ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť ESET, spol. s r. o. so sídlom na adrese Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 3586/B, IČO: 31333532, chce byť ako kontrolór údajov (ďalej len „ESET“ alebo „my“ alebo formulácie vyjadrené v prvej osobe množného čísla) pri spracovaní osobných údajov a ochrane osobných údajov svojich zákazníkov transparentná. S týmto cieľom zverejňujeme tieto zásady ochrany osobných údajov, ktorých jediným účelom je informovať našich zákazníkov (ďalej len „koncový používateľ“ alebo „vy“ alebo formulácie vyjadrené v druhej osobe množného čísla) o nasledujúcich témach:

Spracovávanie osobných údajov,

Dôvernosť údajov,

práva dotknutej osoby.

Spracovávanie osobných údajov

Služby poskytované spoločnosťou ESET a realizované v rámci nášho produktu sa poskytujú za podmienok Licenčnej zmluvy koncového používateľa (ďalej len "EULA"), niektoré z nich však môžu vyžadovať osobitnú pozornosť. Chceme vám poskytnúť podrobnejšie informácie o zhromažďovaní údajov, ktoré súvisí s poskytovaním našich služieb. Poskytujeme rôzne služby, ktoré sú opísané v zmluve EULA, ako aj v produktovej dokumentácii. Patria k nim napríklad služby aktualizácie/inovácie, ESET LiveGrid®, ochrana pred zneužitím údajov, podpora atď. Nato, aby všetko fungovalo, ako má, musíme zhromažďovať tieto informácie:

Počas spravovania bezpečnostných produktov ESET sa vyžadujú a lokálne ukladajú informácie, ako napríklad identifikátor a názov jednotky, názov produktu, licenčné informácie, informácie o aktivácii a uplynutí platnosti, informácie o hardvéri a softvéri spravovaného počítača s nainštalovanými bezpečnostnými produktmi ESET. Denníky týkajúce sa aktivít spravovaných bezpečnostných produktov a zariadení ESET sa zhromažďujú a sprístupňujú na zjednodušenie funkcií a služieb spravovania a dozoru bez toho, aby sa automaticky odosielali do spoločnosti ESET.

Informácie týkajúce sa procesu inštalácie vrátane informácií o platforme, na ktorej je produkt nainštalovaný, a informácií o prevádzke a funkčnosti našich produktov, napríklad informácie o odtlačkoch hardvéru, identifikátoroch inštalácie, výpisoch pri zlyhaní, identifikátoroch licencie, IP adrese, MAC adrese a nastaveniach konfigurácie produktu, ktoré môžu tiež zahŕňať spravované zariadenia.

Licenčné informácie, ako napríklad identifikácia licencie, a osobné údaje, ako napríklad meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa, sa vyžadujú na fakturačné účely, overenie pravosti licencie a poskytovanie našich služieb.

Kontaktné informácie a údaje obsiahnuté vo vašich žiadostiach o podporu sa vyžadujú na poskytnutie technickej alebo inej podpory spoločnosťou ESET. Podľa toho, akým spôsobom sa nás rozhodnete kontaktovať, môžeme zhromažďovať informácie, ako sú napríklad vaša e-mailová adresa, telefónne číslo, licenčné informácie, podrobnosti o produkte a opis vášho konkrétneho prípadu podpory. Na zjednodušenie poskytnutia podpory vás môžeme požiadať o poskytnutie ďalších informácií, napríklad vygenerovaných protokolov.

Údaje týkajúce sa používania našich služieb sú na konci relácie úplne anonymné. Po skončení relácie sa neuložia žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb.

Dôvernosť údajov

ESET je spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou prostredníctvom pridružených subjektov alebo partnerov, ktorí sú súčasťou našej distribučnej, servisnej či podpornej siete. Informácie spracúvané spoločnosťou ESET sa môžu na účely výkonu zmluvy EULA, napríklad na poskytovanie služieb či podpory alebo fakturácie, prenášať medzi jednotlivými pridruženými subjektmi alebo partnermi. V závislosti od vašej polohy a služby, ktorú si vyberiete, sa od nás môže žiadať prenos vašich údajov do krajiny, v ktorej neplatí príslušné rozhodnutie Európskej komisie. Aj v takom prípade podlieha každý prenos informácií úprave vychádzajúcej z právnych predpisov o ochrane údajov a uskutočňuje sa iba v prípade potreby. Bez výnimky musia byť zavedené štandardné zmluvné doložky, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo iné vhodné záruky.

Čo najviac sa snažíme zabrániť tomu, aby sa pri poskytovaní služieb podľa zmluvy EULA údaje uchovávali dlhšie, než je naozaj potrebné. Obdobie uchovávania môže prekračovať platnosť vašej licencie, aby ste mali čas na jej jednoduché a pohodlné obnovenie. Minimalizované a pseudonymizované štatistické a iné údaje zo systému ESET LiveGrid® sa môžu ďalej spracúvať na štatistické účely.

Spoločnosť ESET realizuje vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti, ktorá zodpovedá potenciálnym rizikám. Čo najlepšie sa snažíme zabezpečiť neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania údajov. V prípade úniku údajov, ktorý má za následok ohrozenie vašich práv a slobôd, sme však pripravení informovať dozorný orgán, ako aj dotknuté osoby. Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Práva dotknutej osoby

Spoločnosť ESET podlieha slovenským zákonom a je viazaná právnymi predpismi Európskej únie o ochrane údajov. V súlade s podmienkami určenými príslušnými zákonmi na ochranu údajov máte ako dotknutá osoba tieto práva:

právo požiadať spoločnosť ESET o prístup k svojim osobným údajom;

právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné (máte tiež právo doplniť neúplné osobné údaje);

právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov;

právo požiadať o zákaz spracovania svojich osobných údajov;

právo namietať voči spracovaniu

právo podať sťažnosť, ako aj

právo na prenosnosť údajov.

Ak chcete využiť svoje právo dotknutej osoby alebo chcete položiť otázku či vyjadriť obavu, obráťte sa na nás na adrese:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk