Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Czym są polityki

Administrator może wymusić określone konfiguracje produktów ESET uruchomionych na komputerach klienckich przy użyciu polityk za pomocą konsoli internetowej ESET PROTECT. Polityki mogą być stosowane bezpośrednio do pojedynczych komputerów lub grup komputerów. Można też przypisać komputerowi lub grupie wiele polityk.

Aby utworzyć nową politykę, użytkownik musi mieć następujące uprawnienia: uprawnienie Odczyt do odczytu listy polityk, uprawnienie Użycie do przypisywania polityk komputerom docelowym oraz uprawnienie Zapis umożliwiające tworzenie, modyfikowanie lub edytowanie polityk.

Polityki są stosowane w kolejności grup statycznych. W przypadku grup dynamicznych zasady są najpierw stosowane do podrzędnych grup dynamicznych. Dzięki temu polityki, które wywierają większy wpływ, mogą znajdować się na szczycie drzewa grup, natomiast polityki bardziej szczegółowe stosowane są w odniesieniu do podgrup. Dzięki użyciu flag użytkownik programu ESET Endpoint Security z dostępem do grup znajdujących się wyżej w hierarchii drzewa może zastępować polityki odnoszące się do niższych grup. Algorytm ten wyjaśniono szczegółowo w pomocy online programu ESET PROTECT.


note

Zaleca się przypisywanie polityk bardziej ogólnych (na przykład ustawień serwera aktualizacji) do grup znajdujących się wyżej w hierarchii drzewa grup. Polityki bardziej szczegółowe (na przykład ustawienia kontroli dostępu do urządzeń) należy stosować głębiej w hierarchii drzewa grup. Podczas scalania niżej położone polityki zastępują zwykle ustawienia wyżej położonych polityk (chyba że użytkownik zdefiniuje inne zachowanie przy użyciu flag polityk).