Dodaj IPv4 adresu

Ova vam mogućnost dopušta dodavanje IP adrese, raspona adresa ili podmreže udaljene točke na koju se primjenjuje pravilo. Verzija internetskog protokola 4 starija je verzija, ali još uvijek se najčešće koristi.

Zasebna adresa – Time se dodaje IP adresa pojedinačnog računala na koje treba primijeniti pravilo (na primjer 192.168.0.10).

Raspon adresa – Unesite početnu i završnu IP adresu da biste odredili IP raspon (nekoliko računala) na koja se pravilo treba primijeniti(na primjer od 192.168.0.1 do 192.168.0.99).

Podmreža – Podmreža (grupa računala) definira se putem IP adrese i maske.

Na primjer, 255.255.255.0 je mrežna maska za prefiks 192.168.1.0/24, što znači raspon adresa od 192.168.1.1 do 192.168.1.254.