ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Čo sú politiky?

Správca môže prostredníctvom politík v ESET PROTECT Web Console vzdialene aplikovať konkrétne nastavenia na bezpečnostné produkty ESET nainštalované na klientskych počítačoch. Politika môže byť aplikovaná priamo na individuálne počítače aj skupiny počítačov. Správca tiež môže k počítaču alebo skupine priradiť viacero politík.

Na vytvorenie novej politiky musí mať používateľ nasledujúce oprávnenia: Na čítanie zoznamu politík je potrebné povolenie na čítanie. Na priraďovanie politík k cieľovým zariadeniam je potrebné povolenie na použitie. Na vytváranie, zmenu a úpravu politík je potrebné povolenie na zápis.

Politiky sú aplikované v poradí podľa hierarchickej štruktúry statických skupín. V prípade dynamických skupín sú najskôr prechádzané podradené skupiny. Vďaka tomuto princípu môžete vytvárať globálne politiky pre statické skupiny, zatiaľ čo politiky so špecifickým nastavením môžete priraďovať k podskupinám. Použitím príznakov môže používateľ programu ESET Endpoint Security, ktorý má prístup do skupín nachádzajúcich sa vyššie v hierarchii, prepísať politiky nižších skupín. Algoritmus je podrobnejšie vysvetlený v online používateľskej príručke pre ESET PROTECT.


note

Ku skupinám, ktoré sa nachádzajú vyššie v hierarchii, odporúčame priraďovať všeobecnejšie politiky (napr. nastavenia aktualizačného servera). Špecifickejšie politiky (napr. nastavenia správy zariadení) by mali byť priraďované hlbšie v stromovej štruktúre skupín. Politiky, ktoré sa nachádzajú v hierarchii nižšie, zvyčajne pri zlučovaní prepisujú nastavenia politík nachádzajúcich sa vyššie v hierarchii (ak nie je určené inak pomocou príznakov politík).