Licenčná dohoda s koncovým používateľom

DÔLEŽITÉ: Pred stiahnutím, inštaláciou, kopírovaním alebo použitím si pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky používania produktu. INŠTALÁCIOU, STIAHNUTÍM, KOPÍROVANÍM ALEBO POUŽITÍM SOFTVÉRU VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI A BERIETE NA VEDOMIE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Licenčná dohoda s koncovým používateľom

Podľa podmienok tejto Dohody s koncovým používateľom (ďalej len „Dohoda“) uzatvorenej medzi spoločnosťou ESET, spol. s r. o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, zapísanej v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 3586/B, IČO: 31 333 535(ďalej len „ESET“ alebo „Poskytovateľ“) a vami, fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „Vy“ alebo „Koncový používateľ“) máte právo na používanie Softvéru uvedeného v článku 1 tejto Dohody. Softvér uvedený v článku 1 tejto Dohody môže byť v súlade so zmluvnými podmienkami uvedenými nižšie uložený na dátovom médiu, odoslaný elektronickou poštou, stiahnutý z internetu, stiahnutý zo serverov Poskytovateľa alebo získaný z iných zdrojov.

TOTO NIE JE KÚPNA ZMLUVA ALE DOHODA O PRÁVACH KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. Poskytovateľ zostáva vlastníkom kópie Softvéru a prípadného fyzického média, na ktorom sa Softvér dodáva v obchodnom balení, ako aj všetkých kópií Softvéru, na ktoré má Koncový používateľ právo podľa tejto Dohody.

Kliknutím na položku „Súhlasím“ alebo „Súhlasím…“ pri inštalácii, sťahovaní, kopírovaní alebo používaní Softvéru vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami a požiadavkami tejto Dohody. Ak s niektorými podmienkami a požiadavkami tejto Dohody nesúhlasíte, bezodkladne kliknite na možnosť zrušenia, zrušte inštaláciu alebo sťahovanie, prípadne zničte alebo vráťte Softvér, inštalačné médium, priloženú dokumentáciu a potvrdenie o platbe späť Poskytovateľovi alebo v obchode, kde ste Softvér získali.

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE SOFTVÉRU JE ZNAKOM TOHO, ŽE STE SI PREČÍTALI TÚTO DOHODU, ROZUMIETE JEJ, A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STE VIAZANÝ JEJ USTANOVENIAMI.

1. Softvér. Pojem „Softvér“ v tejto zmluve označuje (i) počítačový program, ku ktorému je priložená táto Zmluva, vrátane všetkých jeho súčastí, (ii) celý obsah diskov, CD-ROM, DVD médií, e-mailov a ich všetkých prípadných príloh alebo iných médií, ku ktorým je priložená táto Zmluva, vrátane Softvéru dodaného vo forme objektového kódu na dátovom nosiči, elektronickou poštou alebo stiahnutého cez internet, (iii) so Softvérom súvisiace vysvetľujúce písomné materiály a akúkoľvek dokumentáciu, najmä akýkoľvek popis Softvéru, jeho špecifikácie, popis vlastností, popis ovládania, popis operačného prostredia, v ktorom sa Softvér používa, pokyny na použitie alebo inštaláciu Softvéru alebo akýkoľvek popis používania Softvéru (ďalej len „Dokumentácia“), (iv) kópie Softvéru, opravy prípadných chýb Softvéru, dodatky k Softvéru, rozšírenia Softvéru, modifikované verzie Softvéru a aktualizácie súčastí Softvéru, ak sú dodané, na ktoré vám Poskytovateľ udeľuje licenciu v zmysle článku 3. tejto Zmluvy. Softvér sa dodáva výlučne vo forme spustiteľného objektového kódu.

2. Inštalácia, počítač a licenčný kľúč. Softvér dodaný na pamäťovom médiu, odoslaný elektronickou poštou, stiahnutý z internetu, stiahnutý zo serverov Poskytovateľa alebo získaný z iných zdrojov je nutné inštalovať. Softvér je potrebné inštalovať do správne nakonfigurovaného počítača, ktorý spĺňa minimálne požiadavky uvedené v Dokumentácii. Spôsob inštalácie je popísaný v Dokumentácii. Do počítača, do ktorého inštalujete Softvér, sa nesmú inštalovať žiadne počítačové programy ani hardvér, ktorý by mohol mať na Softvér negatívny vplyv. Počítač znamená hardvér vrátane, okrem iného, osobných počítačov, notebookov, pracovných staníc, vreckových počítačov, smartfónov, ručných elektronických zariadení a ďalších elektronických zariadení, pre ktoré je Softvér určený a v ktorých sa bude inštalovať a/alebo používať. Licenčný kľúč znamená jedinečnú postupnosť symbolov, písmen, číslic alebo špeciálnych znakov poskytnutú Koncovému používateľovi a umožňujúcu legálne používanie Softvéru, jeho konkrétnej verzie alebo predĺženie obdobia licencie v súlade s touto Dohodou.

3. Licencia. Za predpokladu, že ste súhlasili s podmienkami tejto Dohody a dodržiavate všetky jej zmluvné podmienky, Poskytovateľ vám udeľuje nasledujúce práva (ďalej len „Licencia“):

a) Inštalácia a používanie. Máte nevýhradné a neprevoditeľné, časovo obmedzené právo inštalovať Softvér na pevný disk počítača alebo na iné podobné médium slúžiace na trvalé ukladanie dát, inštaláciu a na ukladanie Softvéru do pamäte počítačového systému, na vykonávanie, na ukladanie a na zobrazovanie Softvéru.

b) Stanovenie počtu licencií. Právo na použitie Softvéru sa viaže na počet Koncových používateľov. Jedným Koncovým používateľom sa pritom rozumie: (i) inštalácia Softvéru na jednom počítačovom systéme, alebo (ii) ak sa rozsah licencie viaže na počet poštových schránok, potom sa rozumie jedným Koncovým používateľom užívateľ počítača, ktorý si pomocou Mail User Agent (ďalej len „MUA“) preberá elektronickú poštu. Ak MUA preberá elektronickú poštu a následne ju automaticky rozdeľuje viacerým používateľom potom sa počet Koncových používateľov stanovuje podľa skutočného počtu užívateľov, pre ktorých je elektronická pošta rozdeľovaná. V prípade, že poštový server vykonáva funkciu poštovej brány, je počet Koncových používateľov zhodný s počtom užívateľov poštových serverov, pre ktoré poskytuje táto brána služby. Pokiaľ je jednému používateľovi smerovaný ľubovoľný počet adries elektronickej pošty (napríklad pomocou aliasov) a preberá si ich jeden používateľ, a správy nie sú automaticky na strane klienta rozdeľované pre viac používateľov, je potrebná licencia pre jeden počítač. Jednu licenciu nesmiete súčasne používať na viacerých počítačoch. Koncový používateľ smie zadať licenčný kľúč v Softvéri len v rozsahu, v ktorom má právo používať Softvér v súlade s obmedzením vyplývajúcim z počtu Licencií pridelených Poskytovateľom. Licenčný kľúč sa považuje za dôverný – Licenciu nesmiete zdieľať s tretími stranami a ani nesmiete tretím stranám umožniť používať licenčný kľúč, ak to nie je povolené v tejto Dohode alebo Poskytovateľom. Ak dôjde k neoprávnenému použitiu vášho licenčného kľúča, okamžite informujte Poskytovateľa.

c) Business Edition. Pre použitie Softvéru na mailových serveroch, mail relay serveroch, mailových bránach alebo internetových bránach musíte získať Softvér vo verzii Business Edition.

d) Trvanie Licencie. Vaše právo používať Softvér je časovo obmedzené.

e) OEM Softvér. OEM Softvér sa viaže na počítač, s ktorým ste ho získali. Nie je ho možné preniesť na iný počítač.

f) NFR, TRIAL Softvér. Softvér označený ako „Not-for-resale“, NFR alebo TRIAL nemôžete previesť za protihodnotu alebo používať na iný účel, ako na predvádzanie, testovanie jeho vlastností alebo vyskúšanie.

g) Zánik Licencie. Licencia zaniká automaticky uplynutím obdobia, na ktoré bola udelená. Ak nedodržíte ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody má Poskytovateľ právo odstúpiť od Dohody bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek nárok alebo prostriedok, ktorý má Poskytovateľ pre takýto prípad k dispozícií. V prípade zániku Licencie musíte Softvér a všetky jeho záložné kópie okamžite zničiť alebo na vlastné náklady vrátiť spoločnosti ESET alebo na miesto, kde ste Softvér získali. Zánikom Licencie je tiež Poskytovateľ oprávnený ukončiť možnosť Koncového používateľa používať funkcie Softvéru, ktoré vyžadujú pripojenie k serverom Poskytovateľa alebo serverom tretích strán.

4. Funkcie so zhromažďovaním údajov a požiadavky na pripojenie na internet. Softvér na svoje správne fungovanie vyžaduje pripojenie na internet a musí sa v pravidelných intervaloch pripájať na servery Poskytovateľa alebo servery tretích strán. Takisto vyžaduje zhromažďovanie príslušných údajov v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov. Pripojenie na internet a zhromažďovanie údajov je nevyhnutné na tieto funkcie Softvéru:

a) Aktualizácia Softvéru. Poskytovateľ môže z času na čas vydať aktualizáciu Softvéru („Update“), avšak nie je povinný poskytovať Update. Táto funkcia je pri štandardnom nastavení Softvéru zapnutá, preto sa Update nainštaluje automaticky, okrem prípadov, keď Koncový používateľ automatickú inštaláciu Update zakázal. Na účely poskytovania aktualizácii sa vyžaduje overenie pravosti Licencie vrátane informácií o počítači a/alebo platforme, na ktorej je Softvér nainštalovaný, v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

b) Preposielanie infiltrácií a informácií Poskytovateľovi. Softvér obsahuje funkcie, ktoré zhromažďujú vzorky počítačových vírusov a iných škodlivých počítačových programov, ako aj podozrivých, problémových, potenciálne nechcených alebo potenciálne nebezpečných objektov, ako sú napríklad súbory, URL adresy, IP pakety a ethernetové rámce (ďalej len „Infiltrácie“), a potom ich odosiela Poskytovateľovi vrátane, nie však výhradne, informácií o procese inštalácie, počítači a/alebo platforme, na ktorej je Softvér nainštalovaný, a/alebo informácií o prevádzke a fungovaní Softvéru (ďalej len „Informácie“.) Informácie a Infiltrácie môžu obsahovať údaje (vrátane náhodne alebo neúmyselne získaných osobných údajov) o Koncovom používateľovi alebo iných používateľoch počítača, v ktorom je Softvér nainštalovaný, a súboroch postihnutých Infiltráciami spolu so súvisiacimi metaúdajmi.

Informácie a Infiltrácie sa môžu zhromažďovať prostredníctvom nasledujúcich funkcií Softvéru:

i. Súčasťou funkcie LiveGrid Reputation System je zhromažďovanie a odosielanie jednosmerných hodnôt hash súvisiacich s infiltráciami Poskytovateľovi. Táto funkcia sa zapína v štandardných nastaveniach Softvéru.

ii. Súčasťou funkcie LiveGrid Feedback System je zhromažďovanie a odosielanie Infiltrácií spolu so súvisiacimi metaúdajmi a Informáciami Poskytovateľovi. Túto funkciu môže aktivovať Koncový používateľ počas inštalácie Softvéru.

Poskytovateľ použije získané Informácie a Infiltrácie iba na účely analýzy a preskúmania Infiltrácií, vylepšenia Softvéru a overenia pravosti Licencie, pričom vykoná primerané opatrenia na zachovanie zabezpečenia získaných Infiltrácií a Informácií. Aktivovaním tejto funkcie Softvéru môže Poskytovateľ zhromažďovať a spracúvať Infiltrácie a Informácie v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi. Tieto funkcie môžete kedykoľvek deaktivovať.

c) Ochrana pred zneužitím údajov. Softvér obsahuje funkciu, ktorá zabraňuje strate alebo zneužitiu kritických údajov v priamej súvislosti s krádežou počítača. Táto funkcia je podľa predvolených nastavení Softvéru vypnutá. Na aktiváciu funkcie sa vyžaduje vytvorenie účtu na adrese https://my.eset.com (ďalej len „Účet MEC“), prostredníctvom ktorého funkcia aktivuje zhromažďovanie údajov v prípade krádeže počítača. Ak sa rozhodnete aktivovať túto funkciu Softvéru, údaje o ukradnutom počítači sa budú zhromažďovať a odosielať Poskytovateľovi, pričom tieto údaje môžu obsahovať údaje o sieťovej polohe počítača, údaje o obsahu zobrazenom na obrazovke počítača, údaje o konfigurácii počítača a/alebo údaje nahraté kamerou pripojenou k počítaču (ďalej len „Údaje“). Koncový používateľ má nárok na použitie údajov získaných touto funkciou a poskytnutých prostredníctvom účtu MEC výlučne na vyriešenie nepriaznivej situácie spôsobenej krádežou počítača. Na účely tejto funkcie poskytovateľ spracúva údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ umožní Koncovému používateľovi prístup k Údajom na obdobie potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli údaje získané, pričom toto obdobie neprekročí obdobie uchovávania určené v zásadách ochrany osobných údajov. Funkcia ochrany proti zneužitiu údajov sa môže používať výlučne v počítačoch a účtoch, ku ktorým má Koncový používateľ legitímny prístup. Akékoľvek nezákonné použitie bude nahlásené príslušnému orgánu. Poskytovateľ bude v prípade zneužitia postupovať v súlade s príslušnými zákonmi a bude pomáhať orgánom činným v trestnom konaní. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste zodpovední za ochranu hesla na prístup k účtu MEC, a súhlasíte s tým, že heslo nezverejníte žiadnej tretej strane. Koncový používateľ je zodpovedný za všetky činnosti súvisiace s používaním funkcie ochrany proti zneužitiu údajov a Účtu MEC bez ohľadu na to, či sú oprávnené. Ak dôjde k neoprávnenému použitiu Účtu MEC, okamžite informujte Poskytovateľa. Používanie funkcie ochrany proti zneužitiu údajov sa vzťahuje výlučne na Koncových používateľov softvérov ESET Internet Security a ESET Smart Security Premium.

d) Vyhodnotenie bezpečnosti zariadení pripojených k sieti. Softvér obsahuje funkciu pre kontrolu bezpečnosti lokálnej siete koncového používateľa a bezpečnosti zariadení pripojených k lokálnej sieti, ktorá si vyžaduje názov lokálnej siete a informácie o zariadeniach pripojených k lokálnej sieti, ako je prítomnosť, typ, názov, IP adresa a MAC adresa zariadenia na lokálnej sieti v spojitosti s licenčnými informáciami. Informácie zahŕňajú typ bezdrôtového zabezpečenia a typ bezdrôtového šifrovania pre sieťové smerovače. Táto funkcia môže taktiež poskytovať informácie ohľadom dostupnosti bezpečnostného softvérového riešenia pre zabezpečenie zariadení na lokálnej sieti.

Na účely tejto Dohody je potrebné zhromažďovať, spracúvať a ukladať údaje umožňujúce Poskytovateľovi identifikovať vás v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov. Týmto beriete na vedomie, že Poskytovateľ kontroluje s využitím vlastných prostriedkov, či Softvér používate v súlade s ustanoveniami tejto Dohody. Zároveň týmto beriete na vedomie, že na účely tejto Dohody je počas komunikácie medzi Softvérom a počítačovými systémami Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov v rámci distribučnej a podpornej siete Poskytovateľa potrebný prenos údajov na zabezpečenie funkčnosti Softvéru a oprávnenia na používanie Softvéru a na ochranu práv Poskytovateľa.

Po uzavretí tejto Dohody je Poskytovateľ alebo ľubovoľný jeho obchodný partner v rámci distribučnej a podpornej siete Poskytovateľa oprávnený na účely fakturácie, plnenia tejto Dohody a prenosu oznámení do vášho počítača v nevyhnutnom rozsahu prenášať, spracovávať a uchovávať dôležité údaje, ktoré vás umožnia identifikovať. Týmto súhlasíte s prijímaním oznámení a správ vrátane, okrem iného, marketingových informácií.

Podrobné informácie o ochrane súkromia, ochrane osobných údajov a vašich právach ako dotknutej osoby sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov dostupných na webových stránkach Poskytovateľa a prístupných priamo počas procesu inštalácie. Prístup k nim môžete získať aj v pomocníkovi softvéru.

5. Výkon práv Koncového používateľa. Práva Koncového používateľa musíte vykonávať osobne alebo prostredníctvom svojich prípadných zamestnancov. Softvér môžete použiť výlučne na zabezpečenie svojej činnosti a na ochranu len tých počítačových systémov, pre ktoré ste získali Licenciu.

