ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Politika pre ESET Bridge

ESET Bridge môžete nakonfigurovať iba vzdialene cez ESET PROTECT pomocou politiky pre ESET Bridge:


note

Ak už politika pre ESET Bridge existuje:

Vyžiadajte si aktuálnu konfiguráciu ESET Bridge v prípade, že chcete vidieť aplikovanú ESET Bridge konfiguráciu.

Upravte existujúcu politiku pre ESET Bridge namiesto vytvárania novej.

1.Otvorte vo svojom prehliadači ESET PROTECT Web Console a prihláste sa.

2.Kliknite na Politiky > Nová politika.

new_policy

3.V sekcii Základné zadajte Názov. Podľa potreby môžete vyplniť aj Popis a priradiť značky v sekcii Vyberte značky.

policy_basic

4.Kliknite na Nastavenia a z roletového menu Vyberte produkt zvoľte položku ESET Bridge.

policy_settings

5.Nakonfigurujte nastavenia politiky pre ESET Bridge:

Všeobecné

Port – ESET Bridge predvolene používa port 3128. Môžete si nastaviť vlastný port.

 


note

Port pre ESET Bridge musí byť otvorený a voľný, čo znamená, že ho nepoužíva (nepočúva na ňom) žiadna iná aplikácia a operačný systém ho neblokuje.

Ak si vyberiete vlastný port a ten je nedostupný, ESET Bridge použije predvolený port a v ESET PROTECT Web Console sa zobrazí upozornenie.

Ak je nedostupný predvolený port, v ESET PROTECT Web Console sa zobrazí upozornenie ESET Bridge Proxy je nefunkčný.

 

Overenie – pri prístupe k proxy serveru sa predvolene nevyžaduje žiadne overenie. Pomocou prepínacieho tlačidla povoľte overenie a zadajte Prihlasovacie menoHeslo.


note

Môžete nastaviť ľubovoľné Prihlasovacie menoHeslo. ESET Bridge vo verzii 1 nepodporuje prihlasovanie do služby Active Directory.

 

Zaznamenávať protokoly od úrovne – z roletového menu vyberte úroveň, od ktorej sa budú zaznamenávať udalosti do protokolov: 0 (vypnutie zapisovania do protokolov), Diagnostické, Informácia (predvolené), Upozornenie, Chyba, Závažné.

 

policy_settings_general

 

Vyrovnávacia pamäť

Maximálna veľkosť vyrovnávacej pamäte (MB) – predvolená a odporúčaná hodnota je 5000. Ak veľkosť vyrovnávacej pamäte prekročí nastavenú hodnotu maximálnej veľkosti vyrovnávacej pamäte, budú odstránené najstaršie dáta uložené vo vyrovnávacej pamäti.

 


note

Ak je maximálna veľkosť vyrovnávacej pamäte nastavená v politike vyššia ako dostupné voľné miesto na partícií so súborom vyrovnávacej pamäte, v ESET Bridge Web Console sa zobrazí upozornenie a ESET Bridge bude používať predvolenú veľkosť vyrovnávacej pamäte.

 

Minimálne voľné miesto (MB) – predvolená hodnota je 1000. Ak voľné miesto klesne pod nastavenú hodnotu minimálneho voľného miesta, budú odstránené najmenej používané údaje za poslednú dobu, ktoré sú uložené vo vyrovnávacej pamäti.


important

Odporúčame, aby ste nenastavovali minimálne voľné miesto na hodnotu menšiu ako 1000 MB (1 GB), pretože to môže viesť k vymazaniu už uložených údajov vo vyrovnávacej pamäti a k zníženiu jej výkonu.

Ak je minimálne voľné miesto nastavené v politike vyššie ako dostupné voľné miesto na partícií so súborom vyrovnávacej pamäte, v ESET Bridge Web Console sa zobrazí upozornenie a ESET Bridge bude používať predvolenú hodnotu pre minimálne voľné miesto.

 

Ukladať do vyrovnávacej pamäte komunikáciu využívajúcu HTTPS – pomocou prepínacieho tlačidla povoľte ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte.


warning

Ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte podporujú iba najnovšie bezpečnostné produkty ESET. Pozrite si, ktoré to sú.

 

HTTPS certifikát – pridajte alebo zmeňte partnerský certifikát potrebný na ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte.


important

ESET PROTECT Cloud nepodporuje ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte. Nastavenia politiky pre komunikáciu využívajúcu HTTPS sa nevzťahujú na ESET PROTECT Cloud.

 

Povoliť vlastný adresár vyrovnávacej pamäte – ESET Bridge predvolene ukladá súbory vyrovnávacej pamäte do adresára %PROGRAMDATA%. Pomocou prepínacieho tlačidla povoľte Vlastný adresár vyrovnávacej pamäte, aby ste mohli ukladať súbory vyrovnávacej pamäte do vlastného adresára.

policy_settings_cache

 


important

Po nastavení politiky týkajúcej sa vlastného adresára musíte službu ESET Bridge reštartovať.

Pred aplikovaním tejto politiky sa uistite, že sú splnené tieto požiadavky:

Na disku existuje vlastný adresár vyrovnávacej pamäte.

Používateľ (NETWORK_SERVICE na systéme Windows alebo eset-bridge na systéme Linux) má prístupové práva k adresáru. Na systéme Linux použite na udelenie prístupových práv nasledujúci terminálový príkaz: sudo chown -R eset-bridge:eset-bridge <cache_path_dir> (<cache_path_dir> nahraďte vlastným adresárom vyrovnávacej pamäte).

Ak ste v politike pre ESET Bridge nastavili cestu k vlastnému adresáru vyrovnávacej pamäte a adresár neexistuje alebo k nemu neexistujú prístupové práva:

ESET PROTECT Web Console upozorní používateľa, že nastavenie je neplatné.

ESET Bridge sa vráti sa k predvolenému adresáru vyrovnávacej pamäte.

 

6.Kliknite na Priradiť a ako cieľ politiky vyberte počítač, na ktorom je spustený ESET Bridge.

7.Kliknite na Dokončiť. V prípade, že chcete zobraziť prehľad politiky, kliknite na Súhrn a potom na Dokončiť.

Vyžiadajte si aktuálnu konfiguráciu ESET Bridge v prípade, že chcete vidieť aplikovanú ESET Bridge konfiguráciu.