ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Podmínky a logické spojky

Šablona dynamické skupiny se skládá z pravidel, která jsou mezi sebou spojena logickými operátory/spojkami.

Po kliknutí na + Přidat pravidlo se zobrazí dialogové okno s mnoha položkami rozdělenými do kategorií. Příklad:

Instalované aplikace > Název aplikace

Síťové adaptéry > MAC adresa

Edice OS > Název OS

Seznam dostupných pravidel naleznete v Databázi znalostí.

Pro vytvoření pravidla vyberte podmínku, logický operátor a zadejte hodnotu. Zadaná hodnota bude vyhodnocena v závislosti na použitém operátoru.

Jako hodnoty můžete použít řetězce, čísla, výčtové typy, IP adresy, masky produktu a identifikátory (například počítače, písmen disků atp.). Jednotlivé typy hodnot se pojí pouze s některými logickými operátory. ESET PROTECT Web Console vždy zobrazí pouze ty relevantní.

"= (rovná se)" – cílový řetězec musí přesně odpovídat zadané hodnotě. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen.

"> (větší než)" – hodnota je větší než definovaná. Tento operátor můžete použít také při definování rozsahu IP adres.

"≥ (větší nebo rovno)" – hodnota je větší nebo rovna než definovaná. Tento operátor můžete použít také při definování rozsahu IP adres.

"< (menší než)" – hodnota je menší než definovaná. Tento operátor můžete použít také při definování rozsahu IP adres.

"≤ (menší nebo rovno)" – hodnota je menší nebo rovna než definovaná. Tento operátor můžete použít také při definování rozsahu IP adres.

"obsahuje" – vyhledá zadané znaky v cílovém řetězci. V případě řetězce se vyhledává podřetězec. Při vyhledávání se nerozlišuje velikost písmen.

"má předponu" – vyhledá na začátku cílového řetězce definované znaky. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen. Například v řetězci "Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319" předpona představuje "Micros", "Micr" nebo "Microsof" atp.

"má příponu" – vyhledá na konci cílového řetězce definované znaky. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen. Například v řetězci "Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319" přípona představuje "319" nebo "0.30319" atp.

"má masku" – hodnota musí vyhovovat definované masce v šabloně. Při definování masky můžete použít jakékoli znaky a doplnit je o speciální symboly: '*' – představuje libovolný počet znaků (0 a více) a '?' nahrazuje právě jeden znak. Příklad: "6.2.*" nebo "6.2.2033.?".

"regex" – hodnota musí vyhovovat definovanému regulárnímu výrazu. Regex je nutné zadat v Perl syntaxi.


note

Regulární výraz, regex resp. regexp je sekvence znaků definující vyhledávací masku. Například gray|grey a gr(a|e)y jsou ekvivalentní zápisy, které vyhovují slovům "gray", "grey".

"je jeden z" – hodnota se musí shodovat z libovolnou hodnotou v seznamu šablony. Pro přidání další hodnoty klikněte na + Přidat. Každý řádek představuje jeden záznam v seznamu. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen.

"je jeden z (maska řetězce)" – hodnota musí odpovídat masce libovolné hodnoty v seznamu. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen. Příklady: *endpoint-pc*, *Endpoint-PC*.

"má hodnotu"

Negativní spojky:


important

Mějte na paměti, že negativní spojky netestují neexistenci. Negativní operátory používejte opatrně, protože v případě protokolů, které obsahují více řádků, například Nainstalované aplikace, jsou vyhodnocovány všechny řádky. Pro pochopení principu jejich použití se podívejte na vzorové příklady šablon dynamických skupin a Vyhodnocování parametrů šablony.

"≠ (nerovná se)" – cílový řetězec nesmí odpovídat zadané hodnotě. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen.

"neobsahuje" – cílový řetězec nesmí obsahovat definované znaky. Při vyhledávání se nerozlišuje velikost písmen.

"nemá předponu" – zjistí, zda se na začátku cílového řetězce nenachází definované znaky. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen.

"nemá příponu" – zjistí, zda se na konci cílového řetězce nenachází definované znaky. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen.

"nemá masku" – cílový řetězec nesmí vyhovovat definované šabloně.

"není regex" – cílový řetězec nesmí vyhovovat definovanému regulárnímu výrazu (regex). Regex je nutné zadat v Perl syntaxi. Tato možnost je dostupná pro zjednodušení, abyste nemuseli používat negativní regulární výrazy.

"není v" – cílový řetězec v celém seznamu nesmí vyhovovat zadané hodnotě. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen.

"není v (maska řetězce)" – cílový řetězec nesmí vyhovovat definované masce.

"nemá hodnotu"