funkciou, ktorá je blokovaná politikou nástroja ESET PROTECT, odkaz nebude funkčný (nebude dostupný).