Ochrana s podporou cloudu

ESET LiveGrid® (založený na pokročilom systéme včasného varovania ThreatSense.Net) pracuje s dátami získanými od používateľov bezpečnostných produktov ESET z celého sveta a tieto dáta zasiela do výskumného laboratória spoločnosti ESET. Vďaka prijatým vzorkám podozrivého softvéru a príslušným metadátam nám ESET LiveGrid® umožňuje okamžite reagovať na najnovšie hrozby, ako aj na požiadavky našich zákazníkov.

K dispozícii sú tri možnosti:

1. Zapnúť reputačný systém ESET LiveGrid®

Reputačný systém ESET LiveGrid® poskytuje možnosť cloudového whitelistingu a blacklistingu.

Používateľ môže skontrolovať reputáciu súborov a spustených procesov priamo z používateľského prostredia programu alebo z kontextového menu, cez ktoré je možné získať podrobnejšie informácie zo systému ESET LiveGrid®.

2. Zapnúť systém spätnej väzby ESET LiveGrid®

Systém spätnej väzby ESET LiveGrid® zozbiera z vášho počítača len tie informácie, ktoré sa týkajú novej hrozby. Môže ísť o vzorku alebo kópiu súboru, v ktorom sa infiltrácia objavila, cestu k danému súboru, názov súboru, informáciu o dátume a čase detekcie, spôsob, akým sa hrozba dostala do vášho počítača, a informáciu o operačnom systéme.

Na základe predvolených nastavení ESET Smart Security Premium odosiela podozrivé vzorky na analýzu do vírusového laboratória spoločnosti ESET. Súbory s niektorými príponami, napríklad .doc alebo .xls, sa nikdy neodosielajú. Ak existujú ďalšie súbory, pri ktorých sa chcete vyhnúť možnosti odoslania, môžete doplniť ďalšie prípony.

note

Súvisiace informácie

Viac informácií o odosielaní príslušných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.

3. Môžete sa rozhodnúť nezapnúť ESET LiveGrid®

Neprídete tým o žiadnu funkcionalitu programu, avšak pri zapnutom systéme ESET LiveGrid® dokáže ESET Smart Security Premium v niektorých prípadoch na nové hrozby reagovať skôr, ako dôjde k aktualizácii detekčného jadra.

note

Súvisiace informácie

Viac o technológii ESET LiveGrid® sa dočítate v slovníku pojmov.

Prečítajte si naše ilustrované inštrukcie (dostupné v angličtine a niekoľkých ďalších jazykoch) týkajúce sa zapnutia a vypnutia funkcie ESET LiveGrid® v ESET Smart Security Premium.


Nastavenia ochrany s podporou cloudu v Rozšírených nastaveniach

Pre prístup k nastaveniam systému ESET LiveGrid® stlačte kláves F5, čím otvoríte okno Rozšírených nastavení, a rozbaľte sekciu Detekčné jadro > Ochrana s podporou cloudu.

Zapnúť reputačný systém ESET LiveGrid® (odporúčané) – systém ESET LiveGrid®, pracujúci na základe reputácie, zvyšuje efektivitu antimalvérových riešení spoločnosti ESET porovnávaním kontrolovaných súborov s cloudovou databázou položiek na whiteliste a blackliste.

Zapnúť systém spätnej väzby ESET LiveGrid® – odosiela do výskumného laboratória spoločnosti ESET na ďalšiu analýzu relevantné údaje o vzorkách (popísané nižšie v sekcii Odosielanie vzoriek) spolu so správami o zlyhaní a štatistikami.

Odosielať správy o zlyhaniach a diagnostické dáta – do spoločnosti ESET sa budú odosielať diagnostické dáta súvisiace so systémom ESET LiveGrid®, ako sú správy o zlyhaniach a výpisy pamäte modulov. Pomôže nám to diagnostikovať problémy, ako aj zlepšovať naše produkty a ochranu koncových používateľov.

Odosielať anonymné štatistiky – povoľte spoločnosti ESET zbierať informácie o novonájdených hrozbách, ako ich názov, čas detekcie, spôsob detekcie a súvisiace metadáta, verziu a nastavenie produktu a informácie o vašom systéme.

Kontaktný e-mail (nepovinný údaj) – zadaný kontaktný e-mail bude môcť byť odoslaný spoločne s podozrivým súborom a môže byť použitý na vyžiadanie ďalších informácií. Spätne kontaktovaný budete iba v tom prípade, ak budú pracovníci výskumného laboratória potrebovať doplňujúce informácie.

Odosielanie vzoriek

Automatické odosielanie zachytených vzoriek

Vyberte, ktoré typy vzoriek budú zasielané spoločnosti ESET na analýzu s cieľom zlepšiť detekciu v budúcnosti. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Všetky zachytené vzorky – všetky objekty zachytené detekčným jadrom (vrátane potenciálne nechcených aplikácií, ak je to povolené v nastaveniach kontroly).

Všetky vzorky okrem dokumentov – všetky zachytené objekty okrem dokumentov (pozri nižšie).

Neposielať – zachytené objekty sa nebudú odosielať spoločnosti ESET.

Automatické odosielanie podozrivých vzoriek

Tieto vzorky sa budú do spoločnosti ESET zasielať aj v prípade, že ich detekčné jadro nezachytilo. Ide napríklad o vzorky, ktoré tesne unikli detekcii alebo ktoré modul ochrany ESET Smart Security Premium považuje za podozrivé, prípadne o vzorky s nejasným správaním.

Spustiteľné súbory – zahŕňa typy spustiteľných súborov ako .exe, .dll, .sys.

Archívy – zahŕňa typy archívnych súborov ako .zip, .rar, .7z, .arch, .arj, .bzip, .gzip, .ace, .arc, .cab.

Skripty – zahŕňa typy súborov ako .bat, .cmd, .hta, .js, .vbs, .ps1.

Iné – zahŕňa typy súborov ako .jar, .reg, .msi, .sfw, .lnk.

Potenciálne spamové e‑maily – táto voľba umožní odosielanie častí alebo celých potenciálnych spamových e‑mailov s prílohami do spoločnosti ESET na ďalšiu analýzu. Povolenie tejto možnosti nám umožňuje zlepšovať globálnu detekciu spamu, ako aj do budúcna prinášať lepšiu detekciu spamu.

Dokumenty – zahŕňa dokumenty Microsoft Office alebo PDF s aktívnym obsahom aj bez neho.
hmtoggle_plus0 Rozbaliť zoznam všetkých zahrnutých typov súborov

Vylúčenia

Pomocou filtra vylúčení môžete z odosielania vylúčiť určité súbory/adresáre (toto môže byť užitočné pri súboroch obsahujúcich dôverné či citlivé informácie, ako sú dokumenty alebo tabuľky). Súbory pridané do zoznamu vylúčení nebudú nikdy odoslané na analýzu do výskumného laboratória spoločnosti ESET, a to ani za predpokladu, že obsahujú podozrivý kód. Najbežnejšie typy súborov sú predvolene vylúčené (napr. súbory s príponou .doc). Do zoznamu vylúčení môžete pridávať ľubovoľné typy súborov.

Maximálna veľkosť vzoriek (MB) – definuje maximálnu veľkosť vzoriek (64 MB).


Ak ste mali zapnutý ESET LiveGrid® a neskôr ho vypli, môže sa stať, že v počítači sú už pripravené dátové balíky na odoslanie. Tieto balíky budú odoslané do spoločnosti ESET aj po vypnutí systému ESET LiveGrid®. Po odoslaní všetkých aktuálnych informácií sa už ďalšie balíky nevytvoria.