Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Okno dialogowe — Kontrola dostępu do stron internetowych

Główną funkcją Kontroli dostępu do stron internetowych jest kontrolowanie stron internetowych, do których dostęp uzyskują poszczególni użytkownicy w ramach sieci firmowej. Administrator sieci musi mieć możliwość definiowania kategorii stron internetowych, do których użytkownicy będą mieli dostęp, używając jako kryterium użytkownika lub grupy użytkowników. Zintegrowanie z katalogiem usług umożliwia korzystanie z grup usługi Active Directory do konfiguracji kontroli dostępu do stron internetowych. Domyślnie ta funkcja jest wyłączona. Aby ją włączyć, należy ustawić opcję Włącz kontrolę dostępu do stron internetowych w pozycji Włączona. Kliknięcie opcji Edytuj umożliwia dostęp do obszaru Edytor reguł. Kliknięcie opcji Edytuj obok pozycji Grupy kategorii umożliwia modyfikowanie wstępnie zdefiniowanych grup, a kliknięcie opcji Edytuj obok pozycji Edytor grup adresów URL umożliwia dodawanie nowych grup adresów URL.