Wykonywanie skryptów serwisowych

Oznacz wszystkie żądane pozycje, a następnie zapisz i zamknij skrypt. Uruchom zmodyfikowany skrypt bezpośrednio z ESET SysInspectorokna głównego programu, wybierając z menu Plik opcję Uruchom narzędzie Skrypt serwisowy. Po otwarciu skryptu w programie zostanie wyświetlone okno z następującym komunikatem: Czy na pewno uruchomić skrypt serwisowy „%Nazwa_skryptu%”? Po potwierdzeniu może się pojawić kolejne ostrzeżenie z informacją, że uruchamiany skrypt serwisowy nie został podpisany. Kliknij przycisk Uruchom, aby uruchomić skrypt.

Okno dialogowe potwierdzi, że skrypt został pomyślnie wykonany.

Jeśli skrypt udało się przetworzyć tylko częściowo, zostanie wyświetlone okno dialogowe następującym komunikatem: Skrypt serwisowy został częściowo uruchomiony. Czy wyświetlić raport o błędach? Wybierz Tak, aby wyświetlić szczegółowy raport o błędach zawierający listę niewykonanych operacji.

Jeśli skrypt nie został rozpoznany, zostanie wyświetlone okno dialogowe z następującym komunikatem: Wybrany skrypt serwisowy nie jest podpisany. Uruchamianie niepodpisanych i nieznanych skryptów może poważnie uszkodzić dane na komputerze. Czy na pewno chcesz uruchomić skrypt i zezwolić na wykonywanie działań? Może to być spowodowane niespójnością skryptu (uszkodzony nagłówek, błędny tytuł sekcji, brak pustego wiersza pomiędzy sekcjami itd.). Można ponownie otworzyć plik skryptu i poprawić błędy w skrypcie albo utworzyć nowy skrypt serwisowy.