Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Filtrowanie dziennika

Kliknij MODULE_INACTIVE Filtrowanie w obszarze Narzędzia > Pliki dziennika, aby zdefiniować kryteria filtrowania.

Funkcja filtrowania dziennika ułatwia znajdowanie szukanych informacji, szczególnie w przypadku istnienia wielu rekordów. Umożliwia ona zawężenie zakresu rekordów dziennika, na przykład podczas wyszukiwania konkretnego typu zdarzenia, stanu lub przedziału czasu. Rekordy dziennika można filtrować, określając pewne opcje wyszukiwania. W oknie Pliki dziennika pojawią się tylko rekordy spełniające kryteria zdefiniowane w opcjach.

W polu Znajdź tekst należy wpisać szukane słowo kluczowe. Menu rozwijane Wyszukaj w kolumnach pozwala doprecyzować wyszukiwanie. W menu rozwijanym Typy rekordów dziennika należy wybrać co najmniej jeden rekord. W polu Okres można wybrać przedział czasu, z którego mają zostać wyświetlone wyniki. Dostępne są też dodatkowe opcje wyszukiwania, takie jak Tylko całe wyrazy czy Uwzględniaj wielkość liter.

Znajdź tekst

W tym polu należy wpisać ciąg (wyraz lub część wyrazu). W wynikach zostaną pokazane tylko rekordy zawierające ten ciąg. Pozostałe rekordy zostaną pominięte.

Wyszukaj w kolumnach

W tym polu należy wybrać kolumny, które zostaną uwzględnione w wyszukiwaniu. Można wybrać jedną lub więcej kolumn.

Typy rekordów

W tym polu należy wybrać co najmniej jeden typ rekordów dziennika z menu rozwijanego:

  • Diagnostyczne — rejestrowanie informacji potrzebnych do ulepszania konfiguracji programu, a także wszystkich rekordów wyższych kategorii.
  • Informacyjne — rejestrowanie komunikatów informacyjnych, w tym powiadomień o pomyślnych aktualizacjach, oraz wszystkich rekordów wyższych kategorii.
  • Ostrzeżenia — rejestrowanie błędów krytycznych oraz komunikatów ostrzegawczych.
  • Błędy —rejestrowanie błędów typu „Błąd podczas pobierania pliku” oraz błędów krytycznych.
  • Krytyczne — rejestrowanie tylko błędów krytycznych (np. błąd uruchomienia ochrony antywirusowej

Przedział czasu

podaj okres, z którego mają pochodzić rekordy wyświetlane w wynikach wyszukiwania.

  • Nieokreślony (domyślnie) — przeszukiwanie całego dziennika, bez ograniczenia do konkretnego przedziału czasu.
  • Ostatni dzień
  • Ostatni tydzień
  • Ostatni miesiąc
  • Okres — umożliwia określenie konkretnego przedziału czasu („Od” i „Do”) i uwzględnienie tylko rekordów zawartych w tym przedziale.

Tylko całe wyrazy

Zaznaczenie tego pola spowoduje wyszukiwanie całych wyrazów w celu zawężenia wyników.

Uwzględniaj wielkość liter

Tę opcję należy zaznaczyć, jeśli filtrowanie ma uwzględniać pisownię wielkimi i małymi literami. Po skonfigurowaniu opcji filtrowania/wyszukiwania należy kliknąć przycisk OK, aby wyświetlić odfiltrowane rekordy dziennika, lub przycisk Znajdź, aby rozpocząć wyszukiwanie. Pliki dziennika są przeszukiwane od góry do dołu, począwszy od bieżącej pozycji (czyli zaznaczonego rekordu). Wyszukiwanie trwa do momentu znalezienia pierwszego pasującego rekordu. Naciśnięcie klawisza F3 spowoduje wyszukanie następnego rekordu, a kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie polecenia Znajdź pozwoli doprecyzować opcje wyszukiwania.