Online-Help van ESET

Zoeken Nederlands
Selecteer het onderwerp

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

BELANGRIJK: Lees de volgende voorwaarden en bepalingen voor de toepassing zorgvuldig voordat u deze gaat downloaden, installeren, kopiëren of gebruiken. DOOR DE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, INSTALLEREN, KOPIËREN OF GEBRUIKEN GEEFT U AAN AKKOORD TE GAAN MET DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN EN ERKENT U HET PRIVACYBELEID.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Volgens de voorwaarden van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (hierna 'Overeenkomst' genoemd) die wordt uitgevoerd door en tussen ESET, spol. s r. o., gezeteld op Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, Slowakije, ingeschreven in het handelsregister dat wordt beheerd door de rechtbank van Bratislava I, Sectie Sro, volgnummer 3586/B, bedrijfsregistratienummer: 31333532 (hierna te noemen 'ESET' of 'Provider') en U, een natuurlijke persoon of rechtspersoon (hierna aangeduid als 'U' of 'Eindgebruiker'), hebt U het recht de Software in de zin van artikel 1 van deze overeenkomst te gebruiken. De Software die in Artikel 1 van deze Overeenkomst wordt gedefinieerd, kan zijn opgeslagen op een gegevensdrager, verzonden via e-mail, gedownload van internet, gedownload van de servers van de Provider of verkregen uit andere bronnen onder de voorwaarden die hieronder worden vermeld.

DIT IS EEN OVEREENKOMST OVER DE RECHTEN VAN DE EINDGEBRUIKER EN IS GEEN KOOPOVEREENKOMST. De Provider blijft eigenaar van het exemplaar van de Software en de fysieke media in het verkochte pakket en van andere kopieën die de Eindgebruiker krachtens deze Overeenkomst mag maken.

Door op 'Ik ga akkoord' of 'Ik ga akkoord...' te klikken tijdens het installeren, downloaden, kopiëren of gebruiken van de Software, gaat U akkoord met de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. Als U niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, moet U onmiddellijk op de annuleerknop klikken, de installatie of het downloaden annuleren of de Software, installatiemedia, bijbehorende documentatie en kwitantie vernietigen of retourneren aan ESET of de winkel waar U de Software hebt gekocht.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DOOR HET GEBRUIKEN VAN DEZE SOFTWARE AANGEEFT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGREPEN, EN DAT U DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST ACCEPTEERT.

1. Software. Zoals gebruikt in deze Overeenkomst, betekent de term 'Software': (i) het computerprogramma behorende bij deze Overeenkomst en alle onderdelen ervan; (ii) de volledige inhoud van de schijven, cd-roms, dvd's, e-mails en eventuele bijlagen, of andere media waarbij deze Overeenkomst wordt verstrekt, inclusief de objectcodevorm van de geleverde software op een gegevensdrager, via e-mail of gedownload via internet, (iii) eventuele bijbehorende schriftelijke materialen en eventuele andere documentatie met betrekking tot de Software, met name een beschrijving van de Software, specificaties ervan, een beschrijving van de eigenschappen of de werking van de Software, een beschrijving van de operationele omgeving waarin de Software wordt gebruikt, instructies voor het gebruik of de installatie van de Software of een beschrijving van hoe de Software te gebruiken (hierna 'Documentatie' genoemd); (iv) kopieën van de Software, patches voor mogelijke fouten in de Software, toevoegingen aan de Software, uitbreidingen voor de Software, aangepaste versies van de Software en updates van Softwarecomponenten, indien van toepassing, aan U in licentie gegeven door de Provider op grond van artikel 3 van deze Overeenkomst. De Software wordt exclusief geleverd in de vorm van uitvoerbare objectcode.

