Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Wyłączenia

W tej sekcji znajduje się lista wszystkich utworzonych wyłączeń dla wykryć antywirusowych oraz reguł IDS zapory. Ta nowa sekcja zawiera wszystkie wyłączenia, zwiększając ich widoczność i upraszczając zarządzanie nimi.

Kliknij wyłączenie lub wybierz więcej wyłączeń i kliknij przycisk Wykrycie, aby zarządzać wyłączeniami:

change_default Zmień przypisanie — umożliwia zmianę komputerów docelowych, do których zostanie zastosowane wyłączenie.

details_default Pokaż komputery, których to dotyczy — umożliwia wyświetlenie komputerów, na których zastosowano wyłączenie.

audit_log Dziennik audytu — pokazuje dziennik audytu dla wybranego wyłączenia.

delete_defaultUsuń — umożliwia usunięcie wyłączenia.

move_default Grupa dostępu > move_default Przenieś – Przenieś obiekt do innej grupy statycznej, gdzie jest on dostępny dla użytkowników z wystarczającymi prawami do grupy docelowej. Zmiana grupy dostępu jest przydatna przy rozwiązywaniu problemów z dostępem innych użytkowników. Grupa dostępu ustawia grupę statyczną obiektu i dostęp do obiektu na podstawie praw dostępu użytkownika.

Jeśli wyłączenia wykryć lub akcja zapory pojawi się ponownie na zarządzanych komputerach, kolumna Liczba trafień wyświetla liczbę zastosowanych wykluczeń.

Migracja wyłączeń z polityki

W produkcie ESET PROTECT nie można utworzyć wyłączeń wykryć antywirusowych za pośrednictwem polityki. Jeśli polityki wcześniej zawierały wyłączenia, należy wykonać następujące czynności, aby migrować wyłączenia z polityk do listy Wyłączenia w programie ESET PROTECT:

1.Przejdź do sekcji Polityki, kliknij politykę zawierającą wyłączenia i wybierz opcję Pokaż szczegóły.

2.Kliknij kolejno opcje Ustawienia > Silnik detekcji.

3.Kliknij opcję Wyświetl obok pozycji Wyłączenia wykryć.

exclusion_export_from_policy_1

4.Kliknij przycisk Eksportuj, a następnie kliknij przycisk obok pozycji Pobierz wyeksportowane dane i zapisz plik export.txt. Kliknij przycisk OK.

exclusion_export_from_policy2

5.W konsoli internetowej ESET PROTECT przejdź do sekcji Więcej > Wyłączenia.

6.Kliknij przycisk Importuj, aby zaimportować wyłączenia wykryć z pliku. Kliknij opcjęWybierz plik do przesłania i przejdź do pliku export.txt lub przeciągnij i upuść plik.

exclusion_import_1

7.Kliknij przycisk Importuj, aby zaimportować wyłączenia wykryć. Zaimportowane wyłączenia wykryć zostaną wyświetlone na liście wyłączeń.

exclusion_import_2


warning

Ograniczenia przydziału wykluczeń

Oryginalne przypisania wyłączeń nie zostaną zachowane. Zaimportowane wyłączenia wykryć zostaną domyślnie przypisane do komputerów w grupie domowej. Aby zmienić przypisanie wyłączenia, kliknij wyłączenie i wybierz opcję change_defaultZmień przypisanie.

Wyłączenia (w przypadku wykryć icon_antivirus programów antywirusowych i icon_firewall reguł IDS zapory) można przypisać tylko do komputerów z zainstalowanym zgodnym produktem zabezpieczającym firmy ESET. Wyłączenia nie będą stosowane do niezgodnych produktów zabezpieczających firmy ESET i będą przez nie ignorowane.

Filtry i dostosowanie układu

Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:

Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.

Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.