Instalace Apache HTTP Proxy na Linuxu a aktivace cache

V závislosti na vámi používané distribuci si vyberte odpovídající návod na instalaci Apache HTTP Proxy.

Obecný postup instalace Apache HTTP Proxy na Linuxu

1.Nainstalujte Apache HTTP Server (minimálně ve verzi 2.4.10).

2.Ověřte, že jsou načteny níže uvedené moduly:

access_compat, auth_basic, authn_core, authn_file, authz_core, authz_groupfile,
authz_host, proxy, proxy_http, proxy_connect, cache, cache_disk

3.Do konfiguračního souboru přidejte parametry pro aktivaci cache:

CacheEnable disk http://
CacheDirLevels 4
CacheDirLength 2
CacheDefaultExpire 3600
CacheMaxFileSize 200000000
CacheMaxExpire 604800
CacheQuickHandler Off
CacheRoot /var/cache/apache2/mod_cache_disk

4.Pokud složka /var/cache/apache2/mod_cache_disk neexistuje, vytvořte ji a přidělte ji Apache oprávnění (r,w,x).

5.Add Proxy configuration:

ProxyRequests On
ProxyVia On
<Proxy *>
Order deny,allow
Deny from all
Allow from all
</Proxy>

6.Aktivujte přidanou proxy cache a konfiguraci (pokud se nachází v hlavním konfiguračním souboru Apache, můžete tento krok přeskočit).

7.V případě potřeby změňte port, na kterém proxy běží (standardně 3128).

8.Volitelně nastavte základní autentifikaci:


note

Uživatelské jméno a heslo je možné nastavit pouze pro cachování. Replikační protokol používaný pro komunikaci mezi agentem a ESET PROTECT Cloud nepodporuje autentifikaci.

oPřidejte do konfigurace proxy tyto řádky:

AuthType Basic
AuthName "Password Required"
AuthUserFile /etc/apache2/password.file
AuthGroupFile /etc/apache2/group.file
Require group usergroup

oVytvořte heslo pomocí příkazu htpasswd.exe -c

oRučně vytvořte soubor group.file a vložte do něj usergroup:username

9.Restartujte Apache HTTP Proxy.

Instalace na Ubuntu server 14.10 a distribuce založené na Debianu

1.Nainstalujte nejnovější verzi Apache HTTP Server z apt repozitáře:

sudo apt-get install apache2

2.Pro načtení Apache modulů spusťte následující příkaz:

sudo a2enmod access_compat auth_basic authn_core authn_file authz_core\

authz_groupfile authz_host proxy proxy_http proxy_connect cache cache_disk

3.Otevřete si konfigurační soubor Apache:

sudo vim /etc/apache2/conf-available/cache_disk.conf

a vložte do něj následující řádky:

CacheEnable disk http://
CacheDirLevels 4
CacheDirLength 2
CacheDefaultExpire 3600
CacheMaxFileSize 200000000
CacheMaxExpire 604800
CacheQuickHandler Off
CacheRoot /var/cache/apache2/mod_cache_disk

4. Pokud složka pro cache neexistuje, vytvořte ji příkazem:

sudo mkdir /var/cache/apache2/mod_cache_disk
sudo chown www-data /var/cache/apache2/mod_cache_disk
sudo chgrp www-data /var/cache/apache2/mod_cache_disk

5.Otevřete si konfigurační soubor Apache Proxy:

sudo vim /etc/apache2/conf-available/proxy.conf

a vložte do něj následující řádky:

ProxyRequests On
ProxyVia On
<Proxy *>
Order deny,allow
Deny from all
Allow from all
</Proxy>

6.Aktivujte výše upravené soubory příkazem:

sudo a2enconf cache_disk.conf proxy.conf

7.Nastavte Apache HTTP Server tak, aby naslouchal na portu 3128. V souboru /etc/apache2/ports.conf najděte řádek Listen 80 a nahraďte jej řádkem Listen 3128.

