Онлайн помощ на ESET

Изберете темата

Лицензионно споразумение с краен потребител (ЛСКП)

ВАЖНО: Прочетете внимателно правилата и условията за приложение на продукта, изложени по-долу, преди да го изтеглите, инсталирате, копирате или използвате. ЧРЕЗ ИЗТЕГЛЯНЕ, ИНСТАЛИРАНЕ, КОПИРАНЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА ВИЕ ИЗРАЗЯВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ.

Лицензионно споразумение с Краен потребител на софтуер.

Съгласно условията на това Лицензионно споразумение с Краен потребител на софтуер (наричано по-долу „Споразумението”), сключено от и между дружество ESET, spol. s r. o. със седалище и адрес на управление Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Република Словакия, регистрирано в Търговския регистър, администриран от Окръжен съд I в Братислава, раздел: ООД, под входящ № 3586/B, фирмен номер: 31 333 535, или друго дружество от групата ESET (наричано по-долу „ESET" или „Доставчик”) и Вас, физическо или юридическо лице (наричани по-долу „Вие” или „Краен потребител”), Вие имате право да използвате Софтуера, дефиниран в чл. 1 на настоящото Споразумение. Софтуерът, дефиниран в чл. 1 на настоящото Споразумение, може да се съхранява на носител на данни, да се изпраща по електронна поща, да се изтегля от интернет и от сървъри на Доставчика или да се получава от други източници, при условие че се спазват правилата и условията, указани по-долу.

ТОВА Е СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРАВАТА НА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ, А НЕ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА. Доставчикът продължава да е собственик на копието на Софтуера и физическия носител, които се съдържат в опаковката на продукта, както и на всички други копия, които Крайният потребител има право да създава съгласно настоящото Споразумение.

Чрез щракване върху опцията „Приемам“ по време на инсталиране, изтегляне, копиране или използване на Софтуера Вие се съгласявате с правилата и условията на настоящото Споразумение. Ако не сте съгласни с всички правила и условия на Споразумението, незабавно щракнете върху опцията „Затвори“, отменете инсталирането или изтеглянето или унищожете или върнете Софтуера, инсталационния носител, придружаващата документация и касовата бележка за покупката от Доставчика или магазина, от който сте закупили Софтуера.

ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА ОТ ВАС ОЗНАЧАВА, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ЧЕ ГО РАЗБИРАТЕ И СТЕ СЪГЛАСНИ ДА СЕ ОБВЪРЖЕТЕ С НЕГОВИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ.

1.        Софтуер. Терминът „Софтуер“, както се употребява в настоящото Споразумение, означава: (i) компютърната програма и всички нейни компоненти; (ii) цялото съдържание на дискове, CD-ROM, DVD дискове, имейли и всякакви прикачени файлове или други носители, с които е предоставено настоящото Споразумение, включително формата на обектен код на Софтуера, предоставен на носител на данни, чрез електронна поща или изтеглен от интернет; (iii) всякакви свързани пояснителни материали в писмен вид и друга възможна документация във връзка със Софтуера, най-вече всякакви описания на Софтуера, спецификациите му, описания на свойствата или работата на Софтуера, описания на работната среда, в която се използва, инструкции за използване или инсталиране на Софтуера или описания за начините за използване на Софтуера (наричани оттук нататък „Документация“); (iv) копия на Софтуера, обновявания за възможни грешки в Софтуера, допълнения, разширения към него, изменени версии и актуализации на компоненти на Софтуера, ако има такива, които са лицензирани за Вас от Доставчика съгласно чл. 3 на настоящото Споразумение. Софтуерът се предоставя само във формата на изпълним обектен код.

2.        Инсталиране. Софтуерът, доставен върху носител на данни, изпратен по електронна поща, изтеглен от интернет, изтеглен от сървъри на Доставчика или получен от други източници, изисква инсталиране. Трябва да инсталирате Софтуера на правилно конфигуриран компютър, който отговаря поне на изискванията, посочени в Документацията. Начинът на инсталиране е описан в Документацията. Върху компютъра, на който инсталирате Софтуера, не могат да се инсталират компютърни програми или хардуер, който би могъл да се отрази неблагоприятно на Софтуера.

