Používateľské rozhranie nástroja ESET Log Collector

Po stiahnutí nástroja ESET Log Collector z webovej stránky spoločnosti ESET ho spustite. Po odsúhlasení podmienok Licenčnej dohody s koncovým používateľom (EULA) sa otvorí nástroj ESET Log Collector. Ak s podmienkami Licenčnej dohody s koncovým používateľom (EULA) nesúhlasíte, kliknite na Zrušiť a nástroj ESET Log Collector sa nespustí.

elc_gui

Môžete si vybrať Profil zbierania alebo použiť vlastný výber objektov. Profil zbierania je definovaná množina objektov.

Predvolený – prednastavený profil, kde je označená väčšina objektov. Tento profil sa používa pri riešení všeobecných problémov (podrobný zoznam vybraných objektov nájdete v sekcii Zoznam objektov).

Detekcia hrozieb – tento profil vychádza z predvoleného profilu, avšak na rozdiel od predvoleného profilu sa zameriava na zozbieravanie objektov, ktoré môžu pomôcť pri riešení problémov týkajúcich sa detekcie malvéru (podrobný zoznam vybraných objektov nájdete v sekcii Zoznam objektov).

Všetko – výber všetkých dostupných objektov.

Žiadne dáta – táto možnosť zruší výber všetkých objektov a umožní vám označiť protokoly, ktoré chcete zozbierať.

Vlastný – tento profil zozbierania sa automaticky aktivuje, keď vykonáte zmenu v predtým zvolenom profile a vaša zvolená kombinácia objektov sa nezhoduje so žiadnym z definovaných profilov.

note_icon_note POZNÁMKA

Zoznam zobrazených objektov, ktoré môžu byť zozbierané, závisí od typu bezpečnostného produktu ESET nainštalovaného na vašom systéme, ďalej od konfigurácie vášho systému, ako aj od ďalšieho softvéru (napr. aplikácie Microsoft Servera). Dostupné sú len relevantné objekty.

Vyberte Maximálny vek protokolov a Režim zbierania protokolov ESET (prednastavená možnosť je Filtrovaný binárny protokol).

Režim zbierania protokolov ESET:

Filtrovaný binárny protokol – záznamy sú filtrované podľa počtu dní zadaných v poli Maximálny vek protokolov, čo znamená, že zozbierané budú len protokoly, ktoré nie sú staršie ako stanovený počet dní.

Pôvodný binárny protokol z disku – budú skopírované binárne protokoly ESET, pričom hodnota zadaná v poli Maximálny vek protokolov bude ignorovaná a zozbierané budú všetky záznamy bez ohľadu na ich vek. Maximálny vek sa však aj naďalej vzťahuje na protokoly, ktoré nepatria produktu ESET – napr. protokoly udalostí systému Windows, protokoly Microsoft SharePoint alebo protokoly IBM Domino.

Môžete určiť umiestnenie, kde sa uložia archivované súbory, a následne kliknúť na Uložiť. Názov archívu je definovaný vopred. Kliknite na Zozbierať. Operácia aplikácie môže byť prerušená kedykoľvek pomocou rovnakého tlačidla – popis tlačidla sa zmení na Zrušiť. Po úspešnom dokončení operácie alebo pri výskyte chyby sa zobrazí príslušné okno. V prípade, že bola operácia neúspešná, bude protokol operácie obsahovať dodatočné informácie týkajúce sa danej chyby.

Počas zozbieravania protokolov môžete v protokole operácie nachádzajúcom sa v dolnej časti okna vidieť práve prebiehajúcu operáciu. Po dokončení zozbieravania sa zobrazia všetky zozbierané a archivované dáta. Znamená to, že operácia bola úspešná a archív (napr. emsx_logs.zip, ees_logs.zip alebo eea_logs.zip) bol uložený do zadaného priečinka (podrobné informácie nájdete v sekcii Zoznam objektov).