2. Installatie, Computer en Licentiecode. Software die is geleverd op een gegevensdrager, via e-mail, gedownload van internet, gedownload vanaf de servers van de Provider of die op andere wijze is verkregen, moet worden geïnstalleerd. U moet de Software op een correct geconfigureerde Computer installeren, die minimaal moet voldoen aan de vereisten in de Documentatie. De installatiemethode staat beschreven in de Documentatie. Er mogen geen computerprogramma's of hardware worden geïnstalleerd op de computer waarop u de Software installeert die een negatieve invloed kunnen hebben op de Software. Computer betekent hardware, waaronder maar niet beperkt tot personal computers, laptops, werkstations, palmtopcomputers, smartphones, mobiele elektronische apparaten of andere elektronische apparaten waarvoor de Software is ontworpen, waarop de Software wordt geïnstalleerd en/of gebruikt. Licentiecode betekent de unieke reeks symbolen, letters, cijfers of speciale tekens die aan de Eindgebruiker wordt verstrekt om het legale gebruik, de specifieke versie of uitbreiding van de voorwaarden van de Licentie van de Software mogelijk te maken overeenkomstig deze Overeenkomst.

3. Licentie. Onderworpen aan de voorwaarde dat U akkoord bent gegaan met de voorwaarden van deze Overeenkomst en voldoet aan alle voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, verleent de Provider U de volgende rechten (hierna 'Licentie' genoemd):

a) Installatie en gebruik. U hebt het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om de Software te installeren op de harde schijf van een computer of een andere permanent medium voor gegevensopslag, installatie en opslag van de Software in het geheugen van een computersysteem, en om de Software te implementeren, op te slaan en weer te geven.

b) Bepaling van het aantal licenties. Het recht om de Software te gebruiken zal gebonden zijn door het aantal Eindgebruikers. Een Eindgebruiker wordt geacht het volgende in te houden: (i) installatie van de Software op één computersysteem; of (ii) indien de omvang van een licentie is gebonden aan het aantal postvakken, dan wordt een Eindgebruiker geacht een computergebruiker te zijn die e-mail ontvangt via een Mail User Agent (hierna aangeduid als 'een MUA'). Als een MUA e-mail ontvangt en deze vervolgens automatisch naar verschillende gebruikers distribueert, wordt het aantal Eindgebruikers bepaald op basis van het werkelijk aantal gebruikers waarvoor de e-mail wordt gedistribueerd. Indien een e-mailserver fungeert als e-mailgateway, is het aantal Eindgebruikers gelijk aan het aantal e-mailservergebruikers waarvoor een dergelijke gateway services verleent. Als een onbekend aantal e-mailadressen is gericht aan en wordt ontvangen door een gebruiker (bijvoorbeeld door middel van aliassen) en berichten niet automatisch worden gedistribueerd door de client aan een groter aantal gebruikers, is een licentie voor een computer nodig. U mag dezelfde Licentie niet op meerdere computers tegelijk gebruiken. De Eindgebruiker is alleen gerechtigd de Licentiecode op te geven in de Software voor zover de Eindgebruiker het recht heeft de Software te gebruiken overeenkomstig de beperking voor wat betreft het aantal Licenties die de Provider heeft verleend. De Licentiecode wordt vertrouwelijk beschouwd. U mag de Licentie niet delen met derden of derden toestaan de Licentiecode te gebruiken, tenzij dit wordt toegestaan door deze Overeenkomst of deze Provider. Als uw Licentiecode openbaar is geworden, stel de Provider hier dan onmiddellijk van op de hoogte.

c) Business Edition. Een Business Edition-versie van de Software moet worden verkregen om de Software te gebruiken op mailservers, mailrelais, mailgateways of internetgateways.

d) Duur van de licentie. Uw recht om de Software te gebruiken zal voor beperkte tijd gelden.

e) OEM-software. OEM-software zal worden beperkt tot de computer waarop deze is meegeleverd. Deze kan niet worden overgedragen naar een andere computer.

f) NFR-, TRIAL-software. Software die wordt geclassificeerd als 'Not-for-resale' (Niet voor wederverkoop), NFR of TRIAL, is gratis en mag alleen worden gebruikt voor de demonstratie of het testen van de functies van de Software.

g) Beëindiging van de Licentie. De Licentie zal automatisch worden beëindigd aan het einde van de periode waarvoor deze is verleend. Als U niet voldoet aan een van de bepalingen van deze Overeenkomst, heeft de Provider het recht zich terug te trekken uit de Overeenkomst, zonder afbreuk te doen aan enig recht of rechtsmiddel waarover de Provider beschikt voor dit soort gevallen. In geval van annulering van de Licentie, moet U onmiddellijk op eigen kosten de Software en alle back-upkopieën verwijderen, vernietigen of retourneren aan ESET of de winkel waar U de Software hebt gekocht. Bij beëindiging van de Licentie heeft de Provider ook het recht om het recht van de Eindgebruiker op het gebruik van de functies van de Software te annuleren die een verbinding met de servers van de Provider of van derden vereisen.

