Smlouva o zpracování údajů

Podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) vstupujete vy (dále jen správce) a poskytovatel (dále jen zpracovatel) do smluvního vztahu zpracování dat, abyste definovali podmínky a ujednání pro zpracování osobních údajů, způsob jejich ochrany, jakož i vymezení dalších práv a povinností obou stran při zpracovávání osobních údajů subjektů údajů jménem správce v průběhu provádění předmětu těchto podmínek jako hlavní smlouvy.

1. Zpracování osobních údajů Služby poskytované v souladu s těmito podmínkami mohou zahrnovat zpracování informací týkajících se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby uvedené v zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webu help.eset.com (dále jen osobní údaje).

2. Oprávnění Správce opravňuje zpracovatele zpracovávat osobní údaje, což zahrnuje následující:

(i) Účelem zpracování se rozumí poskytování služeb v souladu s těmito podmínkami.

(ii) Obdobím zpracování se rozumí období od vstupu do vzájemné spolupráce za těchto podmínek do ukončení služeb.

(iii) Rozsah a kategorie osobních údajů musí obsahovat obecné osobní údaje, s výjimkou všech zvláštních kategorií osobních údajů.

(iv) Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba jako oprávněný uživatel zařízení správce.

(v) Operacemi zpracování se rozumějí všechny operace nezbytné pro účel zpracování.

(vi) Doloženými pokyny se rozumějí instrukce popsané v těchto podmínkách, jejich přílohách, zásadách ochrany osobních údajů a dokumentaci služeb.

3. Povinnosti zpracovatele Zpracovatel je povinen:

(i) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů;

(ii) zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní zavázaly k zachování důvěrnosti;

(iii) přijmout veškerá opatření popsaná v těchto podmínkách, jejich přílohách, zásadách ochrany osobních údajů a dokumentaci služeb;

(iv) pomáhat správci při vyřizování žádostí o výkon práv subjektu údajů, bezpečnost zpracování, jak je popsáno v bodu iii tohoto článku, a oznamování porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a subjektu údajů;

(v) odstranit nebo vrátit všechna osobní data správci po ukončení poskytování služeb vztahujících se ke zpracování;

(vi) vést aktuální registr všech kategorií zpracovatelských činností, které zpracovatel provedl jménem správce;

(vii) zpřístupnit správci všechny informace nezbytné k prokázání dodržování těchto podmínek, jejich příloh, zásad ochrany osobních údajů a dokumentace služeb.

4. Zapojení dalšího zpracovatele Zpracovatel je oprávněn zapojit jiného zpracovatele za účelem provádění zvláštních zpracovatelských činností, jako je poskytování cloudového úložiště a infrastruktury pro služby v souladu s těmito podmínkami, touto přílohou, zásadami ochrany osobních údajů a dokumentací služeb. I v tomto případě musí být zpracovatel jediným kontaktním subjektem a stranou, která je odpovědná za dodržování pravidel.

5. Území zpracování Zpracovatel zajišťuje, že se zpracování uskuteční v Evropském hospodářském prostoru nebo na základě rozhodnutí správce v zemi označené rozhodnutím Evropské komise jako bezpečné. V případě převodů a zpracování umístěných mimo Evropský hospodářský prostor nebo v zemi, která je označena jako bezpečná rozhodnutím Evropské komise, platí standardní smluvní body.

6. Zabezpečení Zpracovatel je certifikován na ISO 27001:2013 a používá soustavu ISO 27001 k implementaci bezpečnostní strategie vrstvené obrany při použití prvků zabezpečení ve vrstvě sítě, operačních systémů, databází, aplikací, zaměstnanců a provozních procesů. Dodržování regulačních a smluvních požadavků je pravidelně posuzováno a přezkoumáváno podobně jako jiná infrastruktura a procesy zpracovatele. Provádějí se nezbytná opatření k zajištění soustavného dodržování požadavků. Zpracovatel zajistil zabezpečení údajů pomocí systému řízení bezpečnosti (ISMS) na základě ISO 27001. Bezpečnostní dokumentace zahrnuje především dokumenty zásad pro bezpečnost informací, fyzickou bezpečnost a bezpečnost zařízení, správu incidentů, postupy při úniku dat a bezpečnostních incidentech atd.

7. Kontaktní informace zpracovatele Všechna oznámení, žádosti, požadavky a jiná sdělení týkající se ochrany osobních údajů je třeba adresovat společnosti ESET, spol. s.r.o.: Data Protection Officer, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, email: dpo@eset.sk.