6. Obmedzenie práv. Nesmiete Softvér kopírovať, šíriť, oddeľovať jeho časti alebo vytvárať od Softvéru odvodené diela. Pri používaní Softvéru ste povinný dodržiavať nasledovné obmedzenia:

a) Môžete pre seba vytvoriť jedinú kópiu Softvéru na médiu určenom na trvalé ukladanie dát ako záložnú kópiu, za predpokladu, že vaša archívna záložná kópia sa nebude inštalovať alebo používať na inom počítači. Vytvorenie akejkoľvek ďalšej kópie Softvéru je porušením tejto Dohody.

b) Softvér nesmiete používať, upravovať, prekladať, reprodukovať, alebo prevádzať práva na používanie Softvéru alebo kópií Softvéru inak, než je výslovne uvedené v tejto Dohode.

c) Softvér nesmiete predať, sublicencovať, prenajať alebo prenajať si, vypožičať si ho alebo používať na poskytovanie komerčných služieb.

d) Softvér nesmiete spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu alebo sa iným spôsobom pokúsiť získať zdrojový kód Softvéru s výnimkou rozsahu, v ktorom je takéto obmedzenie výslovne zakázané zákonom.

e) Súhlasíte s tým, že budete používať Softvér iba spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi v právnom systéme, v ktorom Softvér používate, najmä v súlade s platnými obmedzeniami vyplývajúcimi z autorského práva a ďalších práv duševného vlastníctva.

f) Súhlasíte s tým, že budete používať Softvér a jeho funkcie výlučne spôsobom, ktorý neobmedzí možnosti iných Koncových používateľov na prístup k týmto službám. Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť rozsah služieb poskytovaných jednotlivým Koncovým používateľom tak, aby umožnil ich využívanie čo najväčšiemu počtu Koncových používateľov. Obmedzenie rozsahu služieb môže znamenať aj úplné zrušenie možnosti používať niektorú z funkcií Softvéru a likvidáciu Údajov a informácií na serveroch Poskytovateľa alebo serveroch tretích strán spojených danou funkciou Softvéru.

g) Súhlasíte s tým, že nebudete vykonávať žiadne činnosti zahŕňajúce použitie licenčného kľúča v rozpore s podmienkami tejto Dohody alebo vedúce k poskytnutiu licenčného kľúča akejkoľvek osobe, ktorá nie je oprávnená používať Softvér, ako napríklad prenos použitého alebo nepoužitého licenčného kľúča v akejkoľvek forme, ako aj neoprávnená reprodukcia alebo distribúcia duplikovaných alebo generovaných licenčných kľúčov alebo používanie Softvéru v dôsledku použitia licenčného kľúča získaného od iného zdroja ako od Poskytovateľa.

7. Autorské práva. Softvér a všetky práva, najmä vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva k nemu, sú vlastníctvom spoločnosti ESET a/alebo jej poskytovateľov licencií. Tieto sú chránené ustanoveniami medzinárodných dohôd a všetkými ďalšími aplikovateľnými zákonmi krajiny, v ktorej sa Softvér používa. Štruktúra, organizácia a kód Softvéru sú obchodnými tajomstvami a dôvernými informáciami spoločnosti ESET a/alebo jej poskytovateľov licencií. Softvér nesmiete kopírovať, s výnimkou uvedenou v ustanovení článku 6 písmeno a). Akékoľvek kópie, ktoré smiete vytvoriť podľa tejto Zmluvy, musia obsahovať rovnaké upozornenia na autorské a vlastnícke práva, aké sú uvedené na Softvéri. V prípade, že v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy budete spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu alebo sa iným spôsobom pokúsite získať zdrojový kód, súhlasíte s tým, že takto získané informácie sa budú automaticky a neodvolateľne považovať za prevedené na Poskytovateľa a vlastnené v plnom rozsahu Poskytovateľom od okamihu ich vzniku, čím nie sú dotknuté práva Poskytovateľa spojené s porušením tejto Zmluvy.

8. Výhrada práv. Všetky práva k Softvéru, okrem práv ktoré Vám ako Koncovému používateľovi Softvéru boli výslovne udelené v tejto Dohode, si Poskytovateľ vyhradzuje pre seba.

9. Viaceré jazykové verzie, verzie pre viac operačných systémov, viaceré kópie. V prípade ak Softvér podporuje viaceré platformy alebo jazyky, alebo ak ste získali viac kópii Softvéru, môžete Softvér používať len na takom počte počítačových systémov a v takých verziách, na ktoré ste získali Licenciu. Verzie alebo kópie Softvéru, ktoré nepoužívate nesmiete predať, prenajať, sublicencovať, zapožičať alebo previesť na iné osoby.

10. Začiatok a trvanie Dohody. Táto Dohoda je platná a účinná odo dňa, kedy ste odsúhlasili túto Dohodu. Dohodu môžete kedykoľvek ukončiť tak, že natrvalo odinštalujete zničíte alebo na svoje vlastné náklady vrátite Softvér, všetky prípadné záložné kópie a všetok súvisiaci materiál, ktorý ste získali od Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov. Bez ohľadu na spôsob zániku tejto Dohody, ustanovenia jej článkov 7, 8, 11, 13, 19 a 21 zostávajú v platnosti bez časového obmedzenia.

11. VYHLÁSENIA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. AKO KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ UZNÁVATE, ŽE SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ "AKO STOJÍ A LEŽÍ", BEZ VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU A V MAXIMÁLNEJ MIERE DOVOLENEJ APLIKOVATEĽNÝMI ZÁKONMI. ANI POSKYTOVATEĽ, ANI JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÚ AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ PREHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY, NAJMÄ NIE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZÁRUKY, ŽE SOFTVÉR NEPORUŠUJE ŽIADNE PATENTY, AUTORSKÉ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN. NEEXISTUJE ŽIADNA ZÁRUKA ZO STRANY POSKYTOVATEĽA ANI ŽIADNEJ ĎALŠEJ STRANY, ŽE FUNKCIE, KTORÉ OBSAHUJE SOFTVÉR, BUDÚ VYHOVOVAŤ VAŠÍM POŽIADAVKÁM, ALEBO ŽE PREVÁDZKA SOFTVÉRU BUDE NERUŠENÁ A BEZCHYBNÁ. PREBERÁTE ÚPLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO ZA VÝBER SOFTVÉRU PRE DOSIAHNUTIE VAMI ZAMÝŠĽANÝCH VÝSLEDKOV A ZA INŠTALÁCIU, POUŽÍVANIE A VÝSLEDKY, KTORÉ SO SOFTVÉROM DOSIAHNETE.

12. Žiadne ďalšie záväzky. Táto Dohoda nezakladá na strane Poskytovateľa a jeho prípadných poskytovateľov licencií okrem záväzkov konkrétne uvedených v tejto Dohode žiadne iné záväzky.

13. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. V MAXIMÁLNEJ MIERE, AKÚ DOVOĽUJE APLIKOVATEĽNÉ PRÁVO, V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE POSKYTOVATEĽ, JEHO ZAMESTNANCI ALEBO JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ ZODPOVEDAŤ ZA AKÝKOĽVEK UŠLÝ ZISK, PRÍJEM ALEBO PREDAJ, ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT, ALEBO ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÚ UJMU, ZA PRERUŠENIE PODNIKANIA, ZA STRATU OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ, ANI ZA AKÉKOĽVEK ŠPECIÁLNE, PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCIE, TRESTNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AKOKOĽVEK ZAPRÍČINENÉ, ČI UŽ VYPLYNULI ZO ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO KONANIA, NEDBALOSTI ALEBO INEJ SKUTOČNOSTI, ZAKLADAJÚCEJ VZNIK ZODPOVEDNOSTI, VZNIKNUTÉ POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ SOFTVÉR, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE POSKYTOVATEĽ ALEBO JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ BOLI UVEDOMENÍ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD. NAKOĽKO NIEKTORÉ ŠTÁTY A NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI, ALE MÔŽU DOVOĽOVAŤ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, JE ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA, JEHO ZAMESTNANCOV ALEBO POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ OBMEDZENÁ DO VÝŠKY CENY, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA LICENCIU.

14. Žiadne ustanovenie tejto Dohody sa nedotýka práv strany, ktorej zákon priznáva práva a postavenie spotrebiteľa, pokiaľ je s nimi v rozpore.

15. Technická podpora. Technickú podporu poskytuje ESET alebo ním poverená tretia strana na základe vlastného uváženia bez akýchkoľvek záruk alebo prehlásení. Koncový používateľ je povinný pred poskytnutím technickej podpory zálohovať všetky jeho existujúce dáta, softvér a programové vybavenie. ESET a/alebo ním poverená tretia strana nepreberajú zodpovednosť za poškodenie alebo stratu dát, majetku, softvéru alebo hardvéru alebo ušlý zisk pri poskytovaní technickej podpory. ESET a/alebo ním poverená tretia strana si vyhradzuje právo na rozhodnutie, že riešený problém presahuje rozsah technickej podpory. ESET si vyhradzuje právo odmietnuť, pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie technickej podpory na základe vlastného uváženia. Informácie o Licencii, Informácie a ďalšie údaje v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov sa môžu vyžadovať na účely poskytovania technickej pomoci.

16. Prevod Licencie. Softvér môžete preniesť z jedného počítačového systému na iný počítačový systém, pokiaľ to nie je v rozpore s Dohodou. Pokiaľ to nie je v rozpore s Dohodou, Koncový používateľ môže jednorazovo trvalo previesť Licenciu a všetky práva z tejto Dohody na iného Koncového používateľa iba so súhlasom Poskytovateľa za podmienky, že (i) pôvodný Koncový používateľ si neponechá žiadnu kópiu Softvéru, (ii) prevod práv musí byť priamy, teda z pôvodného Koncového používateľa na nového Koncového používateľa, (iii) nový Koncový používateľ musí prebrať všetky práva a povinnosti, ktoré má podľa tejto Dohody pôvodný Koncový používateľa (iv) pôvodný Koncový používateľ musí odovzdať novému Koncovému používateľovi doklady umožňujúce overenie legality Softvéru ako je uvedené v článku 17.

