Zarządzanie adresami URL

W sekcji Zarządzanie adresami URL możliwe jest wskazanie adresów HTTP, które mają być blokowane, dozwolone lub wyłączone ze sprawdzania.

Strony internetowe wyszczególnione na Liście zablokowanych adresów nie będą dostępne, chyba że zostaną również uwzględnione na Liście dozwolonych adresów. Strony internetowe z Listy adresów wyłączonych ze sprawdzania nie są poddawane skanowaniu w poszukiwaniu szkodliwego kodu w momencie uzyskiwania do nich dostępu.

Jeśli oprócz filtrowania stron internetowych HTTP mają być również filtrowane adresy HTTPS, należy wybrać opcję Włącz filtrowanie protokołu SSL. W przeciwnym razie dodane zostaną tylko domeny HTTPS, które już były odwiedzane, a nie pełny adres URL.

Na wszystkich listach można używać symboli specjalnych: * (gwiazdka) i ? (znak zapytania). Gwiazdka zastępuje dowolną liczbę znaków, natomiast znak zapytania oznacza jeden znak. Szczególną ostrożność należy zachować podczas określania adresów wyłączonych, ponieważ ta lista powinna zawierać jedynie adresy zaufane i bezpieczne. Ponadto należy sprawdzić, czy symbole * oraz ? są na tej liście stosowane prawidłowo. Informacje na temat bezpiecznego uwzględnienia domeny wraz ze wszystkimi domenami podrzędnymi można znaleźć w sekcji Dodawanie adresu HTTP lub maski domeny. Aby uaktywnić listę, należy włączyć opcję Lista aktywna. Aby otrzymywać powiadomienia podczas wprowadzania adresu z bieżącej listy, należy włączyć opcję Powiadom o zastosowaniu.

Jeśli blokowane mają być wszystkie adresy HTTP z wyjątkiem adresów wyszczególnionych na aktywnej Liście dozwolonych adresów, należy dodać symbol * do aktywnej Listy zablokowanych adresów.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST

Dodaj — utworzenie nowej listy, stanowiącej dodatek do list wstępnie zdefiniowanych. Ta opcja może okazać się przydatna, gdy użytkownik chce w sposób logiczny podzielić różne grupy adresów. Na przykład jedna lista zablokowanych adresów może zawierać adresy z zewnętrznej czarnej listy publicznej, natomiast druga lista może obejmować własną czarną listę użytkownika, co ułatwi uaktualnianie listy zewnętrznej bez ingerowania w listę użytkownika.

Edytuj — modyfikowanie istniejących list. Ta opcja umożliwia dodawanie oraz usuwanie adresów z list.

Usuń — usunięcie istniejącej listy. Opcja dostępna wyłącznie w przypadku list utworzony przy użyciu przycisku Dodaj — niedostępna dla list domyślnych.