Galutinio vartotojo licencinė sutartis (GVLS)

SVARBU: prieš atsisiųsdami, diegdami, kopijuodami ar naudodami šį produktą, atidžiai perskaitykite produkto taikymo sąlygas. ATSISIŲSDAMI, DIEGDAMI, KOPIJUODAMI AR NAUDODAMI ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, JŪS IŠREIŠKIATE SAVO SUTIKIMĄ SU ŠIOMIS NUOSTATOMIS IR SĄLYGOMIS.

Galutinio programinės įrangos vartotojo licencijos sutartis.

Pagal šią Programinės įrangos galutinio vartotojo licencinę sutartį (toliau „Sutartį“), sudarytą tarp „ESET, spol. s r. o.“, kurios buveinė yra registruota adresu Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic ir kuri yra įtraukta į Bratislavos I apygardos teismo administruojamo Įmonių registrą (Skyrius Sro, įrašas Nr. 3586/B), registracijos nr. 31 333 535, arba kitos ESET grupės įmonės (toliau – „ESET“ arba „Tiekėjas“) ir jūsų, fizinio ar juridinio asmens (toliau – „Jūs“ ar „Galutinis vartotojas“), Jūs turite teisę naudoti šią Programinę įrangą, nurodytą Sutarties 1 straipsnyje. Sutarties 1 straipsnyje nurodyta Programinė įranga gali būti saugoma duomenų laikmenoje, siunčiama el. paštu, atsisiunčiama iš interneto, atsisiunčiama iš Tiekėjo serverių ar įsigyjama iš kitų šaltinių, kuriems galioja toliau nurodytos nuostatos ir sąlygos.

TAI GALUTINIO VARTOTOJO TEISIŲ, O NE PARDAVIMO SUTARTIS. Tiekėjui nuosavybės teise ir toliau priklauso Programinės įrangos kopija ir fizinės laikmenos, esančios pardavimo pakete, bei visos kitos kopijos, kurias Galutiniam vartotojui leidžiama padaryti pagal šią Sutartį.

Diegdami, atsisiųsdami, kopijuodami ar naudodami Programinę įrangą spustelėję „Sutinku“, patvirtinsite, kad sutinkate su šios Sutarties sąlygomis. Jei yra Sutarties sąlygų, su kuriomis Jūs nesutinkate, nedelsdami spustelėkite parinktį „Uždaryti“, atšaukite diegimą ar atsisiuntimą arba Programinę įrangą, diegimo laikmeną, susijusius dokumentus ir pirkimo kvitą sunaikinkite arba grąžinkite ESET arba prekybos įmonei, iš kurios įsigijote Programinę įrangą.

JŪS SUTINKATE, KAD PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMU PRIPAŽĮSTATE PERSKAITĘ ŠIĄ SUTARTĮ, SU JA SUSIPAŽINĘ IR SUTINKĄ LAIKYTIS JOJE IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ BEI SĄLYGŲ.

1.        Programinė įranga. Šioje Sutartyje naudojamas terminas „Programinė įranga“ reiškia: (i) kompiuterinę programą ir visus jos komponentus; (ii) visą diskų, CD, DVD, el. laiškų ir prisegtukų ar kitų laikmenų, su kuriomis ši Sutartis yra pateikiama, turinį, įskaitant Programinės įrangos objektinį kodą, kuris gali būti pateikiamas per duomenų laikmeną, elektroninį paštą ar atsisiunčiamas iš interneto; (iii) visas susijusias aiškinamąsias rašytines medžiagas ir kitą galima dokumentaciją, susijusią su Programine įranga, visų pirma – visus Programinės įrangos, jos specifikacijų, aprašymus, Programinės įrangos savybių ar veikimo aprašymus, veikimo aplinkos, kurioje Programinė įranga naudojama, aprašymus, Programinės įrangos naudojimo ar diegimo instrukcijas bei bet kokius Programinės įrangos naudojimo aprašymus (visa tai toliau bus vadinama „Dokumentacija“); (iv) Programinės įrangos kopijas, galimų Programinės įrangos klaidų pataisas, Programinės įrangos papildinius ir plėtinius, modifikuotas Programinės įrangos versijas ir Programinės įrangos komponentų naujinius (jei tokių yra). Visiems šiems komponentams naudoti Jums Tiekėjas suteikia licenciją pagal šios Sutarties 3 straipsnį. Programinė įranga bus pateikiama išskirtinai kaip vykdomasis objektinis kodas.

