ESET Online nápověda

Změnit kapitolu Request desktop site

Licenční ujednání koncového uživatele (EULA)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stažením, instalací, kopírováním nebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. STAŽENÍM, INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO POUŽITÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem Softwaru.

Podmínky této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem Softwaru (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi společností ESET spol. s r.o., se sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s obchodním registračním číslem 31 333 535 nebo jinou společností ze skupiny ESET Group (dále jen „ESET“ nebo „Poskytovatel“) a Vámi, fyzickou anebo právnickou osobou (dále jen „Vy“ anebo „Koncový uživatel”) Vás opravňuje k používání Softwaru definovaného v článku 1 této Smlouvy. Software definovaný v článku 1 této Smlouvy může být uložen na fyzickém datovém nosiči, zaslán elektronickou poštou, stažen z internetu, stažen ze serverů Poskytovatele nebo získán z jiných zdrojů za podmínek a ujednání uvedených níže.

TOTO NENÍ KUPNÍ SMLOUVA, ALE DOHODA O PRÁVECH KONCOVÉHO UŽIVATELE. Poskytovatel zůstává vlastníkem kopie Softwaru a případného fyzického média, na kterém se software dodává v obchodním balení, jakož i všech kopií Softwaru, na které má Koncový uživatel dle této Smlouvy právo.

Kliknutím na tlačítko „I Accept“ („Souhlasím“) při instalaci, stahování, kopírování nebo používání Softwaru vyjadřujete souhlas s podmínkami a ujednáními této Smlouvy. V případě, že s některými ustanoveními této Smlouvy nesouhlasíte, ihned klikněte na tlačítko „Close“ („Nesouhlasím“), zrušte instalaci nebo stahování, nebo zničte, případně vraťte Software, instalační média, průvodní dokumentaci a doklad o nákupu Poskytovateli nebo do prodejny či obchodu, kde jste Software získali.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU JE POTVRZENÍM TOHO, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TUTO SMLOUVU, ROZUMÍTE JÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZANÍ JEJÍMI PODMÍNKAMI A UJEDNÁNÍMI.

1.        Software. „Software“ v této Smlouvě znamená (i) počítačový program, včetně všech jeho součástí, (ii) veškerý obsah disků, CD-ROM médií, DVD médií, e-mailů a všech případných příloh nebo jiných médií, ke kterým je přiložena tato Smlouva, včetně Softwaru dodaného ve formě strojového kódu na datovém nosiči, elektronickou poštou nebo přes síť internet, (iii) vysvětlující materiály a jakákoli dokumentace související se Softwarem, mimo jiné také například jakýkoli popis Softwaru, jeho specifikaci, popis vlastností, popis ovládání, popis operačního prostředí, ve kterém se Software používá, návod na použití nebo instalaci Softwaru nebo jakýkoli popis správného používání Softwaru (dále jen „Dokumentace“), (iv) kopie Softwaru, opravy případných chyb Softwaru, dodatky k Softwaru, rozšíření Softwaru, modifikované verze Softwaru a aktualizace součástí Softwaru, pokud jsou dodány, na které vám Poskytovatel uděluje licenci ve smyslu článku 3 této Smlouvy. Poskytovatel dodává Software výlučně ve formě strojového spustitelného kódu.

2.        Instalace. Software dodaný na datovém nosiči, zaslaný elektronickou poštou, stažený ze sítě internet, stažený ze serveru Poskytovatele nebo získaný z jiných zdrojů vyžaduje instalaci. Software musíte nainstalovat na správně nakonfigurovaný počítač splňující minimálně požadavky uvedené v Dokumentaci. Způsob instalace je popsán v Dokumentaci. V počítači, do kterého Software instalujete, nesmí být nainstalovány žádné počítačové programy nebo hardware, které by mohly Software nepříznivě ovlivňovat.

