Zarządzanie adresami URL

W sekcji Zarządzanie adresami URL można wskazać adresy HTTP, które mają być blokowane, dozwolone lub wyłączone ze skanowania treści.

Jeśli oprócz filtrowania stron internetowych HTTP mają być również filtrowane adresy HTTPS, należy wybrać opcję Włącz filtrowanie protokołu SSL/TSL. W przeciwnym razie dodane zostaną tylko domeny HTTPS, które już były odwiedzane, a nie pełny adres URL.

Witryny internetowe wyszczególnione w wykazie Lista zablokowanych adresów nie będą dostępne, chyba że zostaną również uwzględnione w zestawieniu Lista dozwolonych adresów. Witryny internetowe z wykazu Lista adresów wyłączonych ze skanowania treści nie są poddawane skanowaniu w poszukiwaniu szkodliwego kodu w momencie uzyskiwania do nich dostępu.

Jeśli blokowane mają być wszystkie adresy HTTP z wyjątkiem adresów wyszczególnionych na aktywnej Liście dozwolonych adresów, należy dodać symbol * do aktywnej Listy zablokowanych adresów.

Na listach nie można używać symboli specjalnych: * (gwiazdka) oraz ? (znak zapytania). Gwiazdka zastępuje dowolny ciąg znaków, a znak zapytania zastępuje dowolny symbol. Szczególną ostrożność należy zachować podczas określania adresów wyłączonych, ponieważ lista powinna zawierać wyłącznie zaufane i bezpieczne adresy. Ponadto należy sprawdzić, czy symbole * oraz ? są na tej liście stosowane prawidłowo. Informacje na temat bezpiecznego uwzględnienia domeny wraz ze wszystkimi domenami podrzędnymi można znaleźć w sekcji Dodawanie adresu HTTP lub maski domeny. Aby uaktywnić listę, należy wybrać opcję Aktywna lista. Aby otrzymywać powiadomienia podczas wprowadzania adresu z bieżącej listy, należy wybrać opcję Powiadom o zastosowaniu.


note

zarządzanie adresami URL umożliwia też blokowanie otwierania określonych typów pliku podczas przeglądania Internetu i zezwalanie na otwieranie takich plików. Jeśli na przykład mają nie być otwierane pliki wykonywalne, z menu rozwijanego należy wybrać listę zawierającej pliki do zablokowania, a następnie wprowadzić maskę „"**.exe"”.


note

Adresy nie będą filtrowane, jeśli włączono ustawienie Strony internetowe i poczta e-mail > SSL/TLS > Nie uwzględniaj połączeń z zaufanymi domenami i domena jest uznawana za zaufaną.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST

Elementy sterujące

Dodaj — utworzenie nowej listy, stanowiącej dodatek do list wstępnie zdefiniowanych. Ta opcja może okazać się przydatna, gdy trzeba w sposób logiczny podzielić różne grupy adresów. Na przykład jedna lista zablokowanych adresów może zawierać adresy z zewnętrznej czarnej listy publicznej, a druga lista może obejmować własną czarną listę użytkownika. Ułatwia to uaktualnianie listy zewnętrznej bez ingerowania w listę użytkownika.

Edytuj — umożliwia modyfikację istniejących list. Ta opcja służy do dodawania i usuwania adresów.

Usuń — umożliwia usuwanie istniejących list. Opcja dostępna wyłącznie w przypadku list utworzony przy użyciu opcji Dodaj — niedostępna dla list domyślnych.