4. Functies met gegevensverzameling en vereisten voor de internetverbinding. De Software werkt alleen correct als er een verbinding met internet is en er regelmatig verbinding met de servers van de Provider of derden kan worden gemaakt en toepasselijke gegevens kunnen worden verzameld overeenkomstig het Privacybeleid. De verbinding met internet en het verzamelen van toepasselijke gegevens zijn nodig voor de volgende functies van de Software:

a) Updates voor de Software. De Provider zal het recht hebben van tijd tot tijd updates uit te geven voor de Software ('Updates'), maar zal niet verplicht zijn te voorzien in Updates. Deze functie is ingeschakeld onder de standaardinstellingen van de Software en Updates worden dus automatisch geïnstalleerd, tenzij de Eindgebruiker automatische installatie van Updates heeft uitgeschakeld. Om updates te kunnen aanbieden moet de echtheid van de licentie kunnen worden gecontroleerd, waarvoor het nodig is om overeenkomstig het Privacybeleid informatie te verzamelen over uw Computer en/of het platform waarop de Software is geïnstalleerd.

b) Doorsturen van infiltraties en informatie naar de Provider. De Software bevat functies die voorbeelden verzamelen van computervirussen en andere kwaadwillige computerprogramma's en verdachte, problematische, mogelijk ongewenste of mogelijk onveilige objecten zoals bestanden, URL's, IP-pakketten en Ethernet-frames (hierna 'Infiltraties' genoemd) en verzenden ze vervolgens naar de Provider, met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie over het installatieproces, de Computer en/of het platform waarop de Software geïnstalleerd is, en informatie over de bewerkingen en functionaliteit van de Software (hierna 'Informatie' genoemd). De Informatie en Infiltraties kunnen informatie bevatten (met inbegrip van willekeurig of toevallig verkregen persoonlijke gegevens) over de Eindgebruiker of andere gebruikers van de computer waarop de Software is geïnstalleerd, en bestanden beïnvloed door Infiltraties met bijhorende metagegevens. Informatie en Infiltraties kunnen door de volgende functies van de Software worden verzameld:

i. De LiveGrid-reputatiesysteemfunctie omvat het verzamelen en in één richting naar de Provider verzenden van hashes met betrekking tot Infiltraties. Deze functie wordt ingeschakeld via de standaardinstellingen van de Software.

ii. LiveGrid-feedbacksysteem is een functie die onder andere Infiltraties en bijbehorende metagegevens en Informatie verzamelt en naar de Provider stuurt.

De Provider gebruikt de ontvangen Informatie en Infiltraties uitsluitend voor analyse van en onderzoek naar Infiltraties, verbetering van de Software en controle van de authenticiteit van de Licentie, en de Provider zal passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van ontvangen Informatie en Infiltraties te waarborgen. Door deze functie van de Software te activeren, worden er mogelijk infiltraties en informatie verzameld en verwerkt door de Provider zoals aangegeven in het Privacybeleid en overeenkomstig relevante juridische regels. U kunt deze functies op elk moment uitschakelen.

Voor het doel van deze Overeenkomst is het noodzakelijk om gegevens te verzamelen, verwerken en op te slaan, zodat de Provider kan controleren of U voldoet aan het Privacybeleid. U bevestigt hierbij dat U ermee akkoord gaat dat de Provider met zijn eigen middelen controleert of U de Software overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst gebruikt. U bevestigt hierbij dat U ermee akkoord gaat dat het voor het doel van deze Overeenkomst noodzakelijk is dat tijdens communicatie tussen de Software en de computersystemen van de Provider of die van diens zakelijke partners uw gegevens worden overgebracht als onderdeel van de verspreiding door de Provider en het ondersteuningsnetwerk met als doel de functionaliteit van de Software en autorisatie om de Software te gebruiken te garanderen en de rechten van de Provider te beschermen.