2.        Diegimas. Programinė įranga, gauta duomenų laikmenoje, atsisiųsta el. paštu, iš interneto, iš Tiekėjo serverių ar įsigyta iš kitų šaltinių, turi būti įdiegta. Programinę įrangą turite įdiegti tinkamai sukonfigūruotame kompiuteryje, bent jau atitinkančiame Dokumentacijoje nustatytus reikalavimus. Diegimo metodų aprašymas yra pateiktas Dokumentacijoje. Kompiuteryje, kuriame diegiate Programinę įrangą, jokiu būdu negali būti programų ar aparatinės įrangos, kuri gali daryti neigiamą poveikį Programinei įrangai.

3.        Licencija. Atsižvelgdamas į tai, kad Jūs sutikote su Sutarties sąlygomis, per nurodytą laiką sumokėjote Licencijos mokestį ir vykdote visas čia nustatytas sąlygas, Tiekėjas suteikia Jums šias teises („Licenciją“).

a) Diegimas ir naudojimas. Jums suteikiama neišskirtinė, neperduodama teisė įdiegti Programinę įrangą kompiuterio standžiajame diske ar kitoje nuolatinėje laikmenoje, skirtoje Programinės įrangos duomenims saugoti, jai diegti ir saugoti kompiuterinės sistemos atmintyje, ir Programinę įrangą įgyvendinti, saugoti bei rodyti.

b) Licencijų skaičiaus klausimas. Programinės įrangos naudojimo teisę riboja Galutinių vartotojų skaičius. Vienu Galutiniu vartotoju laikoma Programinė įranga, įdiegta vienoje kompiuterinėje sistemoje. Tos pačios Licencijos vienu metu negalima naudoti daugiau nei viename kompiuteryje.

c) Licencijos galiojimo trukmė. Teisė naudoti Programinę įrangą yra suteikiama ribotą laiką.

d) Licencijos galiojimo nutraukimas. Licencijos galiojimas nutraukiamas automatiškai laikotarpio, kuriam ji suteikta, pabaigoje. Jei pažeisite bet kurią iš šios Sutarties nuostatų, Tiekėjas gali savo nuožiūra nutraukti Sutartį be jokių išankstinių nusistatymų dėl teisių ar teisinių priemonių. Atšaukus Licencijos galiojimą, Jūs turite nedelsdami ištrinti, sunaikinti arba grąžinti (savo sąskaita) Programinę įrangą ir visas atsargines kopijas ESET arba į parduotuvę, iš kurios įsigijote Programinę įrangą. Nutraukęs Licencijos galiojimą, Tiekėjas taip pat turi teisę atšaukti Galutinio vartotojo teisę naudoti Programinės įrangos funkcijas, kurioms reikia ryšio su Tiekėjo serveriais ar trečiųjų šalių serveriais.

4.        Galutinio vartotojo teisių įgyvendinimas. Galutinio vartotojo teises galite įgyvendinti asmeniškai arba per savo darbuotojus. Jūs turite teisę Programinę įrangą naudoti tik tam, kad apsaugotumėte savo veiklą ir apsaugotumėte kompiuterines sistemas, kurioms Licencija yra taikoma.

5.        Teisių apribojimai. Neturite teisės kopijuoti, platinti, išimti Programinės įrangos sudedamąsias dalis ar gaminti iš jos išvestinius produktus. Naudodami Programinę įrangą privalote laikytis toliau nurodytų apribojimų.

(a) Nuolatinėje atminties laikmenoje galite pasigaminti vieną Programinės įrangos kopiją kaip archyvinę atsarginę kopiją su sąlyga, kad jūsų archyvinė atsarginė kopija nebus įdiegta ir naudojama kitame kompiuteryje. Visos kitos Jūsų pagamintos Programinės įrangos kopijos bus laikomos Sutarties pažeidimu.

(b) Draudžiama modifikuoti, versti ar atgaminti Programinę įrangą, perleisti teises naudoti Programinę įrangą ar Programinės įrangos kopijas kokiu nors Sutartyje nenurodytu būdu.

(c) Draudžiama parduoti, sublicencijuoti, nuomoti ar nuomotis, skolintis Programinę įrangą arba naudoti Programinę įrangą norint teikti komercines paslaugas.

