Izuzete IP adrese

Stavke na listi će biti izuzete iz filtriranja sadržaja protokola. Neće se proveravati da li HTTP/POP3/IMAP komunikacija sa izabranim adresama sadrži pretnje. Ova opcija se preporučuje samo za pouzdane adrese.

Kliknite na Dodaj da biste izuzeli IP adresu/opseg adresa/podmrežu daljinske tačke koji nisu prikazani na listi za filtriranje protokola.

Kliknite na Izbriši da biste uklonili izabrane stavke sa liste.

CONFIG_EPFW_CONTENT_ADDR_EXCL