ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Preposielanie

ESET Smart Security Premium podporuje automatické odosielanie e‑mailových oznámení pri výskyte udalostí so zvolenou úrovňou závažnosti. Ak chcete aktivovať posielanie e‑mailových oznámení otvorte Rozšírené nastavenia > Oznámenia > Preposielanie a zapnite možnosť Preposielať oznámenia na e‑mail.

CONFIG_NOTICE

V roletovom menu Posielať udalosti od úrovne je možné nastaviť minimálnu úroveň závažnosti oznámení, ktoré majú byť prostredníctvom e-mailu odosielané.

Diagnostické – zaznamenávané budú informácie dôležité pre ladenie programu, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.

Informatívne – zaznamenávané budú informatívne správy, napríklad o neobvyklých sieťových aktivitách alebo o úspešnej aktualizácii, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.

Varovania – zaznamenávané budú varovné správy a kritické chyby (napr. ak zlyhala aktualizácia).

Chyby – zaznamenávané budú chyby (napr. ochrana dokumentov nie je spustená) a kritické chyby.

Kritické – zaznamenávané budú len kritické chyby (napr. chyba pri spustení antivírusovej ochrany alebo našla sa hrozba).

Posielať každé oznámenie v samostatnom e‑maile – každé oznámenie bude odoslané v samostatnom e-maile. Výsledkom môže byť veľký počet prijatých e‑mailov v priebehu krátkeho času.

Interval, po ktorom sa budú e-mailom posielať nové oznámenia (v min.) – časový interval v minútach, po ktorom budú nové oznámenia posielané na e‑mail. Ak zadáte hodnotu 0, oznámenia sa budú odosielať ihneď po ich vytvorení.

E-mailová adresa odosielateľa – toto pole špecifikuje adresu odosielateľa, ktorá bude zobrazená v hlavičke e‑mailovej správy s oznámením.

E-mailové adresy príjemcov – toto pole špecifikuje adresy príjemcov, ktoré budú zobrazené v hlavičke e‑mailovej správy s oznámením. Je možné zadať viacero e‑mailových adries. Jednotlivé adresy treba oddeliť bodkočiarkou.

SMTP server

SMTP server – SMTP server, pomocou ktorého budú odosielané oznámenia (napr. smtp.provider.com:587, pričom preddefinované číslo portu je 25).


note

SMTP servery, ktoré využívajú šifrovanie TLS, sú produktom ESET Smart Security Premium podporované.

Prihlasovacie meno a heslo – v prípade, že SMTP server vyžaduje overenie, do týchto polí je potrebné zadať platné prihlasovacie meno a heslo pre prístup k SMTP serveru.

Zapnúť TLS – zabezpečiť upozornenia a oznámenia pomocou TLS šifrovania.

Otestovať SMTP spojenie – testovací e‑mail sa odošle na e mailovú adresu príjemcu. Je potrebné vyplniť server SMTP, prihlasovacie meno, heslo, adresu odosielateľa a adresy príjemcov.

Formát správy

Komunikácia medzi programom, vzdialeným používateľom alebo správcom systému je zabezpečená prostredníctvom e‑mailov alebo LAN správ (pomocou služby Windows Messenger service). Možnosť Použiť predvolený formát správy je optimálna vo väčšine situácií. V niektorých prípadoch však môže byť potrebné zmeniť formát správ týkajúcich sa udalostí.

Formát správ o udalostiach – formát správ o udalostiach zobrazovaných na vzdialených počítačoch.

Formát správ o hrozbách – správy obsahujúce upozornenia o hrozbách majú preddefinovaný formát. Meniť tento formát sa neodporúča. Môžu však nastať situácie, keď budete potrebovať formát správy zmeniť (napríklad v prípade, že používate systém na automatické spracovanie e‑mailov).

Znaková sada – konvertuje e‑mailovú správu do ANSI kódovania, ktoré je nastavené v regionálnych nastaveniach systému Windows (napr. windows-1250, Unicode (UTF-8), ACSII 7-bit alebo japončina (ISO-2022-JP)). Výsledkom je, že napríklad znak "á" sa zmení na "a" a neznámy symbol bude označený ako "?".

Použiť Quoted-printable kódovanie – e‑mailová správa bude zakódovaná do Quoted-printable ((QP)) formátu, ktorý využíva ASCII znaky, čím sa môžu prostredníctvom e‑mailu bezchybne prenášať špeciálne (národné) znaky v 8‑bitovom formáte (áéíóú).

%TimeStamp% – dátum a čas udalosti.

%Scanner% – modul, ktorý zaznamenal udalosť.

%ComputerName% – názov počítača, na ktorom došlo k udalosti.

%ProgramName% – program, ktorý spôsobil udalosť.

%InfectedObject% – názov škodlivého súboru, e‑mailovej správy a pod.

%VirusName% – názov infiltrácie.

%Action% – akcia, ktorá bola vykonaná pre konkrétnu infiltráciu.

%ErrorDescription% – popis chyby, ktorá nesúvisí s vírusom.

Kľúčové slová %InfectedObject% a %VirusName% sa využívajú iba v upozorneniach týkajúcich sa hrozieb, pričom kľúčové slovo %ErrorDescription% sa využíva iba v upozorneniach, ktoré súvisia s určitou udalosťou.