Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Uaktualnij serwer Apache Tomcat i środowisko Java (Linux).

Serwer Apache Tomcat to komponent wymagany do uruchomienia konsoli internetowej ESET PROTECT.

Przed uaktualnianiem

1.Wykonaj następujące polecenie, aby zobaczyć zainstalowaną wersję Apache Tomcat (w niektórych przypadkach nazwa folderu to tomcat7 lub tomcat8):

cd /usr/share/tomcat/bin && ./version.sh

2.Jeśli dostępna jest nowsza wersja:

a.Upewnij się, że nowsza wersja jest obsługiwana.

b.Wykonaj kopię zapasową pliku konfiguracyjnego serwera Tomcat /etc/tomcat7/server.xml.

Procedura uaktualniania

1.Uruchom następujące polecenie, aby zatrzymać usługę Apache Tomcat (w niektórych przypadkach nazwa usługi to tomcat7):

sudo systemctl stop tomcat

2.Uaktualnij serwer Apache Tomcat i środowisko Java.


important

Przykłady nazw pakietów podane poniżej mogą się różnić od pakietów w repozytorium używanej dystrybucji systemu Linux. Domyślne repozytorium dystrybucji Linux może nie zawierać najnowszej obsługiwanej wersji serwera Apache Tomcat i oprogramowania Java.

Dystrybucja Linuksa

Polecenia terminala

Debian i Ubuntu

sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-17-jdk tomcat9

CentOS i Red Hat

yum update
yum install java-17-openjdk tomcat

SUSE Linux

zypper refresh
sudo zypper install java-17-openjdk tomcat9

3.Zastąp plik /etc/tomcat9/server.xml plikiem server.xml z kopii zapasowej.

4.Otwórz plik server.xml i upewnij się, że ścieżka keystoreFile jest poprawna.

5.Upewnij się, że połączenie HTTPS dla Apache Tomcat jest poprawnie skonfigurowane.

Zobacz też dodatkowy zasób Konfiguracja konsoli internetowej na potrzeby rozwiązań firmowych lub systemów o niskiej wydajności.

6.Jeśli uaktualniono oprogramowanie Java, wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować Apache Tomcat do używania najnowszego pakietu Java zainstalowanego w systemie:

a.Przejdź do folderu konfiguracyjnego Apache Tomcat:

cd /usr/share/tomcat/conf/

b.Otwórz plik tomcat.conf w edytorze tekstowym:

nano tomcat.conf

c.Zaktualizuj ścieżkę do najnowszego zainstalowanego pakietu Java w zmiennej JAVA_HOME (ścieżka różni się w zależności od pakietu Java zainstalowanego w systemie):

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/jre-11-openjdk"

d.Zapisz i zamknij plik: Naciśnij CTRL+X, a następnie Y i ENTER.

e.Uruchom ponownie usługę tomcat:

sudo systemctl restart tomcat

f.Uruchom poniższe polecenie, aby zweryfikować pakiet Java używany przez Apache Tomcat:

sudo systemctl status tomcat


important

Po uaktualnieniu serwera Apache Tomcat do nowszej głównej wersji (na przykład po uaktualnieniu serwera Apache Tomcat 7.x do wersji 9.x) należy wykonać te czynności:

1.Wdróż ponownie konsolę internetową ESET PROTECT. Więcej informacji zawiera sekcja dotycząca instalacji konsoli internetowej ESET PROTECT w systemie Linux.

2.Użyj ponownie pliku %TOMCAT_HOME%/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties w celu zachowania ustawień niestandardowych w konsoli internetowej ESET PROTECT.

Aktualizacja konsoli internetowej i Apache Tomcat usuwa pliki pomocy offline. Jeśli korzystałeś z pomocy offline w rozwiązaniu ESMC lub starszej wersji programu ESET PROTECT, po aktualizacji konieczne jest jej ponowne utworzenie dla ESET PROTECT 10.1, aby mieć pewność, że Twoja wersja pomocy offline odpowiada wersji ESET PROTECT.