17. Overenie pravosti softvéru. Koncový používateľ musí preukázať právo na používanie Softvéru jedným z týchto spôsobov: (i) prostredníctvom osvedčenia o licencii vydaného Poskytovateľom alebo treťou stranou určenou Poskytovateľom, (ii) prostredníctvom písomnej licenčnej zmluvy, ak takáto zmluva bola uzavretá, (iii) predložením e-mailu odoslaného Poskytovateľom, ktorý obsahuje podrobnosti o licencii (meno používateľa a heslo). Informácie o Licencii a identifikačné údaje Koncového používateľa v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov sa môžu vyžadovať na účely overenia pravosti Softvéru.

18. Licencovanie pre štátne orgány a vládu USA. Softvér sa poskytuje štátnym orgánom vrátane vlády Spojených štátov amerických s licenčnými právami a obmedzeniami popísanými v tejto Dohode.

19. Súlad s kontrolou obchodu

a) Zaväzujete sa, že Softvér nebudete priamo alebo nepriamo vyvážať, opätovne vyvážať ani ho inak nesprístupníte žiadnej osobe, ani ho nepoužijete akýmkoľvek spôsobom, ktorý by spôsobil, že spoločnosť ESET alebo jej holdingové spoločnosti, dcérske spoločnosti alebo dcérske spoločnosti jej holdingových spoločností spolu s osobami ovládanými jej holdingovými spoločnosťami (ďalej iba Pobočky) porušia zákon alebo budú znášať postihy v rámci zákonov na kontrolu obchodu, ktoré zahŕňajú:

i. všetky zákony, ktoré kontrolujú, obmedzujú alebo vynucujú licenčné podmienky vývozu, opätovného vývozu alebo prenosu výrobkov, softvéru, technológií alebo služieb vydaných alebo prijatých akýmkoľvek vládnym, štátnym alebo regulačným úradom Spojených štátov amerických, Singapuru, Spojeného kráľovstva, Európskej únie alebo niektorým z jej členských štátov alebo ktorejkoľvek krajiny, v ktorej má byť naplnená Dohoda alebo v ktorej je spoločnosť ESET alebo niektorá z jej Pobočiek zapísaná do obchodného registra alebo v nej obchoduje (ďalej iba Zákony na kontrolu vývozu); a

ii. všetky ekonomické, finančné, obchodné alebo iné sankcie, obmedzenia, embargá, zákazy dovozu alebo vývozu, zákazy prevodu prostriedkov alebo aktív alebo poskytovania služieb alebo iné porovnateľné opatrenie prijaté akýmkoľvek vládnym, štátnym alebo regulačným úradom Spojených štátov amerických, Singapuru, Spojeného kráľovstva, Európskej únie alebo niektorým z jej členských štátov alebo ktorejkoľvek krajiny, v ktorej má byť naplnená Dohoda alebo v ktorej je spoločnosť ESET alebo niektorá z jej Pobočiek zapísaná do obchodného registra alebo v nej obchoduje (ďalej iba Sankčné zákony).

b) Spoločnosť ESET si vyhradzuje právo s okamžitou platnosťou pozastaviť alebo ukončiť plnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto dohody v prípade, že:

i. Spoločnosť ESET rozhodne podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, že Používateľ porušil alebo pravdepodobne poruší ustanovenia článku 19 bodu (a) Dohody; alebo

ii. Koncový používateľ a/alebo Softvér sa stanú predmetom zákonov na kontrolu obchodu, následkom čoho spoločnosť ESET podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia rozhodne, že ďalšie plnenie jej povinností vyplývajúcich z Dohody by mohlo mať za následok, že spoločnosť ESET a jej Pobočky porušia zákon alebo budú znášať postihy v rámci zákonov na kontrolu obchodu.

c) Žiadna časť Dohody nie je zamýšľaná a nesmie byť interpretovaná tak, že podnecuje niektorú zo strán či od nej vyžaduje, aby konala alebo sa zdržala konania spôsobom (či s takýmto konaním či nekonaním súhlasila), ktorý akýmkoľvek spôsobom porušuje platné zákony na kontrolu obchodu alebo sa týmito zákonmi postihuje či zakazuje.

20. Oznámenia. Všetky oznámenia, vrátený Softvér a Dokumentáciu je potrebné doručiť na adresu: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.

21. Rozhodujúce právo. Táto Dohoda sa riadi a musí byť vykladaná v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Koncový používateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že kolízne ustanovenia rozhodujúceho právneho poriadku a Dohovor OSN o zmluvách pri medzinárodnej kúpe tovarov sa nepoužijú. Výslovne súhlasíte, že riešenie akýkoľvek sporov alebo nárokov z tejto Dohody voči Poskytovateľovi alebo spory a nároky súvisiace s používaním softvéru je príslušný Okresný súd Bratislava I a výslovne súhlasíte s výkonom jurisdikcie týmto súdom.

22. Všeobecné ustanovenia. V prípade, že akákoľvek ustanovenie tejto Dohody je neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení Dohody. Tie zostanú platné a vykonateľné podľa podmienok v nej stanovených. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi jazykovými verziami tejto Dohody platí anglická verzia. Zmeny tejto Dohody sú možné iba v písomnej forme, pričom za Poskytovateľa musí takúto zmenu podpísať štatutárny zástupca alebo osoba k tomuto úkonu výslovne splnomocnená.

Táto Zmluva medzi Vami a Poskytovateľom predstavuje jedinú a úplnú Zmluvu vzťahujúcu sa na Softvér, a plne nahrádza akékoľvek predchádzajúce vyhlásenia, rokovania, záväzky, správy alebo reklamné informácie, týkajúce sa Softvéru.

EULA ID: HOM-EHSW-20-01

DODATOK ČÍS. 1 K LICENČNEJ ZMLUVE KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA NA ESET SECURE DATA

1. Definície. V tomto dodatku č. 1 majú nasledujúce slová tieto zodpovedajúce významy:

a) „Informácie“ – akékoľvek informácie alebo údaje šifrované alebo dešifrované pomocou softvéru;

b) „Produkty“ – softvér ESET Secure Data a dokumentácia k nemu;

c) „ESET Secure Data“ – softvér používaný na šifrovanie a dešifrovanie elektronických údajov;

Všetky odkazy na plurál zahŕňajú singulár a všetky odkazy na mužský rod zahŕňajú ženský a stredný rod a naopak. Slová bez osobitnej definície sa používajú v súlade s definíciami uvedenými v Dohode.

2. Dodatočné vyhlásenie Koncového používateľa. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že:

a) je vašou povinnosťou chrániť, udržiavať a zálohovať Informácie;

b) by ste mali pred inštaláciou softvéru ESET Secure Data plne zálohovať všetky Informácie a údaje (vrátane, nie však výhradne, všetkých dôležitých informácií a údajov) vo svojom počítači;

c) musíte udržiavať bezpečné záznamy všetkých hesiel alebo iných informácií použitých na nastavenie a používanie softvéru ESET Secure Data licenčných kódov, súborov kľúčov a ďalších údajov generovaných na samostatné ukladacie médiá;

d) ste zodpovední za používanie Produktov. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne straty, nároky ani škody vzniknuté v dôsledku neoprávneného alebo chybného šifrovania alebo dešifrovania informácií alebo iných údajov, akokoľvek a kdekoľvek sú tieto informácie alebo iné údaje ukladané;

e) aj keď Poskytovateľ prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie integrity a bezpečnosti softvéru ESET Secure Data, Produkty (alebo ktorýkoľvek z nich) nesmú byť použité v žiadnej oblasti, ktorá je závislá od úrovne zabezpečenia typu Fail-Safe alebo je potenciálne riskantná alebo nebezpečná vrátane, nie však výhradne, jadrových zariadení, leteckej navigácie, riadiacich alebo komunikačných systémov, zbraňových a obranných systémov a systémov na podporu života a sledovanie životných funkcií;

f) je zodpovednosťou Koncového používateľa zabezpečiť, aby úroveň zabezpečenia a šifrovania poskytovaná produktmi bola adekvátna vzhľadom na vaše požiadavky;

g) ste zodpovední za používanie Produktov (alebo ktoréhokoľvek z nich) vrátane, nie však výhradne, za zaistenie toho, aby sa používali v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi Slovenskej republiky alebo inej krajiny, oblasti alebo štátu, kde sa Produkt používa. Pred použitím Produktov sa musíte uistiť, že nie sú v rozpore so žiadnym vládnym embargom (v Slovenskej republike alebo inak);

h) softvér ESET Secure Data môže občas kontaktovať servery Poskytovateľa s cieľom overiť informácie o licencii, dostupnosti opráv, balíkoch Service Pack a ďalších aktualizáciách, ktoré môžu zlepšovať, udržiavať alebo upravovať fungovanie softvéru ESET Secure Data, a môže odosielať všeobecné systémové informácie týkajúce sa svojho fungovania v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

i) Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne straty, škody, výdavky ani nároky vyplývajúce zo straty, odcudzenia, nesprávneho použitia, poškodenia, zničenia alebo deštrukcie hesiel, nastavenia informácií, šifrovacích kľúčov, licenčných aktivačných kódov a ďalších údajov generovaných alebo ukladaných počas používania softvéru.