3.        Лиценз. При условие че сте се съгласили с условията на настоящото Споразумение и съблюдавате всички правила и условия, предвидени в настоящото, Доставчикът Ви предоставя следните права („Лицензът”):

а) Инсталиране и използване. Разполагате с неизключително, непрехвърлимо право да инсталирате Софтуера на твърдия диск на компютъра или друг постоянен носител за съхранение на данни, да инсталирате и съхранявате Софтуера в паметта на компютърна система и да изпълнявате, съхранявате и визуализирате Софтуера.

б) Условие за броя на лицензите. Правото на използване на Софтуера е обвързано с броя на Крайните потребители. Приема се, че един Краен потребител има право да инсталира Софтуера на една компютърна система. Нямате право да използвате един и същ Лиценз на повече от един компютър едновременно.

в) Срок на Лиценза. Вашето право да използвате Софтуера е ограничено във времето.

г) Прекратяване на Лиценза. Лицензът се прекратява автоматично в края на срока, за който е предоставен. Ако не се съобразите с някоя от клаузите на настоящото Споразумение, Доставчикът има право да се оттегли от Споразумението, без да се засяга каквото и да е право или правно средство за защита, с което Доставчикът разполага при подобни обстоятелства. В случай на анулиране на Лиценза трябва незабавно да изтриете, унищожите или върнете за собствена сметка Софтуера и всички архивни копия на ESET или на магазина, от който сте закупили Софтуера. При прекратяване на Лиценза Доставчикът има право също да отмени правото на Крайния потребител да използва функциите на Софтуера, които изискват връзка към сървърите на Доставчика или на трети лица.

4.        Упражняване на правата на Крайния потребител. Трябва да упражнявате правата на Крайния потребител лично или чрез Ваши служители. Имате право да използвате Софтуера само за Вашата работа и за защита на компютърните системи, за които сте получили Лиценз.

5.        Ограничения на правата. Нямате право да копирате, разпространявате, разделяте компонентите или да създавате производни версии на Софтуера. Когато използвате Софтуера, трябва да съблюдавате следните ограничения:

(a)        Можете да създадете едно копие на Софтуера на носител за постоянно съхранение на данни като архивно резервно копие, при условие че това копие няма да се инсталира или използва на нито един компютър. Създаването на друго копие на Софтуера представлява нарушение на това Споразумение.

(б)        Нямате право да променяте, превеждате или възпроизвеждате Софтуера или да прехвърляте правата за използване на Софтуера или негови копия по начин, различен от посочения в настоящото Споразумение.

(в)        Нямате право да продавате, преотдавате лиценза, отдавате под наем или заемате Софтуера, нито да го използвате за предоставяне на услуги с търговска цел.

(г)        Нямате право да прилагате обратно конструиране, да декомпилирате или разглобявате Софтуера или да се опитвате по друг начин да откриете първичния код на Софтуера, освен до степента, до която такова ограничение е изрично забранено от закона.

(д)        Вие се съгласявате, че ще използвате Софтуера само по начин, който е съобразен с приложимите закони в юрисдикцията, в която използвате Софтуера, включително, но не само, приложимите ограничения, свързани с авторско право и други права на интелектуална собственост.

(е)        Вие се съгласявате, че ще използвате Софтуера и неговите функции единствено по начин, който не ограничава възможностите на други Крайни потребители за достъп до тези услуги. Доставчикът си запазва правото да ограничава обхвата на услугите, предоставени на отделни Крайни потребители, за да даде възможност за използване на услугите от възможно най-голям брой Крайни потребители. Ограничаването на обхвата на услугите означава също така и пълно преустановяване на възможността за използване на която и да е от функциите на Софтуера, както и изтриване на Данните и информацията от сървърите на Доставчика или сървърите на трети лица, свързани с конкретна функция на Софтуера.

6.        Авторски права. Софтуерът и всички права, включващи, без ограничения, права на собственост и права на интелектуална собственост, принадлежат на ESET и/или нейните лицензодатели. Те са защитени от разпоредбите на международни спогодби и от всички приложими национални закони на държавата, в която се използва Софтуерът. Структурата, организацията и кодът на Софтуера са ценни търговски тайни и поверителна информация на ESET и/или нейните лицензодатели. Нямате право да копирате Софтуера, освен както е предвидено в чл. 5 (а). Всички копия, които имате право да създавате съгласно настоящото Споразумение, трябва да съдържат същите съобщения за авторски права и права на собственост, посочени за Софтуера. Ако подлагате на обратно конструиране, декомпилиране или разглобяване Софтуера или се опитате да разберете неговия първичен код по друг начин в разрез с клаузите на това Споразумение, с настоящото Вие се съгласявате, че всяка информация, получена по този начин, автоматично и неотменимо се счита за прехвърлена на Доставчика и е негова собственост изцяло от момента на възникване на информацията, независимо от правата на Доставчика, свързани с нарушаване на Споразумението.