(d) Draudžiama vykdyti atvirkštinę inžineriją, atvirkštinį kompiliavimą ar nagrinėti Programinę įrangą ar kitais būdais bandyti nustatyti pradinį Programinės įrangos kodą, išskyrus atvejus, kai šį apribojimą aiškiai draudžia įstatymas.

(e) Sutinkate Programinę įrangą naudoti tik tokiu būdu, kuris neprieštarauja įstatymams, galiojantiems jurisdikcijoje, kurioje naudojate Programinę įrangą, įskaitant galiojančius apribojimus dėl autorių teisių ir kitas intelektinės nuosavybės teises, bet tuo nepasiribojant.

(f) Sutinkate, kad Programine įranga ir jos funkcijomis naudositės tik taip, kad neribotumėte kitų galutinių vartotojų prieigos prie šių paslaugų. Tiekėjas pasilieka teisę apriboti atskiriems galutiniams vartotojams teikiamų paslaugų apimtį, kad paslaugomis galėtų naudotis kuo didesnis galutinių vartotojų skaičius. Apribojus paslaugų apimtį taip pat visiškai panaikinama galimybė naudotis bet kuriomis Programinės įrangos ir Duomenų trynimo funkcijomis bei su kuria nors iš Programinės įrangos funkcijų susijusia informacija, kuri saugoma Tiekėjo ar trečiųjų šalių serveriuose.

6.        Autorių teisės. Programinė įranga ir visos teisės be apribojimų, įskaitant nuosavybės teises ir intelektinės nuosavybės teises, priklauso ESET ir (arba) jos licencijų išdavėjams. Jas gina tarptautinių susitarimų nuostatos ir visi kiti šalyje, kurioje Programinė įranga yra naudojama, galiojantys nacionaliniai įstatymai. Programinės įrangos struktūra, organizacija ir kodas yra vertingos prekybinės paslaptys ir konfidenciali ESET ir (arba) jos licencijos išdavėjų informacija. Draudžiama daryti Programinės įrangos kopijas, išskyrus 5 straipsnio a dalyje numatytus atvejus. Visoms kopijoms, kurias Jūs galite pasidaryti remdamasis šia Sutartimi, galioja tos pačios autorių teisės ir kiti Programinėje įrangoje nurodyti nuosavybės reikalavimai. Jei Jūs pažeisdami Sutartį vykdysite atvirkštinę inžineriją, atvirkštinį kompiliavimą ar nagrinėsite Programinę įrangą ar kitais būdais pabandysite nustatyti pradinį Programinės įrangos kodą, sutinkate tokiu būdu gautą informaciją automatiškai ir neatšaukiamai perduoti vien tik Tiekėjo nuosavybėn nuo to momento, kai tokia informacija atsiranda, nepaisant Tiekėjo teisių, susijusių su Sutarties pažeidimu.

7.        Teisių išlaikymas. Tiekėjas išlaiko visas teises į Programinę įrangą, išskyrus pagal Sutarties sąlygas Jums kaip Programinės įrangos Galutiniam vartotojui aiškiai suteiktas teises.

8.        Versijos keliomis kalbomis, sudvejintos laikmenos su programine įranga, keli kopijų egzemplioriai. Tuo atveju, kai Programinė įranga palaiko kelias platformas ar kalbas arba jei Jūs gavote kelis Programinės įrangos kopijos egzempliorius, kompiuterinių sistemų, kuriose turite teisę naudoti Programinę įrangą ir Jūsų įsigytas versijas, skaičius priklauso nuo įsigytų Licencijų skaičiaus. Draudžiama Jūsų nenaudojamas Programinės įrangos versijas ar kopijas parduoti, nuomoti, sublicencijuoti, skolinti ar perduoti.

9.        Sutarties įsigaliojimas ir nutraukimas. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai sutinkate su Sutarties sąlygomis. Sutartį bet kada galite nutraukti visam laikui, savo sąskaita pašalindami, sunaikindami ar grąžindami Programinę įrangą, visas atsargines kopijas ir susijusią medžiagą, pateiktą Tiekėjo ar jo verslo partnerių. Neatsižvelgiant į Sutarties nutraukimo būdą, 6, 7, 10, 12, 19 ir 21 straipsnių nuostatos toliau galioja neribotą laiką.