Dodatok č. 1 sa vzťahuje výlučne na Koncových používateľov softvéru ESET Smart Security Premium.

DOPLNOK ČÍS. 2 K LICENČNEJ ZMLUVE KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA NA SOFTVÉR PASSWORD MANAGER SOFTWARE

1. Dodatočné vyhlásenie Koncového používateľa. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nesmiete:

a) používať Password Manager Software na prevádzkovanie žiadnych kritických aplikácií v situáciách, kedy je v stávke ľudský život alebo majetok. Beriete na vedomie, že Password Manager Software nie je určený na také účely a že jeho zlyhanie by v takýchto prípadoch mohlo viesť k smrti, zraneniam či závažnému poškodeniu majetku alebo životného prostredia, za ktoré Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

PASSWORD MANAGER SOFTWARE NIE JE NAVRHNUTÝ, URČENÝ ANI LICENCOVANÝ NA POUŽITIE V RIZIKOVÝCH PROSTREDIACH VYŽADUJÚCICH BEZPORUCHOVÚ PREVÁDZKU S KONTROLNÝMI MECHANIZMAMI TYPU FAIL-SAFE VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, PROJEKTOVANIA, VÝSTAVBY, ÚDRŽBY ALEBO PREVÁDZKY JADROVÝCH ZARIADENÍ, LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH ALEBO KOMUNIKAČNÝCH SYSTÉMOV, RIADENIA LETOVEJ PREVÁDZKY A PODPORY ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ ALEBO ZBRAŇOVÝCH SYSTÉMOV. POSKYTOVATEĽ ZVLÁŠŤ ODMIETA VÝSLOVNE UVEDENÉ ČI PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY VHODNOSTI PRE TIETO ÚČELY.

b) používať softvér Password Manager Software spôsobom, ktorý je v rozpore s touto Dohodou alebo zákonmi Slovenskej republiky alebo vašej jurisdikcie. Osobitne nesmiete softvér Password Manager Software používať na vykonávanie alebo propagovanie akýchkoľvek nelegálnych činností vrátanie nahrávania údajov so škodlivým obsahom alebo obsahom, ktorý sa môže použiť na akékoľvek nelegálne činnosti alebo ktorý akýmkoľvek spôsobom porušuje právne predpisy alebo práva akejkoľvek tretej strany (vrátane akýchkoľvek práv duševného vlastníctva), vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek pokusov o získanie prístupu k účtom v Úložisku (na účely tohto dodatku č. 2 Úložisko znamená priestor na ukladanie údajov spravovaný Poskytovateľom alebo treťou stranou inou ako Poskytovateľ a používateľom na účely umožnenia synchronizácie a zálohovania údajov používateľa) alebo k akýmkoľvek účtom a údajom iných používateľov softvéru Password Manager Software alebo Úložiska. Ak porušíte ktorékoľvek z týchto ustanovení, Poskytovateľ je oprávnený okamžite ukončiť túto Dohodu a požadovať od vás úhradu nákladov na prípadné potrebné nápravné opatrenia, ako aj prijať akékoľvek potrebné kroky na to, aby vám zabránil v ďalšom používaní softvéru Password Manager Software, a to bez možnosti vrátenia peňazí.

2. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. PASSWORD MANAGER SOFTWARE SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“. ŽIADNA ZÁRUKA AKÉHOKOĽVEK DRUHU NIE JE VYJADRENÁ ANI PREDPOKLADANÁ. SOFTVÉR POUŽÍVATE NA VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO. VÝROBCA NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA STRATU ÚDAJOV, ŠKODY, OBMEDZENIE DOSTUPNOSTI SLUŽIEB VRÁTANE VŠETKÝCH ÚDAJOV ODOSLANÝ SOFTVÉROM PASSWORD MANAGER SOFTWARE NA EXTERNÝ UKLADACÍ PRIESTOR S CIEĽOM SYNCHRONIZÁCIE A ZÁLOHOVANIA ÚDAJOV. ŠIFROVANIE ÚDAJOV POMOCOU SOFTVÉRU PASSWORD MANAGER SOFTWARE NEIMPLIKUJE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA S OHĽADOM NA BEZPEČNOSŤ TÝCHTO ÚDAJOV. VÝSLOVNE SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ÚDAJE ZÍSKANÉ, POUŽÍVANÉ, ŠIFROVANÉ, UKLADANÉ, SYNCHRONIZOVANÉ ALEBO ODOSIELANÉ POMOCOU SOFTVÉRU PASSWORD MANAGER SOFTWARE MÔŽU BYŤ TIEŽ ULOŽENÉ NA SERVEROCH TRETÍCH STRÁN (PLATÍ LEN NA POUŽÍVANIE SOFTVÉRU PASSWORD MANAGER SOFTWARE, PRI KTOROM BOLA POVOLENÁ SYNCHRONIZÁCIA A ZÁLOHOVANIE SLUŽIEB). AK SA POSKYTOVATEĽ PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA ROZHODNE POUŽÍVAŤ TAKÝTO UKLADACÍ PRIESTOR TRETEJ STRANY, WEBOVÉ STRÁNKY, WEBOVÝ PORTÁL, SERVER ALEBO SLUŽBU, POSKYTOVATEĽ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA KVALITU, BEZPEČNOSŤ ALEBO DOSTUPNOSŤ TAKEJTO SLUŽBY TRETEJ STRANY A V ŽIADNOM ROZSAHU NIE JE POSKYTOVATEĽ ZODPOVEDNÝ ZA PORUŠENIE ZMLUVNÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ TRETEJ STRANY, ANI ZA ŠKODY, UŠLÝ ZISK, FINANČNÉ ALEBO NEFINANČNÉ ŠKODY, ALEBO AKÝKOĽVEK INÝ DRUH STRATY, KU KTOREJ DOŠLO PRI POUŽÍVANÍ TOHTO SOFTVÉRU. POSKYTOVATEĽ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH AKÝCHKOĽVEK ÚDAJOV ZÍSKANÝCH, POUŽÍVANÝCH, ŠIFROVANÝCH, UKLADANÝCH, SYNCHRONIZOVANÝCH ALEBO ODOSIELANÝCH POUŽITÍM SOFTVÉRU PASSWORD MANAGER SOFTWARE ALEBO UKLADACIEHO PRIESTORU. BERIETE NA VEDOMIE, ŽE POSKYTOVATEĽ NEMÁ PRÍSTUP K OBSAHU ULOŽENÝCH ÚDAJOV A NIE JE SCHOPNÝ SLEDOVAŤ ANI ODSTRÁNIŤ OBSAH PORUŠUJÚCI ZÁKONY.

Poskytovateľ vlastní všetky práva na vylepšenia, inovácie a opravy súvisiace so softvérom Password Manager Software (ďalej len „Vylepšenia“), a to aj v prípade, že ľubovoľné z týchto vylepšení boli vytvorené na základe spätnej väzby, nápadov alebo návrhov predložených vami v akejkoľvek forme. Nebudete mať nárok na žiadnu náhradu vrátane akýchkoľvek licenčných poplatkov súvisiacich s takýmito Vylepšeniami.

SUBJEKTY A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ POSKYTOVATEĽA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA SOFTVÉRU PASSWORD MANAGER SOFTWARE VAMI ALEBO TRETÍMI STRANAMI, ANI AKOKOĽVEK SPOJENÉ S TAKÝMTO POUŽÍVANÍM, ANI ZA POUŽÍVANIE ALEBO NEPOUŽÍVANIE AKEJKOĽVEK MAKLÉRSKEJ FIRMY ALEBO PREDAJCU, ANI ZA PREDAJ ALEBO KÚPU AKÉHOKOĽVEK CENNÉHO PAPIERA, A TO BEZ OHĽADU NA TO, ČI SÚ TIETO POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY ZALOŽENÉ NA ZÁKONNEJ ALEBO SPRAVODLIVEJ TEÓRII.

SUBJEKTY A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ POSKYTOVATEĽA NIE SÚ ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE ANI VŠETKY PRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU TRETÍCH STRÁN, PRÍSTUPU K ÚDAJOM PROSTREDNÍCTVOM SOFTVÉRU PASSWORD MANAGER SOFTWARE, VÁŠHO POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ ALEBO ZÍSKAŤ PRÍSTUP K SOFTVÉRU PASSWORD MANAGER SOFTWARE ALEBO AKÝMKOĽVEK ÚDAJOM POSKYTOVANÝM SOFTVÉROM PASSWORD MANAGER SOFTWARE ANI ZA TAKÉ ŠKODY SÚVISIACE SO SPOMÍNANÝM, ČI SÚ TIETO NÁROKY NA NÁHRADU ŠKODY UPLATŇOVANÉ NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK TEÓRIE PRÁVA, ALEBO SPRAVODLIVOSTI. ŠKODY VYLÚČENÉ TOUTO KLAUZULOU BEZ OBMEDZENIA ZAHŔŇAJÚ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ZO STRATY ZISKU, ZRANENIA OSÔB ALEBO POŠKODENIA MAJETKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY OBCHODNÝCH ALEBO OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ. NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIA NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, TAKŽE TOTO OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. V TAKOM PRÍPADE BUDE MINIMÁLNA POVOLENÁ MIERA ZODPOVEDNOSTI POSKYTOVATEĽA STANOVENÁ PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV.