7.        Запазване на права. С настоящото Доставчикът запазва всички права за Софтуера с изключение на правата, които са Ви изрично предоставени съгласно условията по настоящото Споразумение като Краен потребител на Софтуера.

8.        Няколко езикови версии, софтуер за два носителя, няколко копия. Ако Софтуерът поддържа няколко платформи или езика или сте получили няколко копия на Софтуера, можете да използвате Софтуера само за броя компютърни системи и за версиите, за които е получен Лицензът. Нямате право да продавате, отдавате под наем, да отдавате на лизинг, да преотдавате лиценза, да заемате или прехвърляте версии или копия на Софтуера, които не използвате.

9.        Влизане в сила и прекратяване на Споразумението. Това Споразумение влиза в сила от датата, на която се съгласите с условията му. Можете да прекратите Споразумението по всяко време, като за постоянно деинсталирате, унищожите и върнете на собствени разноски Софтуера, всички архивни копия и всички сродни материали, които сте получили от Доставчика или от неговите бизнес партньори. Независимо от начина на прекратяване на Споразумението клаузите на чл. 6, 7, 10, 12, 19 и 21 остават в сила за неопределен срок.

10.        ДЕКЛАРАЦИИ НА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ. В КАЧЕСТВОТО СИ НА КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДЛАГА В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО Е, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ ГАРАНЦИЯ И В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. НИТО ДОСТАВЧИКЪТ, НИТО НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ ЛИЦА, НИТО НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ПРЕДОСТАВЯТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ТАКИВА ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НИТО ГАРАНЦИИ, ЧЕ СОФТУЕРЪТ НЕ НАРУШАВА ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ ДОСТАВЧИКА ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ, ЧЕ ФУНКЦИИТЕ НА СОФТУЕРА ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ ЧЕ РАБОТАТА МУ ЩЕ Е БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ГРЕШКИ. ВИЕ ПОЕМАТЕ ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ И РИСК ЗА ИЗБОРА НА СОФТУЕРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЖЕЛАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ, КАКТО И ЗА ИНСТАЛИРАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА И ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА.

11.        Без допълнителни задължения. Това Споразумение не създава никакви допълнителни задължения за Доставчика и неговите лицензодатели, освен посочените в Споразумението.

12.        ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ДОСТАВЧИКЪТ, НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА НА ПОЛЗИ, ПРИХОДИ, ПРОДАЖБИ И ДАННИ ИЛИ РАЗХОДИ ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ИЛИ ЗАМЕСТВАЩИ УСЛУГИ, ЗА ПОВРЕДА НА СОБСТВЕНОСТ, НАРАНЯВАНИЯ, ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ЗА КАКВИТО И ДА Е СПЕЦИАЛНИ, ДИРЕКТНИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ОБСЛУЖВАЩИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОТ ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ, НЕБРЕЖНОСТ, ИЛИ ДРУГ ФАКТ, ПРИ КОЙТО ВЪЗНИКВА ОТГОВОРНОСТ, ВСЛЕДСТВИЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА, ДОРИ В СЛУЧАЙ ЧЕ ДОСТАВЧИКЪТ ИЛИ НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ ЛИЦА СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. ТЪЙ КАТО НЯКОИ СТРАНИ И ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА, НО МОЖЕ ДА РАЗРЕШАВАТ ОГРАНИЧАВАНЕТО Й, В ТЕЗИ СЛУЧАИ ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА, НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ ЛИЦА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ЦЕНАТА, КОЯТО СТЕ ПЛАТИЛИ ЗА ЛИЦЕНЗА.

13.        Никоя от клаузите на Споразумението не може да засяга законните права на трето лице, действащо като клиент, дори настоящото да им противоречи.

