Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej serwera bazy danych

Wszystkie informacje i ustawienia dotyczące programu ESET PROTECT przechowywane są w bazie danych. Aby uniknąć utraty danych, zalecamy regularne tworzenie kopii zapasowych bazy danych. Kopii zapasowej można użyć później podczas migracji programu ESET PROTECT na nowy serwer. Spośród sekcji znajdujących się poniżej należy skorzystać z tej, która odpowiada używanej bazie danych:


note

Nazwy baz danych i plików dziennika nie zmieniają się nawet po zmianie nazwy produktu z ESET Security Management Center na ESET PROTECT.

Jeśli używasz urządzenia wirtualnego ESET PROTECT, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tworzenia kopii zapasowej bazy danych urządzenia wirtualnego.

Przykłady tworzenia kopii zapasowej bazy danych Microsoft SQL

Aby utworzyć kopię zapasową bazy danych Microsoft SQL w pliku, prześledź poniższy przykład:


warning

W tych przykładach zastosowano ustawienia domyślne (np. domyślną nazwę bazy danych oraz domyślne ustawienia połączenia z bazą danych). Konieczne jest zmodyfikowanie skryptu kopii zapasowej w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych w ustawieniach domyślnych.

Do uruchomienia podanych niżej poleceń niezbędne są odpowiednie uprawnienia. Jeśli nie korzystasz z lokalnego konta administratora, musisz zmienić ścieżkę kopii zapasowej, na przykład na następującą: 'C:\USERS\PUBLIC\BACKUPFILE'.

Jednorazowa kopia zapasowa bazy danych

W celu utworzenia kopii zapasowej w pliku o nazwie BACKUPFILE wykonaj poniższe polecenie w wierszu polecenia w systemie Windows:

SQLCMD -S HOST\ERASQL -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'"


note

W tym przykładzie HOST oznacza adres IP lub nazwę hosta, a ERASQL nazwę instancji serwera Microsoft SQL. Serwer ESET PROTECT można zainstalować w instancji SQL o niestandardowej nazwie (jeśli jest używana baza danych Microsoft SQL). W takim przypadku należy odpowiednio zmodyfikować skrypty tworzenia kopii zapasowych.

Regularne kopie zapasowe bazy danych przy użyciu skryptu SQL

Wybierz jeden z poniższych skryptów SQL:

a)Utwórz regularne kopie zapasowe i przechowuj je z uwzględnieniem daty utworzenia:

@ECHO OFF

SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'

  WITH NOFORMAT,INIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

REN BACKUPFILE BACKUPFILE-[%DATE:~10,4%%DATE:~4,2%%DATE:~7,2%_T%TIME:~0,2%%TIME:~3,2%].bac

b)Dołączaj kopie zapasowe do jednego pliku:

@ECHO OFF

SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'

   WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

Przywróć Microsoft SQL

Aby przywrócić bazę danych Microsoft SQL z pliku, prześledź poniższy przykład:

SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "RESTORE DATABASE ERA_DB FROM DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'"

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych MySQL

Aby utworzyć kopię zapasową bazy danych MySQL w pliku, prześledź poniższy przykład:

mysqldump --host HOST --disable-keys --extended-insert --routines -u ROOTLOGIN -p DBNAME -r BACKUPFILE


note

W tym przykładzie HOST oznacza adres IP lub nazwę hosta serwera MySQL, ROOTLOGIN oznacza konto główne na serwerze MySQL, a DBNAME oznacza nazwę bazy danych ESET PROTECT.

Przywracanie bazy danych MySQL

Aby przywrócić bazę danych MySQL z pliku, prześledź poniższy przykład:

mysql --host HOST -u ROOTLOGIN -p DBNAME < BACKUPFILE


note

Więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowych na serwerze Microsoft SQL można znaleźć w witrynie internetowej Microsoft TechNet. Więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowych na serwerze MySQL można znaleźć w witrynie internetowej z dokumentacją rozwiązania MySQL.