Ustawienia aktualizacji

Ustawienia aktualizacji są dostępne w drzewie Ustawienia zaawansowane (klawisz F5) po kliknięciu pozycji Aktualizacja. Ta sekcja umożliwia określenie informacji o źródle aktualizacji, w tym używanych serwerów aktualizacji i dotyczących ich danych uwierzytelniających.

icon_section Ogólne

Aktualnie stosowany profil aktualizacji wyświetlany jest w menu rozwijanym Profil aktualizacji. Aby utworzyć nowy profil, przejdź na kartę Profile i kliknij opcję Edytuj obok pozycji Lista profili, wprowadź własną nazwę profilu, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Jeśli przy próbie pobrania aktualizacji bazy sygnatur wirusów wystąpią trudności, kliknij opcję Wyczyść w celu usunięcia tymczasowych plików aktualizacji lub wyczyszczenia pamięci podręcznej.

Alerty o nieaktualnej bazie sygnatur wirusów

Automatycznie ustaw maksymalny wiek bazy danych umożliwia ustawienie maksymalnego czasu (w dniach), po upływie którego baza sygnatur wirusów zostanie zgłoszona jako nieaktualna. Wartość domyślna to 7.

Cofanie zmian

W razie podejrzeń, że nowa aktualizacja bazy wirusów i/lub modułów programu może być niestabilna lub uszkodzona, można wycofać zmiany i wrócić do poprzedniej wersji oraz wyłączyć aktualizacje na określony czas. Można także włączyć aktualizacje, które zostały wcześniej wyłączone na czas nieokreślony.

Program ESET Endpoint Antivirus zapisuje migawki bazy sygnatur wirusów i modułów programu przeznaczone do użycia z funkcją cofania zmian. Aby tworzyć migawki bazy danych wirusów, należy pozostawić przełącznik opcji Utwórz kopie wcześniejszych plików aktualizacji włączony. Pole Liczba kopii przechowywanych lokalnie określa liczbę przechowywanych migawek wcześniejszych baz danych wirusów.

Po kliknięciu opcji Cofanie zmian (Ustawienia zaawansowane (F5) > Aktualizacja > Ogólne) należy z menu rozwijanego wybrać okres, w którym aktualizacje bazy sygnatur wirusów i modułów programu będą wstrzymane.

CONFIG_UPDATE_SOURCE

Poprawność pobierania aktualizacji zależy od prawidłowego wprowadzenia wszystkich parametrów aktualizacji. Jeśli używana jest zapora, należy się upewnić, że nie blokuje ona programowi ESET dostępu do Internetu (na przykład komunikacji HTTP).

icon_section Profile

Aby utworzyć nowy profil, kliknij opcję Edytuj obok pozycji Lista profili, wprowadź własną nazwę w polu Nazwa profilu, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Aby edytować utworzony profil, wybierz go, kliknij opcję Edytuj obok pozycji Lista profili.

icon_section Podstawowe

Domyślnie w menu Typ aktualizacji ustawiona jest opcja Regularna aktualizacja. Zapewnia ona automatyczne pobieranie plików aktualizacji z serwera firmy ESET przy jak najmniejszym obciążaniu sieci. Aktualizacje w wersji wstępnej (opcja Aktualizacja w wersji wstępnej) są aktualizacjami, które przeszły wszechstronne testy wewnętrzne i wkrótce zostaną udostępnione do ogólnego użytku. Włączenie aktualizacji w wersji wstępnej przynosi korzyść w postaci dostępu do najnowszych metod wykrywania i poprawek. Aktualizacje te mogą być jednak czasem niestabilne i NIE NALEŻY ich używać na produkcyjnych serwerach i stacjach roboczych, od których wymaga się maksymalnej dostępności i stabilności. Opcja Opóźniona aktualizacja umożliwia dokonywanie aktualizacji ze specjalnych serwerów aktualizacji, zapewniających dostęp do nowych wersji baz wirusów z opóźnieniem co najmniej X godzin, czyli baz przetestowanych w prawdziwym środowisku i z tego powodu uważanych za stabilne.

Wyłącz wyświetlanie powiadomień o pomyślnej aktualizacji — powoduje wyłączenie powiadomień na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu. Opcja ta może być użyteczna w przypadku aplikacji lub gier działających w trybie pełnoekranowym. Należy pamiętać, że włączenie trybu prezentacji powoduje wyłączenie wszystkich powiadomień.

Aktualizuj z nośników wymiennych — umożliwia aktualizację z nośnika wymiennego, który zawiera kopię dystrybucyjną. W przypadku wybrania opcji Automatycznie aktualizacja zostanie uruchomiona w tle. W celu wyświetlania okien dialogowych aktualizacji należy wybrać opcję Zawsze pytaj.

W menu Serwer aktualizacji domyślnie ustawiona jest opcja Wybierz automatycznie. Serwer aktualizacji to określenie lokalizacji, w której są przechowywane aktualizacje. W przypadku korzystania z serwera ESET zalecane jest pozostawienie włączonej opcji domyślnej.

W przypadku korzystania z lokalnego serwera HTTP, znanego też jako Kopia dystrybucyjna, należy wprowadzić następujące ustawienia serwera aktualizacji:
http://nazwa_komputera_lub_jego_adres_IP:2221

W przypadku korzystania z lokalnego serwera HTTP z protokołem SSL należy wprowadzić następujące ustawienia serwera aktualizacji:
https://nazwa_komputera_lub_jego_adres_IP:2221

W przypadku korzystania z lokalnego folderu udostępnionego należy wprowadzić następujące ustawienia serwera aktualizacji:
\\nazwa_lub_adres_IP_komputera\folder_udostępniony

Aktualizowanie przy użyciu kopii dystrybucyjnej

Do uwierzytelniania na serwerach aktualizacji używany jest klucz licencyjny wygenerowany i dostarczony użytkownikowi po zakupie programu. W przypadku korzystania z lokalnego serwera kopii dystrybucyjnych można zdefiniować poświadczenia umożliwiające klientom zalogowanie się do serwera kopii dystrybucyjnych przed pobraniem aktualizacji. Domyślnie weryfikacja tych danych nie jest wymagana, co oznacza, że pola Nazwa użytkownika i Hasło można pozostawić puste.