Instalace Apache HTTP Proxy na Windows a aktivace cache


note

Jako alternativu k Apache HTTP Proxy můžete použít Squid.

Pro nainstalování Apache HTTP Proxy na Windows postupujte podle níže uvedených kroků:

1.Instalační balíčky ESET PROTECT Cloud pro individuální instalaci si stáhněte z webových stránek společnosti ESET ze sekce ESET PROTECT Cloud. (apachehttp.zip).

2.Stažený archiv ApacheHttp.zip rozbalte do složky C:\Program Files\Apache HTTP Proxy


note

Pokud chcete Apache HTTP Proxy nainstalovat na jinou jednotku, případně do jiného umístění ukládat cache, je nutné provést odpovídající změny v souboru httpd.conf, který naleznete ve složce Apache HTTP Proxy\conf, a nahradit C:\Program Files\ platnou cestou. Pokud například rozbalíte archiv ApacheHttp.zip do složky D:\Apache Http Proxy, cestu C:\Program Files\ nahraďte D:\Apache Http Proxy.

3.Jako administrátor otevřete příkazový řádek v umístění C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin

4.Spusťte následující příkaz:

httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy

5.Přejděte do složky C:\Program Files\ApacheHttpProxy\conf, otevřete v textovém editoru soubor httpd.conf a přidejte do něj následující řádky:

ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy"

DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"

<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">

Options Indexes FollowSymLinks

AllowOverride None

Require all granted

</Directory>

CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\cache"


note

Pro změnu složky s cache, například D:\Apache HTTP Proxy\cache upravte poslední řádek, kdy "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\cache" nahraďte novou cestou "D:\Apache HTTP Proxy\cache".

6.Spusťte službu ApacheHttpProxy pomocí příkazu:

sc start ApacheHttpProxy

7.Ověřte, zda služba ApacheHttpProxy běží (například pomocí services.msc konzole). Standardně je služba nakonfigurována tak, aby se spouštěla automaticky.

 

Pomocí následujících kroků nastavte uživatelské jméno a heslo pro přístup k HTTP Proxy (doporučujeme):


note

Uživatelské jméno a heslo je možné nastavit pouze pro cachování. Replikační protokol používaný pro komunikaci mezi agentem a ESET PROTECT Cloud nepodporuje autentifikaci.

1.Zastavte službu ApacheHttpProxy, například z příkazového řádku s elevací pomocí příkazu:

sc stop ApacheHttpProxy

2.Ujistěte se, že jsou v konfiguračním souboru C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf zavedeny následující moduly:

LoadModule authn_core_module modules\mod_authn_core.dll

LoadModule authn_file_module modules\mod_authn_file.dll

LoadModule authz_groupfile_module modules\mod_authz_groupfile.dll

LoadModule auth_basic_module modules\mod_auth_basic.dll

3.Do konfiguračního souboru C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf přidejte pod část <Proxy *> následující řádky:

AuthType Basic

AuthName "Password Required"

AuthUserFile password.file

AuthGroupFile group.file

Require group usergroup

4.Ve složce Apache HTTP Proxy\bin\ vytvořte pomocí příkazu htpasswd soubor password.file (během této akce budete vyzváni k zadání hesla):

htpasswd.exe -c ..\password.file username

5.Ve složce Apache HTTP Proxy\ ručně vytvořte soubor group.file a vložte do něj:

usergroup:username

6.Uložte změny a spusťte službu ApacheHttpProxy, například zadáním následujícího příkazu do příkazového řádku s elevací:

sc start ApacheHttpProxy

7.Funkčnost Apache HTTP Proxy ověřte zadáním níže uvedené adresy do webového prohlížeče:

http://[IP address]:3128/index.html


note

Po dokončení instalace Apache HTTP Proxy se můžete rozhodnout, zda chcete prostřednictvím proxy povolit pouze komunikaci se servery společnosti ESET (standardně je ostatní komunikace blokována) nebo povolit veškerou komunikaci. Potřebné kroky máme popsány v následujících kapitolách:

Směrování pouze ESET komunikace

Proxy chaining (veškerá komunikace)

Pro zobrazení obsahu cache použijte níže uvedený příkaz:

"C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\htcacheclean.exe" -a -p "C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache"

Diskovou cache promažete pomocí nástroje htcacheclean. Níže uvádíme doporučené nastavení (velikost cache = 20 GB, limit na cache souborů ~128000):

"C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\htcacheclean.exe" -n -t^
-p"C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache" -l20000M -L128000

Pro naplánování údržby cache každou hodinu použijte příkaz:

schtasks /Create /F /RU "SYSTEM" /SC HOURLY /TN ESETApacheHttpProxyCleanTask^
/TR "\"C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\htcacheclean.exe\"^
-n -t -p \"C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache\" -l20000M -L128000"

Pokud máte povolenou veškerou komunikaci, doporučené nastavení je:

"C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\htcacheclean.exe" -n -t^
-p"C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache" -l20000M

schtasks /Create /F /RU "SYSTEM" /SC HOURLY /TN ESETApacheHttpProxyCleanTask^
/TR "\"C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\htcacheclean.exe\"^
-n -t -p \"C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache\" -l20000M"


note

Znak ^ na konci řádku ve výše uvedených příkazech slouží pro přechod na nový řádek. Pokud jej při kopírování vynecháte, příkaz se neprovede.

Pro více informací přejděte do Databáze znalostí nebo dokumentace Apache Authentication and Authorization.