Na beëindiging van deze Overeenkomst, is de Provider of elk van diens zakelijk partners als onderdeel van het distributie- en ondersteuningsnewerk van de Provider, gerechtigd essentiële gegevens die u identificeren over te dragen, verwerken en op te slaan ten behoeve van factureringsdoeleinden, de prestaties van deze Overeenkomst en het overbrengen van meldingen naar uw Computer. U gaat er hierbij mee akkoord om meldingen en berichten te ontvangen, waaronder maar niet beperkt tot marketinginformatie.

Details over privacy, beveiliging van persoonlijke gegevens en Uw rechten als betrokkene vindt u in het Privacybeleid, dat als onderdeel van het installatieproces rechtstreeks toegankelijk is op de website van de Aanbieder. Of bezoek de Help-sectie van de Software.

5. Eindgebruikersrechten uitoefenen. U moet uw Eindgebruikersrechten persoonlijk of via uw medewerkers uitoefenen. U hebt alleen het recht om de Software te gebruiken om uw activiteiten te beschermen en deze Computers of computersystemen te beveiligen waarvoor U een Licentie hebt verkregen.

6. Beperkingen op rechten. U mag geen componenten kopiëren, verspreiden of uitnemen, of afgeleide producten van de Software maken. Bij gebruik van de Software bent U verplicht te voldoen aan de volgende beperkingen:

a) U mag een kopie van de Software opslaan op een permanent opslagmedium als back-upkopie voor uw archief, mits uw back-upkopie niet wordt geïnstalleerd of gebruikt op een computer. Alle andere kopieën die U van de Software maakt, gelden als schending van deze Overeenkomst.

b) U mag de Software niet gebruiken, wijzigen, vertalen of reproduceren of gebruiksrechten op de Software overdragen of kopieën van de Software gebruiken op een andere wijze dan in deze Overeenkomst is genoemd.

c) U mag de Software niet verkopen, onder sublicentie geven, leasen of huren of lenen of de Software gebruiken voor het verrichten van commerciële diensten.

d) U mag geen reverse engineering, decompilatie of disassemblage van de Software uitvoeren of anderszins trachten de broncode van de Software te achterhalen, behoudens voor zover deze beperking uitdrukkelijk is verboden door de wet.

e) U gaat akkoord dat U de Software alleen zult gebruiken op een manier die voldoet aan alle toepasselijke wetten in het rechtsgebied waarin U de Software gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toepasselijke beperkingen betreffende auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

f) U stemt ermee in dat U de Software en de functies ervan uitsluitend zult gebruiken op een wijze die de toegangsmogelijikheden van andere Eindgebruikers tot deze services niet belemmert. De Provider behoudt zich het recht voor het bereik van de services die worden geleverd aan afzonderlijke Eindgebruikers te beperken, om het gebruik van de services door een zo hoog mogelijk aantal Eindgebruikers te kunnen waarborgen. Onder het beperken van het bereik van de services wordt ook verstaan het volledig beëindigen van de mogelijkheid van het gebruik van functies van de Software en het verwijderen van Gegevens en informatie op de servers van de Provider en van derden in verband met een specifieke functie van de Software.

g) U gaat ermee akkoord geen activiteiten te ontplooien met de Licentiecode die in strijd zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst of die erin kunnen resulteren dat de Licentiecode in handen valt van iemand die niet gerechtigd is de Software te gebruiken, zoals onder andere het geval is bij overdracht in welke vorm dan ook van een gebruikte of ongebruikte Licentiecode, evenals de ongeoorloofde reproductie of distributie van gedupliceerde of gegenereerde Licentiecodes of het gebruik van de Software als gevolg van het gebruik van een Licentiecode die is verkregen uit een andere bron dan de Provider.