3.        Licence. Za předpokladu, že jste souhlasili s podmínkami této Smlouvy a splníte všechna pravidla a ujednání stanovená v těchto podmínkách, vám Poskytovatel udělí následující práva (dále jen „Licence“):

a) Instalace a použití. Získáte nevýhradní a nepřevoditelné právo instalovat Software na pevný disk počítače nebo jiné podobné médium sloužící k trvalému ukládání dat, instalaci a ukládání Softwaru do paměti počítačového systému a ke spouštění, ukládání a zobrazování Softwaru.

b) Stanovení počtu Licencí. Práva na používání Softwaru budou vázána na počet Koncových uživatelů. Jedním Koncovým uživatelem se přitom rozumí instalace Softwaru pro jeden počítačový systém. Nesmíte používat stejnou Licenci pro více počítačů najednou.

c) Doba trvání Licence. Vaše právo k užívání Softwaru bude časově omezené.

d) Ukončení licence. Licence končí automaticky na konci období, na které byla udělena. Pokud nesplníte některé z ustanovení této Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy, aniž by byly dotčeny jakékoli nároky nebo právní nápravy, na které by mohl mít Poskytovatel v takových případech nárok. V případě zrušení Licence musíte neprodleně na vlastní náklady Software včetně všech záložních kopií odstranit, zničit nebo vrátit společnosti ESET nebo prodejně či obchodu, od kterých jste Software získali. Po ukončení Licence je Poskytovatel rovněž oprávněn zrušit nárok Koncového uživatele na používání funkcí Softwaru, které vyžadují připojení k serverům Poskytovatele nebo třetích stran.

4.        Uplatnění práv Koncového uživatele. Práva Koncového uživatele je nutné uplatnit osobně nebo prostřednictvím vašich zaměstnanců. Jako Koncový uživatel máte právo Software použít výhradně k zabezpečení své činnosti a k ochraně jen těch počítačových systémů, pro které jste získali Licenci.

5.        Omezení práv. Software nesmíte kopírovat, šířit, oddělovat jeho části nebo vytvářet odvozené verze Softwaru. Vaše používání Softwaru musí být v souladu s následujícími omezeními:

(a)        Můžete vytvořit jednu kopii Softwaru na médiu určeném k trvalému ukládání dat jako záložní kopii za předpokladu, že vaše archivní záložní kopie nebude instalována nebo používána v jiném počítači. Vytvoření jakékoli další kopie Softwaru je porušením této Smlouvy.

(b)        Nesmíte upravovat, překládat nebo reprodukovat Software nebo převádět práva k užívání Softwaru ani kopie Softwaru jinak, než je výslovně uvedeno v této Smlouvě.

(c)        Software nesmíte prodat, sublicencovat, pronajmout ani zapůjčit a nesmíte jej ani používat k poskytování komerčních služeb.

(d)        Nesmíte Software zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem pokoušet získat zdrojový kód Softwaru s výjimkou rozsahu, ve kterém je takovéto omezení výslovně zakázané zákonem.

(e)        Souhlasíte s tím, že budete Software používat jen způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními předpisy v právním systému, ve kterém Software používáte, především v souladu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví.

(f)        Souhlasíte s tím, že budete Software a jeho funkce používat pouze způsobem, který neomezuje přístup k těmto službám pro ostatní Koncové uživatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poskytovaných služeb jednotlivým Koncovým uživatelů, aby mohl služby využívat nejvyšší možný počet Koncových uživatelů. Omezením rozsahu služeb se rozumí též úplné ukončení možnosti využívat některé z funkcí Softwaru a odstranění dat a informací o serverech Poskytovatele nebo třetích stran vztahujících se na konkrétní funkce Softwaru.

6.        Autorská práva. Software a všechna práva (mimo jiné také vlastnická práva a příslušná práva duševního vlastnictví) jsou vlastnictvím společnosti ESET a/nebo jejích poskytovatelů licencí. Tato jsou chráněna ustanoveními mezinárodních dohod a všemi dalšími aplikovatelnými zákony země, ve které se Software používá. Struktura, organizace a kód Softwaru jsou cenným obchodním tajemstvím a důvěrnými informacemi společnosti ESET a/nebo jejích poskytovatelů licencí. Software nesmíte kopírovat s výjimkou uvedenou v ustanovení článku 5 písmeno (a). Jakékoli kopie, které smíte vytvořit dle této Smlouvy, musí obsahovat stejná upozornění na autorská a vlastnická práva, jaká jsou uvedená v Softwaru. V případě, že budete v rozporu s ustanoveními této Smlouvy zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem pokusíte získat zdrojový kód Softwaru, souhlasíte s tím, že získané informace se budou automaticky a neodvolatelně považovat za převedené na Poskytovatele a vlastněné Poskytovatelem v plném rozsahu od okamžiku jejich vzniku bez ohledu na práva Poskytovatele ve vztahu k porušení této Smlouvy.