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM SOFTVÉRU PASSWORD MANAGER SOFTWARE VRÁTANE INFORMÁCIÍ A AKCIÁCH, ANALÝZ, INFORMÁCIÍ O TRHU, SPRÁV A FINANČNÝCH ÚDAJOV MÔŽU BYŤ ONESKORENÉ, NEPRESNÉ ALEBO MÔŽU OBSAHOVAŤ CHYBY ALEBO OPOMENUTIA A SUBJEKTY A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ POSKYTOVATEĽA NEBUDE NIESŤ V SÚVISLOSTI S NIMI ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ. POSKYTOVATEĽ MÔŽE ZMENIŤ ALEBO PRERUŠIŤ AKÝKOĽVEK ASPEKT ALEBO FUNKCIU SOFTVÉRU PASSWORD MANANGER SOFTWARE ALEBO POUŽÍVANIE VŠETKÝCH ALEBO NIEKTORÝCH FUNKCIÍ ALEBO TECHNOLÓGIÍ SOFTVÉRU PASSWORD MANANGER SOFTWARE KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

V PRÍPADE, ŽE SÚ USTANOVENIA V TOMTO ČLÁNKU Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU NEPLATNÉ ALEBO JE POSKYTOVATEĽ POVAŽOVANÝ ZA ZODPOVEDNÉHO ZA STRATY, ŠKODY ATĎ. V SÚLADE S PLATNÝMI ZÁKONMI, V TAKOM PRÍPADE SA STRANY DOHODLI, ŽE ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA BUDE VO VZŤAHU K VÁM OBMEDZENÁ NA CELKOVÚ VÝŠKU LICENČNÝCH POPLATKOV, KTORÉ STE UHRADILI.

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ODŠKODNÍTE, BUDETE CHRÁNIŤ A BRÁNIŤ POSKYTOVATEĽA A JEHO ZAMESTNANCOV, DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, REBRANDINGOVÉ SUBJEKTY A ĎALŠÍCH PARTNEROV V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK POHĽADÁVOK, ZÁVÄZKOV, ŠKÔD, STRÁT, NÁKLADOV, VÝDAVKOV A POPLATKOV NÁROKOVANÝCH TRETÍMI STRANAMI (VRÁTANE VLASTNÍKOV ZARIADENÍ ALEBO SUBJEKTOV, KTORÝCH PRÁVA BOLI OVPLYVNENÉ ÚDAJMI POUŽITÝMI V SOFTVÉRI ALEBO V UKLADACÍCH PRIESTOROCH), KTORÉ MOHLI TÝMTO STRANÁM VZNIKNÚŤ V DÔSLEDKU VÁŠHO POUŽÍVANIA SOFTVÉRU PASSWORD MANAGER SOFTWARE.

3. Údaje v softvéri Password Manager Software. Ak nie je inak a výslovne vybraté vami, všetky údaje zadané vami, ktoré sa ukladajú do databázy softvéru Password Manager Software, sa ukladajú v šifrovanom formáte vo vašom počítači alebo inom pamäťovom zariadení, ktoré definujete. Beriete na vedomie, že v prípade odstránenia alebo poškodenia ľubovoľnej databázy alebo iných súborov softvéru Password Manager Software, budú všetky údaje v nich obsiahnuté nenávratne stratené a chápete a akceptujete riziko takejto straty. Skutočnosť, že sú Vaše osobné údaje uložené v šifrovanom formáte v počítači neznamená, že informácie nemôžu byť odcudzené alebo zneužité niekým, kto získa hlavné heslo alebo získa prístup k aktivačnému zariadeniu definovanému zákazníkom na otvorenie databázy. Ste zodpovední za udržiavanie bezpečnosti všetkých spôsobov prístupu.

4. Prenos osobných údajov poskytovateľovi alebo do ukladacieho priestoru. Password Manager Software prenáša alebo odosiela osobné údaje z databázy softvéru Password Manager Software – menovite heslá, prihlasovacie údaje, účty a identity – do ukladacieho priestoru cez internet, ak si vyberiete takú možnosť a vykonáva to výhradne za účelom zaistenia včasnej synchronizácie a zálohovania údajov. Údaje sa prenášajú výhradne v šifrovanej podobe. Používanie softvéru Password Manager Software na vypĺňanie online formulárov zadávaním hesiel, prihlasovacích údajov alebo iných údajov môže vyžadovať, aby sa tieto informácie odoslali cez internet na webovú stránku, ktorú identifikujete. Tento prenos údajov nie je iniciovaný softvérom Password Manager Software, preto Poskytovateľ nemôže byť zodpovedný za bezpečnosť takýchto interakcií s ľubovoľnou webovou stránkou, ktorú podporujú rôzni poskytovatelia. Všetky transakcie cez internet, či už v spojitosti alebo bez spojitosti so softvérom Password Manager Software, vykonávate podľa vlastného uváženia a na vlastné riziko a budete mať výhradnú zodpovednosť za všetky poškodenie svojho počítačového systému alebo stratu údajov vyplývajúcich zo sťahovanie a/alebo používania niektorého takéhoto materiálu alebo služby. Na minimalizovanie rizika straty cenných údajov Poskytovateľ odporúča, aby zákazníci vykonávali pravidelné zálohovanie databázy a ďalších citlivých súborov na externé disky. Poskytovateľ nie je schopný poskytnúť vám všetku pomoc pri obnove stratených alebo poškodených údajov. Ak Poskytovateľ poskytuje služby zálohovania pre databázové súbory používateľov, v prípade poškodenia alebo odstránenia súborov z počítačov používateľov, takáto služba zálohovania sa poskytuje bez akejkoľvek záruky a neimplikuje vo vzťahu k vám žiadnu zodpovednosť Poskytovateľa.

Používaním softvéru Password Manager Software súhlasíte s tým, že softvér môže občas kontaktovať servery Poskytovateľa s cieľom overiť informácie o licencii, dostupnosti opráv, balíkoch Service Pack a ďalších aktualizáciách, ktoré môžu zlepšovať, udržiavať alebo upravovať fungovanie softvéru Password Manager Software. Softvér môže odosielať všeobecné systémové informácie týkajúce sa fungovania softvéru Password Manager Software v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

5. Informácie o odinštalovaní a pokyny na odinštalovanie. Všetky informácie v databáze, ktoré by ste chceli zachovať, musíte pred odinštalovaním softvéru Password Manager Software vyexportovať.

Dodatok č. 2 sa vzťahuje výlučne na Koncových používateľov softvéru ESET Smart Security Premium.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred stiahnutím, inštaláciou, kopírovaním alebo použitím si pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky používania produktu. STIAHNUTÍM, INŠTALÁCIOU, KOPÍROVANÍM ALEBO POUŽITÍM SOFTVÉRU VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI A BERIETE NA VEDOMIE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Licenčná dohoda s koncovým používateľom

Podľa podmienok tejto Licenčnej zmluvy koncového používateľa vzťahujúcej sa na Softvér (ďalej len "Dohoda") uzatvorenej medzi spoločnosťou ESET, spol. s r. o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 3586/B, IČO: 31 333 535 (ďalej len "ESET" alebo "Poskytovateľ") a vami, fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "Vy" alebo "Koncový používateľ") máte právo na používanie Softvéru uvedeného v článku 1 tejto Dohody. Softvér uvedený v článku 1 tejto Dohody môže byť v súlade so zmluvnými podmienkami uvedenými nižšie uložený na dátovom médiu, odoslaný elektronickou poštou, stiahnutý z internetu, stiahnutý zo serverov Poskytovateľa alebo získaný z iných zdrojov.

TOTO NIE JE KÚPNA ZMLUVA ALE DOHODA O PRÁVACH KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. Poskytovateľ zostáva vlastníkom kópie Softvéru a prípadného fyzického média na ktorom sa Softvér dodáva v obchodnom balení ako aj všetkých kópii Softvéru na ktoré má Koncový používateľ právo podľa tejto Dohody.

Kliknutím na položku "Súhlasím" alebo "Súhlasím…" pri inštalácii, sťahovaní, kopírovaní alebo používaní Softvéru vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami a požiadavkami tejto Dohody. Ak s niektorými podmienkami a požiadavkami tejto Dohody nesúhlasíte, bezodkladne kliknite na možnosť zrušenia, zrušte inštaláciu alebo sťahovanie, prípadne zničte alebo vráťte Softvér, inštalačné médium, priloženú dokumentáciu a potvrdenie o platbe späť Poskytovateľovi alebo v obchode, kde ste Softvér získali.