8.Volitelně nastavte základní autentifikaci:

sudo vim /etc/apache2/mods-enabled/proxy.conf

oPřed </Proxy> vložte:

AuthType Basic
AuthName "Password Required"
AuthUserFile /etc/apache2/password.file
AuthGroupFile /etc/apache2/group.file
Require group usergroup

oNainstalujte Apache2-utils a vytvořte soubor s heslem (například uživatel: user, skupina: usergroup):

sudo apt-get install apache2-utils
sudo htpasswd -c /etc/apache2/password.file user

oVytvořte soubor skupiny:

sudo vim /etc/apache2/group.file

a vložte do něj:

usergroup:user

9.Restartujte Apache HTTP Proxy příkazem:

sudo service apache2 restart

Směrování pouze ESET komunikace

Pro směrování pouze ESET komunikace odstraňte následující řádky:

<Proxy *>
Order deny,allow
Deny from all
Allow from all
</Proxy>

Přidejte následující:

<Proxy *>
Deny from all
</Proxy>

#*.eset.com:

<ProxyMatch ^([h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://)?([^@/]*@)?([a-zA-Z0-9-]{0,63}\.)?[a-zA-Z0-9-]{0,63}\.[e,E][s,S][e,E][t,T]\.[c,C][o,O][m,M](:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>

#*.eset.eu:

<ProxyMatch ^([h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://)?([^@/]*@)?([a-zA-Z0-9-]{0,63}\.)?[a-zA-Z0-9-]{0,63}\.[e,E][s,S][e,E][t,T]\.[e,E][u,U](:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>

#Antispam module (ESET Mail Security only):

<ProxyMatch ^([h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://)?([^@/]*@)?(ds1-uk-rules-1.mailshell.net|ds1-uk-rules-2.mailshell.net|ds1-uk-rules-3.mailshell.net|fh-uk11.mailshell.net)(:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>

#Services (activation)

<ProxyMatch ^([h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://)?([^@/]*@)?(edf-pcs.cloudapp.net|edf-pcs2.cloudapp.net|edfpcs.trafficmanager.net)(:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>

#ESET servers accessed directly via IP address:

<ProxyMatch ^([h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://)?([^@/]*@)?(91.228.165.|91.228.166.|91.228.167.|38.90.226.)([0-9]+)(:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>

Pro směrování veškeré komunikace přidejte:

<Proxy *>
Order deny,allow
Deny from all
Allow from all
</Proxy>

a odstraňte následující:

<Proxy *>
Deny from all
</Proxy>

#*.eset.com:
ProxyMatch ^([h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://)?([^@/]*@)?([a-zA-Z0-9-]{0,63}\.)?[a-zA-Z0-9-]{0,63}\.[e,E][s,S][e,E][t,T]\.[c,C][o,O][m,M](:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>

#*.eset.eu:
<ProxyMatch ^([h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://)?([^@/]*@)?([a-zA-Z0-9-]{0,63}\.)?[a-zA-Z0-9-]{0,63}\.[e,E][s,S][e,E][t,T]\.[e,E][u,U](:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>

#Antispam module (ESET Mail Security only):
<ProxyMatch ^([h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://)?([^@/]*@)?(ds1-uk-rules-1.mailshell.net|ds1-uk-rules-2.mailshell.net|ds1-uk-rules-3.mailshell.net|fh-uk11.mailshell.net)(:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>

#Services (activation)
<ProxyMatch ^([h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://)?([^@/]*@)?(edf-pcs.cloudapp.net|edf-pcs2.cloudapp.net|edfpcs.trafficmanager.net)(:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>

#ESET servers accessed directly via IP address:
<ProxyMatch ^([h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://)?([^@/]*@)?(91.228.165.|91.228.166.|91.228.167.|38.90.226.)([0-9]+)(:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>

Proxy chaining (veškerá komunikace)

Mějte na paměti, že ESET PROTECT Cloud nepodporuje proxy chaining s aktivní autentifikací. Kdykoli můžete použít vlastní transparentní proxy – nicméně v tomto případě bude pravděpodobně nutné upravit její konfiguraci. Do konfigurace přidejte následující řádek (heslo platí pouze pro zděděnou proxy):

ProxyRemote * http://IP_ADDRESS:3128