7.        Výhrada práv. Všechna práva k Softwaru kromě práv, která vám byla jako Koncovému uživateli Softwaru výslovně udělena v této Smlouvě, si Poskytovatel tímto vyhrazuje pro sebe.

8.        Více jazykových verzí, Software na dvou médiích, více kopií. V případě, že Software podporuje více platforem nebo jazyků, nebo v případě, že obdržíte více kopií Softwaru, jste oprávněni používat Software pouze pro takový počet počítačových systémů a pro takové jejich verze, pro které jste získali Licenci. Nesmíte Software prodávat, pronajímat ani sublicencovat. Dále nesmíte také na jiné subjekty převádět verze či kopie Softwaru, které nepoužíváte.

9.        Začátek a trvání Smlouvy. Tato Smlouva je platná a účinná od data, kdy vyjádříte souhlas s podmínkami této Smlouvy. Smlouvu můžete kdykoli vypovědět tak, že na svoje vlastní náklady natrvalo odinstalujete, zničíte nebo vrátíte Software, všechny případné záložní kopie a všechny související materiály, které jste získali od Poskytovatele nebo jeho obchodních partnerů. Bez ohledu na způsob ukončení platnosti této Smlouvy zůstanou ustanovení článků 6, 7, 10, 12, 19 a 21 dále platná na neomezenou dobu.

10.        PROHLÁŠENÍ KONCOVÉHO UŽIVATELE. JAKO UŽIVATEL SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ÚČET ESET SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“ BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK (AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH NEBO IMPLICITNÍCH) A V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. POSKYTOVATEL, JEHO DRŽITELÉ LICENCE, JEHO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY (VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÍ) MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL ANI ZÁRUKY TOHO, ŽE ÚČET ESET NEBUDE PORUŠOVAT ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN. POSKYTOVATEL ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, ŽE FUNKCE ÚČTU ESET BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY ANI ŽE ÚČET ESET BUDE FUNGOVAT NEPŘERUŠENĚ NEBO BEZCHYBNĚ. VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VÝBĚR A POUŽÍVÁNÍ ÚČTU ESET NA DOSAŽENÍ ZAMYŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A ZA VÝSLEDKY Z NĚHO ZÍSKANÉ PŘEBÍRÁTE VY.

11.        Žádné další závazky. Kromě závazků konkrétně uvedených v této Smlouvě nezakládá tato Smlouva na straně Poskytovatele ani jeho poskytovatelů licencí žádné jiné závazky.

12.        OMEZENÍ RUČENÍ. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY NEPONESOU POSKYTOVATEL, JEHO ZAMĚSTNANCI NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ UŠLÉ ZISKY NEBO VÝNOSY, ZTRÁTY Z PRODEJE, ZTRÁTY DAT NEBO NÁKLADY NA NÁKUP NÁHRADNÍCH PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB, POŠKOZENÍ MAJETKU, ZRANĚNÍ OSOB, PŘERUŠENÍ ČINNOSTI, ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ ANI ZA ŽÁDNÉ SPECIÁLNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, POJISTNÉ, REPRESIVNÍ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA, ZANEDBÁNÍ NEBO JINÉHO POJETÍ ODPOVĚDNOSTI, V DŮSLEDKU POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍT ÚČET ESET, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI POSKYTOVATEL, JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD.

13.        Žádné ustanovení této Smlouvy nemá vliv na zákonná práva žádného subjektu jednajícího z postavení spotřebitele, pokud je s těmito právy v rozporu.