7. Auteursrecht. De Software en alle rechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsrechten en intellectuele-eigendomsrechten daarop, zijn het eigendom van ESET en/of zijn licentiegevers. Ze worden beschermd door internationale verdragen en door alle andere van toepassing zijnde nationale wetten van het land waarin de Software wordt gebruikt. De structuur, indeling en code van de Software zijn de waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van ESET en/of zijn licentiegevers. U mag de Software niet kopiëren, behalve zoals uiteengezet in artikel 6 (a). Elke kopie die U mag maken overeenkomstig deze Overeenkomst, moet hetzelfde auteursrecht en andere eigendomsrechten bevatten die op de Software van toepassing zijn. Als U reverse engineering, decompilatie, disassemblage uitvoert of op andere wijze probeert de broncode van de Software te achterhalen, in strijd met de voorwaarden van deze Overeenkomst, gaat U ermee akkoord dat alle informatie die op deze wijze wordt verkregen, automatisch en onherroepelijk volledig zal worden geacht te zijn overgedragen aan de Provider en het eigendom te zijn van de Provider, vanaf het moment dat dergelijke informatie tot stand komt, onverminderd de rechten van de Provider met betrekking tot de breuk van deze Overeenkomst.

8. Voorbehoud van rechten. De Provider behoudt alle rechten op de Software voor, met uitzondering van de rechten die nadrukkelijk aan U als Eindgebruiker van de Software worden verleend krachtens de voorwaarden van deze Overeenkomst.

9. Meerdere taalversies, dubbele mediasoftware, meerdere kopieën. Indien de Software meerdere platforms of talen ondersteunt, of als U meerdere kopieën van de Software ontvangt, mag U de Software alleen gebruiken op het aantal computersystemen en voor de versies waarvoor U een Licentie hebt verkregen. Het is niet toegestaan versies of exemplaren van de Software die U niet gebruikt, te verkopen, verhuren, leasen, onder sublicentie te geven, uit te lenen of over te dragen.

10. Aanvang en beëindiging van de Overeenkomst. Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop U akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst. U kunt deze Overeenkomst op elk moment beëindigen door de Software, alle back-upkopieën en alle gerelateerde materialen die door de Provider of zijn zakenpartners zijn geleverd, permanent te verwijderen, vernietigen en op eigen kosten te retourneren. Ongeacht de wijze van beëindiging van deze Overeenkomst, blijven de bepalingen in Artikel 7, 8, 11, 13, 19 en 21 van kracht zonder tijdsbeperking.

11. VERKLARINGEN VAN DE EINDGEBRUIKER. ALS EINDGEBRUIKER ERKENT U DAT DE SOFTWARE IN DE 'OORSPRONKELIJKE STAAT' IS GELEVERD, ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK EN VOOR ZOVER DAT VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETTEN IS TOEGESTAAN. NOCH DE PROVIDER, NOCH DE LICENTIEGEVERS OF GELIEERDE BEDRIJVEN, NOCH DE AUTEURSRECHTHOUDERS BIEDEN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VERTEGENWOORDIGINGEN OF GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERKOOPGARANTIES, GARANTIES DAT DE SOFTWARE GESCHIKT IS VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GARANTIES DAT DE SOFTWARE GEEN INBREUK MAAKT OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHT, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. DE PROVIDER OF ENIGE ANDERE PARTIJ GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES IN DE SOFTWARE VOLDOEN AAN UW EISEN OF DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. U AANVAARDT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO VOOR DE SELECTIE VAN DE SOFTWARE OM UW BEOOGDE RESULTATEN TE BEHALEN EN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN DIE HIERUIT VOORTVLOEIEN.

12. Geen verdere verplichtingen. Deze Overeenkomst schept geen verplichtingen voor de Provider en zijn licentiegevers, anders dan specifiek is uiteengezet in deze Overeenkomst.

13. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETTEN, ZULLEN DE PROVIDER, ZIJN WERKNEMERS OF LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR WINST-, INKOMSTEN- OF OMZETDERVING, VOOR GEGEVENSVERLIES, VOOR KOSTEN DIE ZIJN GEMAAKT OM VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN AAN TE SCHAFFEN, VOOR BESCHADIGING VAN EIGENDOM, LICHAMELIJK LETSEL, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, OF VOOR ENIGE SPECIALE, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, ECONOMISCHE OF VERVANGENDE SCHADE, SCHADE ALS GEVOLG VAN VERNIELING, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, OP WELKE MANIER DAN OOK VEROORZAAKT, ONGEACHT OF DEZE HET GEVOLG IS VAN EEN CONTRACT, EEN OPZETTELIJKE OVERTREDING, NALATIGHEID OF EEN ANDER FEIT DAT DE SCHADE HEEFT VEROORZAAKT, ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS DE PROVIDER OF ZIJN LICENTIEGEVERS ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. AANGEZIEN IN BEPAALDE LANDEN EN RECHTSGEBIEDEN HET NIET IS TOEGESTAAN AANSPRAKELIJKHEID UIT TE SLUITEN, MAAR HET MOGELIJK WEL IS TOEGESTAAN AANSPRAKELIJKHEID TE BEPERKEN, WORDT IN DERGELIJKE GEVALLEN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PROVIDER, ZIJN MEDEWERKERS OF LICENTIEGEVERS OF GELIEERDE BEDRIJVEN BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U VOOR DE LICENTIE HEBT BETAALD.

14. Niets in deze Overeenkomst doet afbreuk aan de wettelijke rechten van enige partij die als consument handelt indien deze hiermee in strijd zijn.

15. Technische ondersteuning. ESET of derden in opdracht van ESET verlenen naar eigen inzicht technische ondersteuning zonder enige garanties of verklaringen. De Eindgebruiker is verplicht een back-up te maken van alle bestaande gegevens, software en programmavoorzieningen voorafgaand aan het verlenen van de technische ondersteuning. ESET en/of derden in opdracht van ESET kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade of verlies van gegevens, eigendom, software of hardware of verlies van winst als gevolg van het verlenen van technische ondersteuning. ESET en/of derden in opdracht van ESET behouden het recht voor om te beslissen of het oplossen van het probleem buiten het bereik valt van de technische ondersteuning. ESET behoudt het recht voor om naar eigen inzicht technische ondersteuning te weigeren, op te schorten of de verlening ervan te beëindigen. Licentie-informatie, Informatie en andere gegevens overeenkomstig het Privacybeleid zijn mogelijk vereist om technische ondersteuning te verkrijgen.

16. Overdracht van de licentie. De Software kan van het ene computersysteem naar het andere worden overgedragen, tenzij dit in strijd is met de voorwaarden van de Overeenkomst. Indien dit niet in strijd is met de voorwaarden van de Overeenkomst, heeft de Eindgebruiker alleen het recht om de Licentie en alle rechten die voortvloeien uit deze overeenkomst, permanent over te dragen aan een andere Eindgebruiker met toestemming van de Provider, onder voorwaarde dat (i) de oorspronkelijke Eindgebruiker geen kopieën van de Software behoudt; (ii) de overdracht van rechten direct is, dat wil zeggen van de oorspronkelijke Eindgebruiker naar de nieuwe Eindgebruiker; (iii) de nieuwe Eindgebruiker alle rechten en verplichtingen van de oorspronkelijke Eindgebruiker moet overnemen volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst; (iv) de oorspronkelijke Eindgebruiker de nieuwe Eindgebruiker de documentatie moet verstrekken waardoor verificatie van de echtheid van de Software zoals gespecificeerd in artikel 17 mogelijk is.

17. Verificatie van de echtheid van de Software. De Eindgebruiker kan het recht hebben de Software op een van de volgende manieren te gebruiken: (i) door middel van een licentiecertificaat dat door de Provider of een door de Provider aangewezen derde partij is uitgegeven; (ii) door middel van een schriftelijke licentieovereenkomst, indien een dergelijke overeenkomst is gesloten; (iii) door middel van e-mail aan de Provider met de licentiegegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) om Updates mogelijk te maken. Om de echtheid van de Software te controleren is het mogelijk noodzakelijk om in overeenstemming met het Privacybeleid Licentie-informatie en Eindgebruikersgegevens te verzamelen waaraan U bent te identificeren.

18. Licenties voor de overheid en de Amerikaanse regering. De Software zal worden verstrekt aan de overheid, met inbegrip van de Amerikaanse regering, met de licentierechten en beperkingen die in deze Overeenkomst zijn beschreven.

