Sieť

Je dôležité, aby ESET PROTECT Server aj klientske počítače spravované nástrojom ESET PROTECT mali funkčné internetové pripojenie, a mali tak zabezpečený prístup k repozitárom a aktivačným serverom spoločnosti ESET. Ak si neželáte, aby sa klientske počítače pripájali na internet priamo, môžete použiť proxy server (v tomto prípade nejde o Apache HTTP Proxy), ktorý bude sprostredkúvať komunikáciu počítačov s vašou sieťou a internetom.

Počítače spravované nástrojom ESET PROTECT by sa mali pripájať na rovnakú sieť LAN a mali by byť v rovnakej doméne služby Active Directory ako váš ESET PROTECT Server. ESET PROTECT Server musí byť viditeľný pre klientske počítače. Navyše, klientskym počítačom musí byť umožnená komunikácia s vaším ESET PROTECT Serverom pre vzdialené nasadenie a funkciu pokynu na zobudenie.

ESET PROTECT pre Windows/Linux je kompatibilný s internetovými protokolmi IPv4 a IPv6. Virtuálne zariadenie ESET PROTECT je kompatibilné iba s protokolom IPv4.

Používané porty

Ak v rámci siete využívate firewall, pozrite si náš zoznam možných portov sieťovej komunikácie, ktoré sa používajú, keď je vo vašej infraštruktúre nainštalovaný ESET PROTECT a jeho súčasti.

Vplyv komunikácie medzi ESET PROTECT Agentom a ESET Management Serverom na prenosové zaťaženie siete

Aplikácie na klientskych počítačoch nekomunikujú s ESET PROTECT Serverom priamo, miesto toho túto komunikáciu sprostredkúva ESET Management Agent. Takéto riešenie sa jednoduchšie spravuje a vytvára nižšie zaťaženie z hľadiska prenosu dát v sieti. Objem prenesených dát v sieti závisí od toho, ako je nastavený interval pripájania klientov, ako aj od typu úloh, ktoré sú na klientoch spúšťané. ESET Management Agent nadviaže komunikáciu s ESET PROTECT Serverom vždy aspoň raz počas stanoveného intervalu pripájania klienta, a to i v tom prípade, že na klientskom počítači nie je naplánovaná ani spúšťaná žiadna úloha. Každé pripojenie predstavuje určitý prenos dát v sieti. Konkrétne príklady prenosu dát nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Typ akcie

Množstvo prenesených dát v rámci jedného intervalu pripojenia

Klientska úloha: Kontrolovať bez liečenia

4 kB

Klientska úloha: Aktualizácia modulov

4 kB

Klientska úloha: Vyžiadať SysInspector protokol

300 kB

Politika: Antivírus – Maximálna bezpečnosť

26 kB

Interval pripájania ESET Management Agenta

Množstvo dát vygenerované pripájajúcim sa, no inak nečinným ESET Management Agentom za jeden deň

1 minúta

16 MB

15 minút

1 MB

30 minút

0,5 MB

1 hodina

144 kB

1 deň

12 kB

Ak chcete vypočítať približné množstvo prenesených dát pri sieťovej komunikácii ESET Management Agentov so Serverom, použite nasledujúci vzorec:

počet klientov * (denné množstvo dát nečinného agenta + (množstvo prenesených dát pre určitú úlohu * počet opakovaní danej úlohy za deň))

V prípade, že používate ESET Enterprise Inspector, ESET Enterprise Inspector Agent generuje denný objem prenesených dát na úrovni 2 – 5 MB (v závislosti od počtu udalostí).