Výkonnostné vylúčenia

Výkonnostné vylúčenia umožňujú vybrať súbory alebo priečinky, ktoré nemajú byť podrobené kontrole.

Za normálnych okolností sa neodporúča nastavovať vylúčenia z kontroly, ak si chcete byť istý, že všetky objekty budú skontrolované na prítomnosť hrozieb. Môžu však nastať situácie, keď je potrebné túto možnosť využiť. Môže byť napríklad potrebné vylúčiť z kontroly veľké databázové súbory, ktorých kontrola by mohla spomaľovať počítač, prípadne vylúčiť niektoré programy, ktoré by mohli byť v konflikte s priebehom kontroly.

Do zoznamu vylúčení môžete pridať súbory a priečinky, a to v sekcii Rozšírené nastavenia (F5) > Detekčné jadro > Vylúčenia > Výkonnostné vylúčenia > Upraviť.

note

Poznámka

Tento typ vylúčení si nezamieňajte s vylúčeniami detekcií, príponami súborov vylúčených z kontroly, HIPS vylúčeniamivylúčeniami procesov.

Ak chcete vylúčiť objekt (cesta: súbor alebo priečinok) z kontroly, kliknite na Pridať a zadajte cestu k objektu, prípadne ho označte v stromovej štruktúre.

CONFIG_EXCLUDE_PERFORMANCE

note

Poznámka

Ak súbor spĺňa kritériá vylúčenia z kontroly, moduly Rezidentná ochrana súborového systémuKontrola počítača nebudú hrozbu v takomto súbore detegovať.

Ovládacie prvky

Pridať – pridanie objektu na vylúčenie z detekcie.

Upraviť – úprava zvolených položiek.

Odstrániť – odstránenie zvolených položiek (pri podržaní klávesu CTRL môžete kliknutím označiť viacero položiek).