19. Naleving van handelscontroles.

a) U zult de Software niet direct of indirect uitvoeren, wederuitvoeren, overdragen of anderszins ter beschikking stellen aan enig persoon, of deze op enigerlei wijze gebruiken, of betrokken zijn bij enige handeling die ertoe kan leiden dat ESET of haar holdingmaatschappijen, haar dochterondernemingen en de dochterondernemingen van een van haar holdingmaatschappijen, als ook entiteiten die door haar holdingmaatschappijen (hierna 'Gelieerde ondernemingen' genoemd) worden gecontroleerd, in strijd handelt met, of onderworpen is aan negatieve gevolgen krachtens Handelscontrolewetten, die het volgende omvatten:

i. alle wetten die de uitvoer, wederuitvoer of overdracht van goederen, software, technologie of diensten controleren, beperken of aan vergunningsvereisten onderwerpen en die zijn uitgevaardigd of aangenomen door een regering, staat of regelgevende instantie van de Verenigde Staten van Amerika, Singapore, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie of een van haar lidstaten, of een land waarin de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst moeten worden uitgevoerd, of waarin het ESET of een van aan haar Gelieerde ondernemingen is gevestigd of werkzaam is (hierna 'Exportcontrolewetten' genoemd), en

ii. alle economische, financiële, handels- of andere sanctie, beperking, embargo, invoer- of uitvoerverbod, verbod op de overdracht van fondsen of activa of op het verrichten van diensten, of elke gelijkwaardige maatregel die wordt opgelegd door een regering, staat of regelgevende autoriteit van de Verenigde Staten van Amerika, Singapore, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie of een van haar lidstaten, of een land waarin verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst moeten worden uitgevoerd, of waarin het ESET of een van aan haar Gelieerde ondernemingen is gevestigd of werkzaam is (hierna 'Sanctiewetgeving' genoemd).

b) ESET heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen in het geval dat:

i. ESET naar haar redelijke mening vaststelt dat de Gebruiker de bepaling van artikel 19.a van de Overeenkomst heeft overtreden of waarschijnlijk zal overtreden; of

ii. de Eindgebruiker en/of de Software wordt onderworpen aan Handelscontrolewetten en als gevolg daarvan ESET vaststelt dat, naar haar redelijke mening, het voortbestaan van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst ertoe kan leiden dat ESET of aan haar Gelieerde ondernemingen de Handelscontrolewetten schendt of onderworpen wordt aan negatieve gevolgen.

c) Niets in de Overeenkomst is bedoeld om een van de partijen ertoe aan te zetten of te verplichten te handelen of af te zien van handelen (of ermee in te stemmen te handelen of af te zien van handelen), en niets mag als zodanig worden geïnterpreteerd, op een wijze die niet in overeenstemming is met, wordt bestraft met of is verboden onder toepasselijke Handelscontrolewetten.

20. Kennisgevingen. Alle kennisgevingen en de geretourneerde Software en Documentatie moeten worden gestuurd naar: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.

21. Toepasselijk recht. Op deze Overeenkomst is het Slowaakse recht van toepassing en deze Overeenkomst wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met het Slowaakse recht. De Eindgebruiker en de Provider gaan ermee akkoord dat conflictbepalingen van het toepasselijke recht en het Weens koopverdrag niet van toepassing zijn. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst met betrekking tot de Provider of eventuele geschillen of vorderingen met betrekking tot het gebruik van de Software, zullen worden behandeld door de rechtbank te Bratislava I en U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de genoemde rechtbank jurisdictie zal hebben.

22. Algemene bepalingen. Indien een van de voorwaarden van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst. Deze bepalingen blijven geldig en afdwingbaar volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst. In geval van een discrepantie tussen taalversies van deze Overeenkomst heeft de Engelstalige versie voorrang. Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd in schriftelijke vorm, ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de Provider of een persoon die uitdrukkelijk bevoegd is om in die hoedanigheid te handelen onder de voorwaarden van een volmacht.

Dit is de volledige Overeenkomst tussen de Provider en U met betrekking tot de Software en deze vervangt alle voorgaande verklaringen, besprekingen, toezeggingen, mededelingen of bekendmakingen met betrekking tot de Software.

EULA ID: BUS-ECOS-20-01