14.        Техническа поддръжка. ESET или трети лица, упълномощени от ESET, предоставя/т техническата поддръжка по нейно/тяхно усмотрение без каквито и да е гаранции или декларации. От Крайния потребител се изисква да архивира всички налични данни, софтуера и помощните програми преди предоставянето на техническа поддръжка. ESET и/или трети лица, упълномощени от нея, не може да поема/т отговорност за увреждане или загуба на данни, собственост, софтуер или хардуер или пропуснати ползи поради предоставяне на техническа поддръжка. ESET и/или трети лица, упълномощени от нея, запазва/т правото на преценка дали проблемът е извън обхвата на техническата поддръжка. ESET запазва правото да отказва, отлага или прекратява предоставянето на техническа поддръжка по свое усмотрение.

15.        Прехвърляне на Лиценза. Софтуерът може да се прехвърля от една компютърна система на друга, освен ако това не противоречи на условията на настоящото Споразумение. Ако това не противоречи на условията на настоящото Споразумение, Крайният потребител единствено има право за постоянно да прехвърли Лиценза и всички права, произтичащи от настоящото Споразумение, на друг Краен потребител със съгласието на Доставчика, подчинявайки се на условията: (i) първоначалният Краен потребител да не запазва никакви копия на Софтуера; (ii) прехвърлянето на права да е директно, т.е. от първоначалния Краен потребител на новия Краен потребител; (iii) новият Краен потребител да приеме всички права и задължения на първоначалния Краен потребител, произтичащи от условията на настоящото Споразумение; (iv) първоначалният Краен потребител да предостави на новия документацията, позволяваща удостоверяване на оригиналността на Софтуера, както е указано в чл.16.

16.        Удостоверяване на оригиналността на Софтуера. Крайният потребител може да демонстрира правото си да използва Софтуера по един от следните начини: (i) чрез сертификат за лиценз, издаден от Доставчика или трето лице, назначено от него; (ii) чрез писмено лицензионно споразумение, ако е било сключено такова; (iii) чрез представяне на имейл от Доставчика, съдържащ подробни данни за лиценза (потребителско име и парола).

17.        Лицензиране за обществени органи и Правителството на САЩ. Софтуерът се предоставя на обществени органи, включително Правителството на САЩ, с правата и ограниченията на лиценза, описани в настоящото Споразумение.

18.        Контрол върху износ и повторен износ. Софтуерът, Документацията или нейни части, включително информацията за Софтуера и негови компоненти, са предмет на мерките за контрол върху вноса и износа съгласно разпоредбите на закона, които може да са издадени от правителствата, отговорни за това според приложимите закони, включително разпоредбите на САЩ за администриране на износа и ограниченията за краен потребител, крайно потребление и дестинация, издадени от Правителството на САЩ и други правителства. Вие се съгласявате да спазвате стриктно всички приложими законови разпоредби за внос и износ и декларирате, че носите отговорност за получаването на всички лицензи, необходими за износ, повторен износ, прехвърляне или внос на Софтуера.

19.        Уведомления. Всички уведомления, върнатият Софтуер и Документация трябва да се доставят на: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Република Словакия.

20.        Приложимо право. Настоящото Споразумение се управлява и тълкува в съответствие със законите на Република Словакия. Крайният потребител и Доставчикът с настоящото се съгласяват, че принципите на противоречие на закони и Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки не се прилагат. Вие изрично се съгласявате всички претенции или спорове, произтичащи от настоящото Споразумение, относно Доставчика или други спорове и претенции, свързани с използването на Софтуера, да се уреждат от Окръжен съд I в Братислава, Република Словакия и също така се съгласявате изрично с въпросната компетентна юрисдикция.

21.        Общи разпоредби. Ако дадена клауза от настоящото Споразумение е невалидна или не може да влезе в сила, това не се отразява на валидността на останалите клаузи в Споразумението. Те остават валидни и в сила съгласно условията, предвидени в настоящото. Всякакви изменения на настоящото Споразумение трябва да са в писмен вид и да са подписани от упълномощен представител на Доставчика или лице, което е изрично упълномощено да действа в това качество съгласно условията на пълномощно.

Това Споразумение между Вас и Доставчика представлява цялото и единствено Споразумение за Софтуера и изцяло замества всякакви предишни декларации, преговори, поети задължения, комуникация или реклами, свързани със Софтуера.