ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Podmínky a logické spojky

Šablona dynamické skupiny se skládá z pravidel, která jsou mezi sebou spojena logickými operátory/spojkami.

Po kliknutí na + Přidat pravidlo se zobrazí dialogové okno s mnoha položkami rozdělenými do kategorií. Příklad:

Instalované aplikace > Název aplikace

Síťové adaptéry > MAC adresa

Edice OS > Název OS

Seznam dostupných pravidel naleznete v Databázi znalostí.

Pro vytvoření pravidla vyberte podmínku, logický operátor a zadejte hodnotu. Zadaná hodnota bude vyhodnocena v závislosti na použitém operátoru.

Jako hodnoty můžete použít řetězce, čísla, výčtové typy, IP adresy, masky produktu a identifikátory (například počítače, písmen disků atp.). Jednotlivé typy hodnot se pojí pouze s některými logickými operátory. ESET PROTECT Web Console vždy zobrazí pouze ty relevantní.

"= (rovná se)" – cílový řetězec musí přesně odpovídat zadané hodnotě. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen.

"> (větší než)" – hodnota je větší než definovaná. Tento operátor můžete použít také při definování rozsahu IP adres.

"≥ (větší nebo rovno)" – hodnota je větší nebo rovna hodnotě definované. Tento operátor můžete použít také při definování rozsahu IP adres.

"< (menší než)" – hodnota je menší než definovaná. Tento operátor můžete použít také při definování rozsahu IP adres.

"≤ (menší nebo rovno)" – hodnota je menší nebo rovna než definovaná. Tento operátor můžete použít také při definování rozsahu IP adres.

"obsahuje" – vyhledá zadané znaky v cílovém řetězci. V případě řetězce se vyhledává podřetězec. Při vyhledávání se nerozlišuje velikost písmen.

"má předponu" – vyhledá na začátku cílového řetězce definované znaky. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen. Například v řetězci "Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319" předpona představuje "Micros", "Micr" nebo "Microsof" atp.

"má příponu" – vyhledá na konci cílového řetězce definované znaky. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen. Například v řetězci "Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319" přípona představuje "319" nebo "0.30319" atp.

"má masku" – hodnota musí vyhovovat definované masce v šabloně. Při definování masky můžete použít jakékoli znaky a doplnit je o speciální symboly: '*' – představuje libovolný počet znaků (0 a více) a '?' nahrazuje právě jeden znak. Příklad: "6.2.*" nebo "6.2.2033.?".

"regex" – hodnota musí vyhovovat definovanému regulárnímu výrazu. Regex je nutné zadat v Perl syntaxi.


note

Regulární výraz, regex resp. regexp je sekvence znaků definující vyhledávací masku. Například gray|grey a gr(a|e)y jsou ekvivalentní zápisy, které vyhovují slovům "gray", "grey".

"je jeden z" – hodnota se musí shodovat z libovolnou hodnotou v seznamu šablony. Pro přidání další hodnoty klikněte na + Přidat. Každý řádek představuje jeden záznam v seznamu. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen.

"je jeden z (maska řetězce)" – hodnota musí odpovídat masce libovolné hodnoty v seznamu. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen. Příklady: *endpoint-pc*, *Endpoint-PC*.

"má hodnotu"


note

Pro vytvoření šablony dynamické skupiny, která bude sledovat čas uplynulý od definované události, zaškrtněte možnost Změřit uplynulý čas. Tím aktivujete časová pravidla. Na stanici musí být nainstalován ESET Management Agent ve verzi 10.0 a novější.

Negativní spojky:


important

Mějte na paměti, že negativní spojky netestují neexistenci. Negativní operátory používejte opatrně, protože v případě protokolů, které obsahují více řádků, například Nainstalované aplikace, jsou vyhodnocovány všechny řádky. Pro pochopení principu jejich použití se podívejte na vzorové příklady šablon dynamických skupin a Vyhodnocování parametrů šablony.

"≠ (nerovná se)" – cílový řetězec nesmí odpovídat zadané hodnotě. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen.

"neobsahuje" – cílový řetězec nesmí obsahovat definované znaky. Při vyhledávání se nerozlišuje velikost písmen.

"nemá předponu" – zjistí, zda se na začátku cílového řetězce nenachází definované znaky. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen.

"nemá příponu" – zjistí, zda se na konci cílového řetězce nenachází definované znaky. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen.

"nemá masku" – cílový řetězec nesmí vyhovovat definované šabloně.

"není regex" – cílový řetězec nesmí vyhovovat definovanému regulárnímu výrazu (regex). Regex je nutné zadat v Perl syntaxi. Tato možnost je dostupná pro zjednodušení, abyste nemuseli používat negativní regulární výrazy.

"není v" – cílový řetězec v celém seznamu nesmí vyhovovat zadané hodnotě. Při porovnávání se nerozlišuje velikost písmen.

"není v (maska řetězce)" – cílový řetězec nesmí vyhovovat definované masce.

"nemá hodnotu"