Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Rozwiązywanie problemów ze skanerem ruchu sieciowego

W przypadku wystąpienia problemów z przeglądarką lub programem poczty e-mail pierwszym krokiem jest ustalenie, czy powodem jest Skaner ruchu sieciowego. Aby to zrobić, spróbuj tymczasowo wyłączyć skaner ruchu sieciowego, wybierając Ustawienia zaawansowane > Silnik detekcji > Skaner ruchu sieciowego (pamiętaj, aby włączyć go ponownie po zakończeniu, w przeciwnym razie przeglądarka i klient poczty e-mail pozostaną niechronione). Jeśli po wyłączeniu tej funkcji problem ustąpi, należy skorzystać z poniższej listy typowych problemów i sposobów ich rozwiązania:

Problemy z aktualizacją lub bezpieczną komunikacją

Gdy aplikacja sygnalizuje brak możliwości przeprowadzenia aktualizacji lub braki w zabezpieczeniach kanału komunikacji:

  • Jeśli filtrowanie protokołu SSL/TLS jest włączone, należy spróbować tymczasowo wyłączyć tę opcję. Jeśli to pomoże, można nadal używać filtrowania protokołu SSL/TLS, umożliwiając aktualizację poprzez wykluczenie komunikacji, która przysparza problemów:
    Wyłączanie SSL/TLS. Ponownie uruchom aktualizację. Powinno zostać wyświetlono okno dialogowe z informacją na temat szyfrowanego ruchu sieciowego. Sprawdź, czy dotyczy aplikacji, w której występuje rozwiązywany problem i czy certyfikat pochodzi z serwera, z którego pobierana jest aktualizacja. Następnie wybierz opcję zapamiętania czynności dla tego certyfikatu i kliknij przycisk Ignoruj. Jeśli nie zostaną wyświetlone żadne inne istotne okna dialogowe, można przywrócić automatycznych tryb filtrowania, a problem powinien być rozwiązany.
  • Jeśli aplikacja, której dotyczy problem, nie jest przeglądarką ani programem poczty e-mail, można ją całkowicie wykluczyć z ochrony dostępu do stron internetowych (w przypadku przeglądarki lub programu poczty e-mail spowodowałoby to jednak narażenie na zagrożenia). Dowolna aplikacja, w odniesieniu do której stosowane było wcześniej filtrowanie komunikacji powinna znajdować się już na liście wyświetlonej podczas dodawania wyjątku, zatem nie powinno być konieczne ręczne dodawanie aplikacji.

Problem z uzyskiwaniem dostępu do urządzenia w sieci użytkownika

Jeśli nie możesz skorzystać z funkcji jakiegoś urządzenia w sieci (może to oznaczać otwarcie strony internetowej kamery internetowej lub odtwarzanie wideo w domowym odtwarzaczu multimedialnym), spróbuj dodać jego adresy IPv4 i IPv6 do listy wykluczonych adresów.

Problemy z konkretną stroną internetową

Możesz wykluczyć określone witryny z ochrony dostępu do stron internetowych za pomocą zarządzania adresami URL. Jeśli na przykład nie można uzyskać dostępu do strony https://www.gmail.com/intl/en/mail/help/about.html, należy spróbować dodać *gmail.com* do listy adresów wyłączonych.

Błąd „Niektóre aplikacje zdolne do importowania certyfikatu głównego są nadal uruchomione”

Po włączeniu SSL/TLS program ESET Endpoint Security importuje certyfikat do magazynu certyfikacji zainstalowanych aplikacji, by zapewnić odpowiednie ustawienia zaufania w odniesieniu do sposobu filtrowania protokołu SSL. Niektóre aplikacje mogą wymagać ponownego uruchomienia w celu zaimportowania certyfikatu. Dotyczy to programów Firefox i Opera. Należy sprawdzić, czy nie są uruchomione (najlepszym sposobem jest otwarcie Menedżera zadań i sprawdzenie, czy na karcie Procesy znajdują się pozycje firefox.exe lub opera.exe).

Błąd dotyczący niezaufanego wystawcy lub nieprawidłowego podpisu

Najprawdopodobniej oznacza to, że opisany powyżej import się nie powiódł. Najpierw należy zadbać o to, by żadna z wymienionych aplikacji nie była uruchomiona. Następnie wyłącz SSL/TLS i włącz go ponownie. To spowoduje ponowne uruchomienie importu.