ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Operacije

Ako navedete više pravila (uvjeta), morate odabrati koja će se operacija koristiti za kombiniranje pravila. Ovisno o rezultatu klijentsko će se računalo dodati ili se neće dodati u dinamičku grupu koja se koristi tim predloškom.


note

Odabrana Operacija funkcionira ne samo kad se kombinira više pravila, već i kad postoji samo jedno pravilo.

Operacije ne možete kombinirati. Samo se jedna operacija upotrebljava za svaki predložak dinamičke grupe i primjenjuje za sva njegova pravila.

AND (svi uvjeti moraju biti istiniti)

Provjerite jesu li svi uvjeti pozitivno ocijenjeni – računalo mora zadovoljiti sve potrebne parametre.

OR (najmanje jedan uvjet mora biti istinit)

Provjerite je li najmanje jedan od uvjeta ocijenjen pozitivno – računalo mora zadovoljiti barem jedan od potrebnih parametara.

NAND (najmanje jedan uvjet mora biti neistinit)

Provjerite da se barem jedan od uvjeta ne može pozitivno ocijeniti – računalo ne smije zadovoljiti najmanje jedan parametar.

NOR (svi uvjeti moraju biti neistiniti)

Provjerite da se nijedan od uvjeta ne može pozitivno ocijeniti – računalo ne zadovoljava nijedan potreban parametar.