Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Grupy urządzeń


warning

Urządzenie podłączone do komputera może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

Okno Grupy urządzeń jest podzielone na dwie części. W prawej części okna znajduje się lista urządzeń należących do danej grupy, a w części lewej znajdują się utworzone grupy. Wybierz grupę, aby wyświetlić urządzenia w prawym okienku.

Po otwarciu okna Grupy urządzeń i wybraniu grupy można dodawać urządzenia do listy lub usuwać je z niej. Innym sposobem dodawania urządzeń do grup jest zaimportowanie ich z pliku. Można również kliknąć przycisk Wypełnij, co umożliwi wyświetlenie listy wszystkich podłączonych do komputera urządzeń w oknie Wykryte urządzenia. Wybierz urządzenia z zapełnionej listy, aby dodać je do grupy poprzez kliknięcie OK.

Elementy sterujące

Dodaj — możesz dodać grupę, wprowadzając jej nazwę lub urządzenie do istniejącej grupy, w zależności od tego, w której części okna kliknięto przycisk.

Edytuj — ta opcja umożliwia zmianę nazwy wybranej grupy lub zmianę parametrów urządzenia (dostawcy, modelu, numeru seryjnego).

Usuń — powoduje usunięcie wybranej grupy lub urządzenia zależnie od tego, w której części okna znajduje się kliknięty przycisk.

Importuj — umożliwia zaimportowanie listy urządzeń z pliku tekstowego. Jest przy tym wymagane, aby dane w pliku miały prawidłowy format:

  • Każde urządzenie rozpoczyna się w nowym wierszu.
  • Dla każdego urządzenia musi być podany Dostawca, Model i Numer seryjny, oddzielone od siebie przecinkami.

example

Oto przykład zawartości pliku tekstowego:

Kingston,DT 101 G2,001CCE0DGRFC0371

04081-0009432,USB2.0 HD WebCam,20090101

Eksportuj — eksportuje listę urządzeń do pliku.

Użycie przycisku Wypełnij umożliwia przegląd wszystkich podłączonych obecnie urządzeń oraz informacji obejmujących: typ urządzenia, producenta urządzenia, model i numer seryjny (jeśli są dostępne).


note

Za pomocą harmonogramu można zaimportować grupę kontroli dostępu do urządzeń z regułami z pliku xml. Więcej informacji i przewodnik krok po kroku można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy ESET.

Dodaj urządzenie

Kliknij przycisk Dodaj w prawym oknie, aby dodać urządzenie do istniejącej grupy. Dodatkowe parametry pokazane poniżej można wykorzystać do precyzyjnego dostosowania reguł dla różnych urządzeń. We wszystkich parametrach rozróżniana jest wielkość liter i obsługiwane są symbole wieloznaczne (*, ?):

  • Dostawca — filtrowanie według nazwy lub ID dostawcy.
  • Model — podana nazwa urządzenia.
  • Numer seryjny — urządzenia zewnętrzne mają zwykle numery seryjne. W przypadku dysków CD i DVD jest to numer seryjny danego nośnika, a nie napędu CD.
  • Opis — opis urządzenia ułatwiający lepszą organizację.

note

Jeśli te parametry nie zostaną zdefiniowane, te pola zostaną pominięte przez regułę podczas dopasowywania. W ramach parametrów filtrowania do wszystkich pól tekstowych jest rozróżniania wielkość liter oraz są obsługiwane symbole wieloznaczne (znak zapytania (?) odpowiada pojedynczemu znakowi, a gwiazdka (*) odpowiada ciągowi złożonemu z zera lub większej liczby znaków).

Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany. Opuszczenie okna Grupy urządzeń bez zapisywania zmian umożliwia przycisk Anuluj.


note

Po utworzeniu grupy urządzeń należy dodać nową regułę kontroli dostępu do urządzeń dla utworzonej grupy urządzeń i wybrać czynność do wykonania.

Należy pamiętać, że nie dla każdego typu urządzenia dostępne są wszystkie czynności (uprawnienia). W przypadku urządzeń pamięci masowej dostępne są wszystkie cztery czynności. W przypadku urządzeń innych niż urządzenia pamięci masowej, dostępne są tylko trzy czynności (np. opcja Blokuj możliwość zapisu jest niedostępna dla urządzeń Bluetooth, dlatego można tylko zezwolić na dostęp do tych urządzeń, blokować dostęp lub wyświetlać ostrzeżenie).