14.        Technická podpora. Společnost ESET nebo třetí strany pověřené společností ESET budou poskytovat technickou podporu na základě vlastního uvážení, a to bez jakýchkoli záruk nebo prohlášení. Koncový uživatel je před poskytnutím technické podpory povinen zálohovat všechna existující data, Software a programové vybavení. Společnost ESET a/nebo třetí strany pověřené společností ESET nemohou v důsledku poskytování technické podpory přijmout odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat, majetkové škody ani poškození softwaru nebo hardwaru nebo za ušlý zisk. Společnost ESET a/nebo třetí strany pověřené společností ESET si vyhrazují právo rozhodnout, že řešení tohoto problému je nad rámec poskytované technické podpory. Společnost ESET si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení odmítnout, pozastavit nebo ukončit poskytování technické podpory.

15.        Převod licence. Software lze převést z jednoho počítačového systému do jiného, není-li to v rozporu s podmínkami této Smlouvy. Pokud to není v rozporu s podmínkami této Smlouvy, má Koncový uživatel nárok na trvalý převod Licence a všech práv vyplývajících z této Smlouvy na jiného Koncového uživatele se souhlasem Poskytovatele výhradně za následujících podmínek: (i) původní Koncový uživatel si nesmí ponechat žádné kopie Softwaru, (ii) převod práv musí být přímý, tj. od původního Koncového uživatele novému Koncovému uživateli, (iii) nový Koncový uživatel musí převzít všechna práva a povinnosti příslušící původnímu Koncovému uživateli v souladu s podmínkami této Smlouvy, (iv) původní Koncový uživatel musí poskytnout novému Koncovému uživateli dokumentaci umožňující ověření pravosti Softwaru, jak je uvedeno v článku 16.

16.        Ověření pravosti Softwaru. Koncový uživatel může prokázat nárok na užívání Softwaru jedním z následujících způsobů: (i) na základě certifikátu licence vydaného Poskytovatelem nebo třetí stranou jmenovanou Poskytovatelem, (ii) prostřednictvím písemné licenční smlouvy, byla-li taková smlouva uzavřena, (iii) předložením e-mailu zaslaného Poskytovatelem obsahujícího licenční údaje (uživatelské jméno a heslo).

17.        Licence pro orgány veřejné moci a vládu USA. Software je poskytován orgánům veřejné moci, včetně vlády Spojených států, s licenčními právy a omezeními popsanými v této Smlouvě.

18.        Kontrola exportu a reexportu. Software, Dokumentace nebo jejich součásti včetně informací o Softwaru a jeho součástech podléhají opatřením o kontrole dovozu a vývozu na základě právních předpisů, které mohou vydávat vlády příslušné k jejich vydání podle aplikovatelného práva, včetně nařízení správy exportu USA (US Export Administration Regulations) a omezení koncových uživatelů, koncového použití a omezení míst určení vydaných vládami USA a jiných států. Souhlasíte, že budete striktně dodržovat všechny aplikovatelné dovozní a vývozní předpisy, a uznáváte, že nesete odpovědnost za získání všech licencí a povolení nutných pro export, reexport, převod nebo import Softwaru.

19.        Oznámení. Všechna oznámení a sdělení je třeba doručit na adresu ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

20.        Rozhodné právo. Tato Smlouva se řídí a musí být vykládána v souladu se zákony Slovenské republiky. Koncový uživatel a Poskytovatel se dohodli, že kolizní ustanovení rozhodujícího právního řádu a Dohod OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. Výslovně souhlasíte, že řešením jakýchkoli sporů nebo nároků z této Smlouvy vůči Poskytovateli nebo spory a nároky související s používáním Softwaru se bude zabývat příslušný Obvodní soud v Bratislavě I a výslovně souhlasíte s výkonem jurisdikce tímto soudem.

21.        Všeobecná ustanovení. V případě, že je jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatné a nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v ní stanovených. Změny této Smlouvy jsou možné jen v písemné formě, přičemž za Poskytovatele musí takovouto změnu podepsat oprávněný zástupce nebo osoba výslovně oprávněná jednat v tomto postavení za podmínek stanovených na základě plné moci.

Tato Smlouva mezi Vámi a Poskytovatelem představuje úplnou Smlouvu vztahující se k Softwaru a plně nahrazuje jakákoli předcházející vyhlášení, rokování, závazky, komunikace nebo reklamní informace týkající se Softwaru.