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE SOFTVÉRU JE ZNAKOM TOHO, ŽE STE SI PREČÍTALI TÚTO DOHODU, ROZUMIETE JEJ, A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STE VIAZANÝ JEJ USTANOVENIAMI.

1. Softvér. Pojem "softvér" v tejto zmluve označuje

(i) počítačový program, ku ktorému je priložená táto zmluva, vrátane všetkých jeho súčastí,

(ii) celý obsah diskov, CD-ROM, DVD médií, e-mailov a ich všetkých prípadných príloh alebo iných médií, ku ktorým je priložená táto zmluva, vrátane softvéru dodaného vo forme objektového kódu na dátovom nosiči, elektronickou poštou alebo stiahnutého cez internet,

(iii) so softvérom súvisiace vysvetľujúce písomné materiály a akúkoľvek dokumentáciu, najmä akýkoľvek popis softvéru, jeho špecifikácie, popis vlastností, popis ovládania, popis operačného prostredia, v ktorom sa softvér používa, pokyny na použitie alebo inštaláciu softvéru alebo akýkoľvek popis používania softvéru (ďalej len "dokumentácia"),

(iv) kópie softvéru, opravy prípadných chýb softvéru, dodatky k softvéru, rozšírenia softvéru, modifikované verzie softvéru a aktualizácie súčastí softvéru, ak sú dodané, na ktoré vám poskytovateľ udeľuje licenciu v zmysle článku 3. tejto zmluvy. Softvér sa dodáva výlučne vo forme spustiteľného objektového kódu.

2. Inštalácia, počítač a licenčný kľúč. Softvér dodaný na pamäťovom médiu, odoslaný elektronickou poštou, stiahnutý z internetu, stiahnutý zo serverov Poskytovateľa alebo získaný z iných zdrojov je nutné inštalovať. Softvér je potrebné inštalovať do správne nakonfigurovaného počítača, ktorý spĺňa minimálne požiadavky uvedené v Dokumentácii. Spôsob inštalácie je popísaný v Dokumentácii. Do počítača, do ktorého inštalujete Softvér, sa nesmú inštalovať žiadne počítačové programy ani hardvér, ktorý by mohol mať na Softvér negatívny vplyv. Počítač znamená hardvér vrátane, okrem iného, osobných počítačov, notebookov, pracovných staníc, vreckových počítačov, smartfónov, ručných elektronických zariadení a ďalších elektronických zariadení, pre ktoré je Softvér určený a v ktorých sa bude inštalovať a/alebo používať. Licenčný kľúč znamená jedinečnú postupnosť symbolov, písmen, číslic alebo špeciálnych znakov poskytnutú Koncovému používateľovi a umožňujúcu legálne používanie Softvéru, jeho konkrétnej verzie alebo predĺženie obdobia licencie v súlade s touto Dohodou.

3. Licencia. Za predpokladu, že ste súhlasili s podmienkami tejto Dohody a dodržiavate všetky jej zmluvné podmienky, Poskytovateľ vám udeľuje nasledujúce práva (ďalej len "Licencia"):

a) Inštalácia a používanie. Máte nevýhradné a neprevoditeľné, časovo obmedzené právo inštalovať Softvér na pevný disk počítača alebo na iné podobné médium slúžiace na trvalé ukladanie dát, inštaláciu a na ukladanie Softvéru do pamäte počítačového systému, na vykonávanie, na ukladanie a na zobrazovanie Softvéru.

b) Stanovenie počtu licencií. Právo na použitie Softvéru sa viaže na počet Koncových používateľov. Jedným Koncovým používateľom sa pritom rozumie: (i) inštalácia Softvéru na jednom počítačovom systéme, alebo (ii) ak sa rozsah licencie viaže na počet poštových schránok, potom sa rozumie jedným Koncovým používateľom užívateľ počítača, ktorý si pomocou Mail User Agent (ďalej len "MUA") preberá elektronickú poštu. Ak MUA preberá elektronickú poštu a následne ju automaticky rozdeľuje viacerým používateľom potom sa počet Koncových používateľov stanovuje podľa skutočného počtu užívateľov, pre ktorých je elektronická pošta rozdeľovaná. V prípade, že poštový server vykonáva funkciu poštovej brány, je počet Koncových používateľov zhodný s počtom užívateľov poštových serverov, pre ktoré poskytuje táto brána služby. Pokiaľ je jednému užívateľovi smerovaný ľubovoľný počet adries elektronickej pošty (napríklad pomocou aliasov) a preberá si ich jeden užívateľ, a správy nie sú automaticky na strane klienta rozdeľované pre viac užívateľov je potrebná licencia pre jeden počítač. Jednu licenciu nesmiete súčasne používať na viacerých počítačoch. Koncový používateľ smie zadať licenčný kľúč v Softvéri len v rozsahu, v ktorom má právo používať Softvér v súlade s obmedzením vyplývajúcim z počtu Licencií pridelených Poskytovateľom. Licenčný kľúč sa považuje za dôverný – Licenciu nesmiete zdieľať s tretími stranami a ani nesmiete tretím stranám umožniť používať licenčný kľúč, ak to nie je povolené v tejto Dohode alebo Poskytovateľom. Ak dôjde k neoprávnenému použitiu vášho licenčného kľúča, okamžite informujte Poskytovateľa.

c) Business Edition. Pre použitie Softvéru na mailových serveroch, mail relay serveroch, mailových bránach alebo internetových bránach musíte získať Softvér vo verzii Business Edition.

d) Trvanie Licencie. Vaše právo používať Softvér je časovo obmedzené.

e) OEM Softvér. OEM Softvér sa viaže na počítač, s ktorým ste ho získali. Nie je ho možné preniesť na iný počítač.

f) NFR, TRIAL Softvér. Softvér označený ako "Not-for-resale", NFR alebo TRIAL nemôžete previesť za protihodnotu alebo používať na iný účel, ako na predvádzanie, testovanie jeho vlastností alebo vyskúšanie.

g) Zánik Licencie. Licencia zaniká automaticky uplynutím obdobia na ktoré bola udelená. Ak nedodržíte ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody má Poskytovateľ právo odstúpiť od Dohody bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek nárok alebo prostriedok, ktorý má Poskytovateľ pre takýto prípad k dispozícií. V prípade zániku Licencie musíte Softvér a všetky jeho záložné kópie okamžite zničiť alebo na vlastné náklady vrátiť spoločnosti ESET alebo na miesto, kde ste Softvér získali. Zánikom Licencie je tiež Poskytovateľ oprávnený ukončiť možnosť Koncového používateľa používať funkcie Softvéru, ktoré vyžadujú pripojenie k serverom Poskytovateľa alebo serverom tretích strán.

4. Funkcie so zhromažďovaním údajov a požiadavky na pripojenie na internet. Softvér na správne fungovanie vyžaduje pripojenie na internet a musí sa v pravidelných intervaloch pripájať na servery Poskytovateľa alebo servery tretích strán. Takisto vyžaduje zhromažďovanie príslušných údajov v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Pripojenie na internet a zhromažďovanie údajov je nevyhnutné na tieto funkcie Softvéru:

a) Aktualizácia Softvéru. Poskytovateľ môže z času na čas vydať aktualizáciu Softvéru ("Update"), avšak nie je povinný poskytovať Update. Táto funkcia je pri štandardnom nastavení Softvéru zapnutá, preto sa Update nainštaluje automaticky, okrem prípadov, keď Koncový používateľ automatickú inštaláciu Update zakázal. Na účely poskytovania aktualizácii sa vyžaduje overenie pravosti Licencie vrátane informácií o počítači a/alebo platforme, na ktorej je Softvér nainštalovaný, v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

b) Preposielanie infiltrácií a informácií Poskytovateľovi. Softvér obsahuje funkcie, ktoré zhromažďujú vzorky počítačových vírusov a iných škodlivých počítačových programov, ako aj podozrivých, problémových, potenciálne nechcených alebo potenciálne nebezpečných objektov, ako sú napríklad súbory, URL adresy, IP pakety a ethernetové rámce (ďalej len "Infiltrácie"), a potom ich odosiela Poskytovateľovi vrátane, nie však výhradne, informácií o procese inštalácie, počítači a/alebo platforme, na ktorej je Softvér nainštalovaný, a/alebo informácií o prevádzke a fungovaní Softvéru a informácie o zariadeniach v lokálnych sieťach, ako sú typ, dodávateľ, model a/alebo názov zariadenia (ďalej len "Informácie".) Informácie a Infiltrácie môžu obsahovať údaje (vrátane náhodne alebo neúmyselne získaných osobných údajov) o Koncovom používateľovi alebo iných používateľoch počítača, v ktorom je Softvér nainštalovaný, a súboroch postihnutých Infiltráciami spolu so súvisiacimi metaúdajmi.

