Tworzenie nowej listy

W tej sekcji można określić listę adresów/masek URL, które będą blokowane, dozwolone lub wyłączone ze sprawdzania.

Podczas tworzenia nowej listy można skonfigurować następujące opcje:

Typ listy adresów — dostępne są trzy typy listy adresów:

Wyłączone ze sprawdzania — dla żadnego z adresów dodanych do tej listy nie będzie wykonywane sprawdzanie w poszukiwaniu złośliwego kodu.
Zablokowane użytkownik nie będzie miał dostępu do adresów określonych na tej liście.
Dozwolonejeśli włączona jest opcja Zezwól na dostęp tylko do adresów HTTP z listy dozwolonych adresów, a lista zablokowanych adresów zawiera wpis * (wszystko), użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp tylko do adresów zawartych na tej pierwszej liście. Adresy na tej liście są dozwolone nawet wówczas, gdy odpowiadają również wpisowi na liście zablokowanych adresów.

Nazwa listy — umożliwia nadanie nazwy liście. To pole będzie nieaktywne podczas edytowania jednej z trzech wstępnie zdefiniowanych list.

Opis listy — umożliwia podanie krótkiego opisu listy (opcjonalnie). To pole będzie nieaktywne podczas edytowania jednej z trzech wstępnie zdefiniowanych list.

Aby uaktywnić listę, należy wybrać opcję Lista aktywnych obok tej listy. Aby otrzymywać powiadomienia o każdym użyciu danej listy przy ocenie odwiedzanej strony HTTP, należy wybrać opcję Powiadom o zastosowaniu. Powiadomienie zostanie na przykład wysłane w przypadku zablokowania lub udostępnienia strony internetowej figurującej na liście zablokowanych lub dozwolonych adresów. W powiadomieniu znajdzie się nazwa listy, na której wyszczególniona jest dana strona internetowa.

Elementy sterujące

Dodaj — możliwość dodania do listy nowego adresu URL (można wprowadzić wiele wartości oddzielonych separatorem).

Edytuj — modyfikowanie adresów figurujących na liście. Jest to możliwe wyłącznie w przypadku adresów utworzonych przy użyciu opcji Dodaj.

Usuń — usuwanie adresów figurujących na liście. Jest to możliwe wyłącznie w przypadku adresów utworzonych przy użyciu opcji Dodaj.

Importuj — importowanie pliku zawierającego adresy URL (wartości muszą być oddzielone podziałami wiersza, na przykład w formacie *.txt z kodowaniem UTF-8).