10.        GALUTINIO VARTOTOJO PAREIŠKIMAI. BŪDAMAS GALUTINIU VARTOTOJU JŪS PATVIRTINATE, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA YRA „PATEIKTA TOKIA, KOKIA YRA“, BE JOKIOS GARANTIJOS, TIKSLIAI APIBRĖŽTOS ARBA NUMANOMOS, PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS. NEI TIEKĖJAS, JO LICENCIJOS IŠDAVĖJAI AR ANTRINĖS BENDROVĖS, NEI AUTORIŲ TEISIŲ SAVININKAI NEPATEIKIA JOKIŲ PASTABŲ AR NESUTEIKIA GARANTIJŲ, TIKSLIAI APIBRĖŽTŲ ARBA NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI ARBA, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ASMENŲ PATENTŲ, AUTORIŲ TEISIŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ AR KITŲ TEISIŲ, BET TUO NEAPSIRIBOJANT. NEI TIEKĖJAS, NEI JOKIA KITA ŠALIS NESUTEIKIA GARANTIJOS, KAD PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIJOS ATITIKS VARTOTOJO REIKALAVIMUS ARBA, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA VEIKS NEPERTRAUKIAMAI, AR BE JOKIŲ KLAIDŲ. JŪS PRISIIMATE VISĄ PROGRAMINĖS ĮRANGOS PASIRINKIMO ATSAKOMYBĘ, TAIP PAT ATSAKOMYBĘ DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS ĮDIEGIMO, NAUDOJIMO IR DĖL REZULTATŲ, PASIEKTŲ NAUDOJANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

11.        Kitų įsipareigojimų nėra. Sutartis nenumato kitų Tiekėjo ir jo licencijų išdavėjų įsipareigojimų, išskyrus šiame dokumente konkrečiai numatytus įsipareigojimus.

12.        ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS. ATSIŽVELGDAMAS Į GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, GAMINTOJAS, JO DARBUOTOJAI AR LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGI DĖL PRARASTO PELNO, PAJAMŲ, PARDAVIMO, DUOMENŲ AR PIRKIMO KAINŲ, TURTO NUOSTOLIŲ, ASMENINIŲ SUSIŽEIDIMŲ, VERSLO TRUKDŽIŲ, VERSLO INFORMACIJOS NUTEKĖJIMO AR DĖL JOKIŲ SPECIALIŲ, TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, ATSITIKTINIŲ, EKONOMINIŲ, DRAUDIMO, TEISMO PRITEISTŲ, YPATINGŲ NUOSTOLIŲ, KAIP NORS KILUSIŲ AR KYLANČIŲ DĖL SUTARTIES, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ, NEAPDAIRUMO AR KITŲ ATSAKOMYBĖS ATVEJŲ, KYLANČIŲ DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO NAUDOTIS, NET JEI GAMINTOJUI YRA ŽINOMA GALIMYBĖ PATIRTI TOKIĄ ŽALĄ. KADANGI KAI KURIOSE ŠALYSE IR JURISDIKCIJOSE DRAUDŽIAMA IŠSKIRTI TAM TIKRĄ ATSAKOMYBĘ, TAČIAU LEIDŽIAMAS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS, TIEKĖJO, JO DARBUOTOJŲ, LICENCIJŲ IŠDAVĖJŲ AR ANTRINIŲ ĮMONIŲ ATSAKOMYBĖ APSIRIBOJA MOKESČIO UŽ LICENCIJĄ SUMA.

13.        Šios Sutarties nuostatos neapsunkina bet kurios šalies, veikiančios kaip vartotojo, įstatymų numatytų teisių, jei jos prieštarauja čia pateiktoms.

14.        Techninė pagalba. ESET ar ESET įgaliotosios trečiosios šalys techninę pagalbą teikia savo nuožiūra, nesuteikdamos jokių garantijų ar pareiškimų. Prieš suteikiant techninę pagalbą Galutinis vartotojas privalo padaryti turimų duomenų, programinės įrangos ir programų atsargines kopijas. ESET ir (arba) ESET įgaliotosios šalys neprisiima atsakomybės už žalą ar prarastus duomenis, turtą, programinę įrangą ar aparatinę įrangą, ar dėl techninės pagalbos prarastą pelną. ESET ir (arba) ESET įgaliotosios šalys pasilieka teisę nuspręsti, ar problemos pašalinimui gali būti teikiama techninė pagalba. ESET pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti suteikti techninę pagalbą, laikinai ją sustabdyti ar nutraukti.

