Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Scalanie polityk

Polityka stosowana do klienta powstaje zwykle w wyniku scalenia większej liczby polityk w celu utworzenia jednej ostatecznej polityki. Polityki są scalane jedna po drugiej. Przy scalaniu polityk obowiązuje zasada ogólna, według której nowsza polityka zawsze zastępuje ustawienia wprowadzone przez poprzednią politykę. Aby zmienić to zachowanie, można użyć flag polityk (dostępnych do każdego ustawienia).

Podczas tworzenia polityk widać, że do niektórych ustawień można skonfigurować dodatkowe reguły (zastępowania, dodawania lub dodawania na początku).

  • Zastąp — zastępowana jest cała lista, nowe wartości są dodawane, a poprzednie są usuwane.
  • Dodaj — elementy są dodawane na końcu bieżącej listy (konieczna jest kolejna polityka, lista lokalna jest zawsze nadpisywana).
  • Dodaj na początku — elementy są dodawane na początku listy (lista lokalna jest nadpisywana).

Produkt ESET Endpoint Security obsługuje nowy sposób scalania ustawień lokalnych z politykami zdalnymi. Jeśli ustawienie to lista (na przykład lista blokowanych witryn), a polityka zdalna powoduje konflikt z istniejącym ustawieniem lokalnym, polityka zdalna nadpisuje je. Można określić sposób łączenia listy lokalnej i zdalnej, wybierając różne reguły scalania:

  • flow_default Ustawienia scalania polityk zdalnych.
  • icon_computer Scalanie polityk zdalnych i lokalnych — ustawienia lokalne z wynikową polityką zdalną.

Więcej informacji na temat scalania polityk zawiera podręcznik użytkownika online programu ESET PROTECT i ten przykład.