Program uruchamiający skanowanie niestandardowe

Jeśli użytkownik chce przeprowadzić wyłącznie skanowanie określonego obiektu, możliwe jest użycie narzędzia Skanowanie niestandardowe. W tym celu należy kliknąć kolejno opcje Skanowanie komputera > Skanowanie niestandardowe, a następnie wybrać z menu rozwijanego opcję Skanowane obiekty lub wybrać żądane obiekty w strukturze (drzewie) folderów.

W oknie skanowanych obiektów można określić, jakie obiekty (pamięć, dyski, sektory, pliki i foldery) będą sprawdzane w poszukiwaniu infekcji. Obiekty można wybierać ze struktury drzewa zawierającej wszystkie urządzenia dostępne w komputerze. W menu rozwijanym Skanowane obiekty można wybrać wstępnie zdefiniowane obiekty do skanowania:

Ustawienia profilu — powoduje wybranie obiektów skonfigurowanych w wybranym profilu skanowania.
Dyski przenośne — sprawdzane będą dyskietki, urządzenia pamięci masowej USB, dyski CD i DVD.
Dyski lokalne — wybierane są wszystkie dyski twarde w komputerze.
Dyski sieciowe — powoduje wybranie wszystkich mapowanych dysków sieciowych.
Brak wyboru — wybór obiektów zostaje anulowany.

Aby szybko przejść do skanowanego obiektu lub bezpośrednio dodać żądany obiekt (folder lub plik), należy wprowadzić go w pustym polu znajdującym się poniżej listy folderów. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie wybrano żadnych obiektów w strukturze drzewa, a w menu Skanowane obiekty jest wybrana opcja Brak wyboru.

SCAN_CUSTOM

Zainfekowane elementy nie będą automatycznie leczone. Skanowanie bez leczenia umożliwia ocenę skuteczności bieżącego stopnia ochrony. Jeśli użytkownik chce tylko przeskanować system bez wykonywania dodatkowych działań związanych z leczeniem, należy wybrać opcję Skanuj bez leczenia. Ponadto można wybrać jeden z trzech poziomów leczenia, klikając kolejno opcje Ustawienia... > Parametry technologii ThreatSense > Leczenie. Informacje na temat skanowania są umieszczane w dzienniku skanowania.

W menu rozwijanym Profil skanowania można wybrać profil, który ma być używany podczas skanowania wybranych obiektów. Profilem domyślnym jest Skanowanie inteligentne. Istnieją jeszcze dwa wstępnie zdefiniowane profile skanowania: Skanowanie dokładne i Skanowanie z poziomu menu kontekstowego. W tych profilach skanowania stosowane są różne parametry aparatu ThreatSense. Kliknij przycisk Ustawienia, aby szczegółowo skonfigurować wybrany profil skanowania w menu Profil skanowania. Dostępne opcje opisano w sekcji Inne w części Ustawienia parametrów technologii ThreatSense.

Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany dokonane podczas wybierania obiektów wraz z obiektami wybranymi w strukturze drzewa.

Kliknij przycisk Skanowanie, aby przeprowadzić skanowanie z wykorzystaniem ustawionych parametrów niestandardowych.

Skanuj jako administrator pozwala na przeprowadzenie skanowania z uprawnieniami administratora. Tę opcję należy kliknąć, jeśli obecny użytkownik nie ma uprawnień pozwalających na dostęp do plików, które mają być skanowane. Uwaga: ten przycisk jest niedostępny, jeśli aktualny użytkownik nie może wywoływać operacji UAC jako administrator.