15.        Licencijos perdavimas. Programinę įrangą galima perkelti iš vienos kompiuterinės sistemos į kitą, jei tai neprieštarauja Sutarties sąlygoms. Jei tai neprieštarauja Sutarties sąlygoms, tik gavęs Tiekėjo sutikimą Galutinis vartotojas turės teisę visam laikui perduoti Licenciją ir visas iš šios Sutarties kylančias teises kitam Galutiniam vartotojui, su sąlyga, kad i) pradinis Galutinis vartotojas nepasiliko Programinės įrangos kopijų; ii) teisių perdavimas vykdomas tiesiogiai, t. y. pradinis Galutinis vartotojas jas perduoda naujajam Galutiniam vartotojui; iii) naujasis Galutinis vartotojas prisiims visas teises ir įsipareigojimus, pagal Sutartį priklausančius pradiniam Galutiniam vartotojui; iv) pradinis Galutinis vartotojas pateiks naujajam Galutiniam vartotojui dokumentus, leidžiančius įsitikinti 16 straipsnyje nurodytos Programinės įrangos autentiškumu.

16.        Programinės įrangos autentiškumo patikrinimas. Galutinis vartotojas gali pademonstruoti teisę naudoti Programinę įrangą vienu iš šių būdų: (i) pateikdamas Tiekėjo ar Tiekėjo paskirtos trečiosios šalies išduotą licencijos pažymėjimą; (ii) pateikdamas rašytinę licencijos sutartį, jei tokia sutartis buvo sudaryta; (iii) pateikdamas Tiekėjo siųstą el. laišką, kuriame yra licencijavimo informacija (naudotojo vardas ir slaptažodis).

17.        Licencijos išdavimas valstybės įstaigoms ir JAV vyriausybei. Programinė įranga teikiama valstybės įstaigoms, įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybę, taikant licencijavimo teises ir apribojimus, aprašytus šioje Sutartyje.

18.        Eksporto ir grįžtamojo eksporto kontrolė. Programinei įrangai, Dokumentacijai ar jos sudedamosioms dalims, įskaitant informaciją apie Programinę įrangą ir jos sudedamąsias dalis, taikomos importo ir eksporto kontrolės priemonės, numatytos teisės aktuose, kuriuos gali būti išleidusios už tai pagal galiojančius įstatymus atsakingos vyriausybės, įskaitant JAV Eksporto administracijos reglamentus, galutinio vartotojo, galutinio vartojimo ir tikslinės vietos apribojimus, išleistus JAV vyriausybės ir kitų šalių vyriausybių. Jūs sutinkate griežtai laikytis visų galiojančių importo ir eksporto reglamentų ir pripažįstate, kad privalote įsigyti visas licencijas, kurios yra būtinos Programinės įrangos eksportui, grįžtamajam eksportui, perdavimui ar importui.

19.        Pranešimai. Visi pranešimai turi būti siunčiami, o Programinė įranga ir Dokumentai grąžinami adresu: „ESET, spol. s r. o.“, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic (Slovakijos Respublika).

20.        Taikomi įstatymai. Ši sutartis sudaryta pagal Slovakijos Respublikos įstatymus. Galutinis vartotojas ir Tiekėjas sutinka, kad jai netaikomi teisių konflikto principai ir Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Jūs sutinkate, kad visi ginčai ar pretenzijos, kylančios iš šios Sutarties ir susijusios su Tiekėju, ar visi ginčai ar pretenzijos, susijusios su Programinės įrangos naudojimu, bus sprendžiami Bratislavos I apygardos teisme, ir Jūs aiškiai sutinkate su šio teismo jurisdikcija.

21.        Bendrosios nuostatos. Jei kuri nors Sutarties nuostata pasirodys negaliojanti ir negalinti būti ieškinio pagrindas, ji nepaveiks bendro kitų Sutarties nuostatų teisėtumo, o Sutartis galios toliau ir bus vykdoma remiantis Sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutartį keisti galima tik raštu, ir ji gali būti keičiama tik Tiekėjo įgalioto atstovo ar asmens, turinčio aiškų notaro įgaliojimą tai daryti, pasirašytu dokumentu.

Tai yra visa Tiekėjo ir Jūsų sudaryta Sutartis dėl Programinės įrangos; ji panaikina visus su Programine įranga susijusius ankstesnius teiginius, pokalbius, įsipareigojimus, pranešimus ar reklaminius teiginius.