Informácie a Infiltrácie sa môžu zhromažďovať prostredníctvom nasledujúcich funkcií Softvéru:

i. Súčasťou funkcie LiveGrid Reputation System je zhromažďovanie a odosielanie jednosmerných hodnôt hash súvisiacich s infiltráciami Poskytovateľovi. Táto funkcia sa zapína v štandardných nastaveniach Softvéru.

ii. Súčasťou funkcie LiveGrid Feedback System je zhromažďovanie a odosielanie infiltrácií s príslušnými metadátami a informáciami Poskytovateľovi. Túto funkciu môže aktivovať Koncový používateľ počas inštalácie Softvéru.

Poskytovateľ použije získané Informácie a Infiltrácie iba na účely analýzy a preskúmania Infiltrácií, vylepšenia Softvéru a overenia pravosti Licencie, pričom vykoná primerané opatrenia na zachovanie zabezpečenia získaných Infiltrácií a Informácií. Aktivovaním tejto funkcie Softvéru môže Poskytovateľ zhromažďovať a spracúvať Infiltrácie a Informácie v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi. Tieto funkcie môžete kedykoľvek deaktivovať.

c) Ochrana proti zneužitiu údajov. Softvér obsahuje funkciu, ktorá zabraňuje strate alebo zneužitiu kritických údajov v priamej súvislosti s krádežou počítača. Táto funkcia je podľa predvolených nastavení Softvéru vypnutá. Na aktiváciu funkcie sa vyžaduje vytvorenie účtu na adrese https://my.eset.com (ďalej len „Účet MEC“), prostredníctvom ktorého funkcia aktivuje zhromažďovanie údajov v prípade krádeže počítača. Ak sa rozhodnete aktivovať túto funkciu Softvéru, údaje o ukradnutom počítači sa budú zhromažďovať a odosielať Poskytovateľovi, pričom tieto údaje môžu obsahovať údaje o sieťovej polohe počítača, údaje o obsahu zobrazenom na obrazovke počítača, údaje o konfigurácii počítača a/alebo údaje nahraté kamerou pripojenou k počítaču (ďalej len „Údaje“). Koncový používateľ má nárok na použitie Údajov získaných touto funkciou a poskytnutých prostredníctvom Učtu MEC výlučne na vyriešenie nepriaznivej situácie spôsobenej krádežou počítača. Na účely tejto funkcie Poskytovateľ spracúva Údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ umožní Koncovému používateľovi prístup k Údajom na obdobie potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli údaje získané, pričom toto obdobie neprekročí obdobie uchovávania určené v zásadách ochrany osobných údajov. Funkcia ochrany proti zneužitiu údajov sa môže používať výlučne v počítačoch a účtoch, ku ktorým má Koncový používateľ legitímny prístup. Akékoľvek nezákonné použitie bude nahlásené príslušnému orgánu. Poskytovateľ bude v prípade zneužitia postupovať v súlade s príslušnými zákonmi a bude pomáhať orgánom činným v trestnom konaní. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste zodpovední za ochranu hesla na prístup k Účtu MEC, a súhlasíte s tým, že heslo nezverejníte žiadnej tretej strane. Koncový používateľ je zodpovedný za všetky činnosti súvisiace s používaním funkcie ochrany proti zneužitiu údajov a Účtu MEC bez ohľadu na to, či sú oprávnené. Ak dôjde k neoprávnenému použitiu Účtu MEC, okamžite informujte Poskytovateľa. Používanie funkcie ochrany proti zneužitiu údajov sa vzťahuje výlučne na Koncových používateľov softvérov ESET Internet Security a ESET Smart Security Premium.

d) Vyhodnotenie bezpečnosti zariadení pripojených k sieti. Softvér obsahuje funkciu pre kontrolu bezpečnosti lokálnej siete koncového používateľa a bezpečnosti zariadení pripojených k lokálnej sieti, ktorá si vyžaduje názov lokálnej siete a informácie o zariadeniach pripojených k lokálnej sieti, ako je prítomnosť, typ, názov, IP adresa a MAC adresa zariadenia na lokálnej sieti v spojitosti s licenčnými informáciami. Informácie zahŕňajú typ bezdrôtového zabezpečenia a typ bezdrôtového šifrovania pre sieťové smerovače. Táto funkcia môže taktiež poskytovať informácie ohľadom dostupnosti bezpečnostného softvérového riešenia pre zabezpečenie zariadení na lokálnej sieti.

Na účely tejto Dohody je potrebné zhromažďovať, spracúvať a ukladať údaje umožňujúce Poskytovateľovi identifikovať vás v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Týmto beriete na vedomie, že Poskytovateľ kontroluje s využitím vlastných prostriedkov, či Softvér používate v súlade s ustanoveniami tejto Dohody. Zároveň týmto beriete na vedomie, že na účely tejto Dohody je počas komunikácie medzi Softvérom a počítačovými systémami Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov v rámci distribučnej a podpornej siete Poskytovateľa potrebný prenos údajov na zabezpečenie funkčnosti Softvéru a oprávnenia na používanie Softvéru a na ochranu práv Poskytovateľa.

Po uzavretí tejto Dohody je Poskytovateľ alebo ľubovoľný jeho obchodný partner v rámci distribučnej a podpornej siete Poskytovateľa oprávnený na účely fakturácie, plnenia tejto Dohody a prenosu oznámení do vášho počítača v nevyhnutnom rozsahu prenášať, spracovávať a uchovávať dôležité údaje, ktoré vás umožnia identifikovať. Týmto súhlasíte s prijímaním oznámení a správ vrátane, okrem iného, marketingových informácií.

Podrobné informácie o ochrane súkromia, ochrane osobných údajov a vašich právach ako dotknutej osoby sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov dostupných na webových stránkach Poskytovateľa a prístupných priamo počas procesu inštalácie. Prístup k nim môžete získať aj v pomocníkovi Softvéru.

5. Výkon práv Koncového používateľa. Práva Koncového používateľa musíte vykonávať osobne alebo prostredníctvom svojich prípadných zamestnancov. Softvér môžete použiť výlučne na zabezpečenie svojej činnosti a na ochranu len tých počítačových systémov, pre ktoré ste získali Licenciu.

6. Obmedzenie práv. Nesmiete Softvér kopírovať, šíriť, oddeľovať jeho časti alebo vytvárať od Softvéru odvodené diela. Pri používaní Softvéru ste povinný dodržiavať nasledovné obmedzenia:

(a) Môžete pre seba vytvoriť jedinú kópiu Softvéru na médiu určenom na trvalé ukladanie dát ako záložnú kópiu, za predpokladu, že vaša archívna záložná kópia sa nebude inštalovať alebo používať na inom počítači. Vytvorenie akejkoľvek ďalšej kópie Softvéru je porušením tejto Dohody.

(b) Softvér nesmiete používať, upravovať, prekladať, reprodukovať, alebo prevádzať práva na používanie Softvéru alebo kópií Softvéru inak, než je výslovne uvedené v tejto Dohode.

(c) Softvér nesmiete predať, sublicencovať, prenajať alebo prenajať si, vypožičať si ho alebo používať na poskytovanie komerčných služieb.

(d) Softvér nesmiete spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu alebo sa iným spôsobom pokúsiť získať zdrojový kód Softvéru s výnimkou rozsahu, v ktorom je takéto obmedzenie výslovne zakázané zákonom.

(e) Súhlasíte s tým, že budete používať Softvér iba spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi v právnom systéme, v ktorom Softvér používate, najmä v súlade s platnými obmedzeniami vyplývajúcimi z autorského práva a ďalších práv duševného vlastníctva.

(f) Súhlasíte s tým, že budete používať Softvér a jeho funkcie výlučne spôsobom, ktorý neobmedzí možnosti iných Koncových užívateľov na prístup k týmto službám. Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť rozsah služieb poskytovaných jednotlivým Koncovým používateľom tak, aby umožnil ich využívanie čo najväčšiemu počtu Koncových používateľov. Obmedzenie rozsahu služieb môže znamenať aj úplné zrušenie možnosti používať niektorú z funkcií Softvéru a likvidáciu Údajov a informácií na serveroch Poskytovateľa alebo serveroch tretích strán spojených danou funkciou Softvéru.

(g) Súhlasíte s tým, že nebudete vykonávať žiadne činnosti zahŕňajúce použitie licenčného kľúča v rozpore s podmienkami tejto Dohody alebo vedúce k poskytnutiu licenčného kľúča akejkoľvek osobe, ktorá nie je oprávnená používať Softvér, ako napríklad prenos použitého alebo nepoužitého licenčného kľúča v akejkoľvek forme, ako aj neoprávnená reprodukcia alebo distribúcia duplikovaných alebo generovaných licenčných kľúčov alebo používanie Softvéru v dôsledku použitia licenčného kľúča získaného od iného zdroja ako od Poskytovateľa.

7. Autorské práva. Softvér a všetky práva, najmä vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva k nemu, sú vlastníctvom spoločnosti ESET a/alebo jej poskytovateľov licencií. Tieto sú chránené ustanoveniami medzinárodných dohôd a všetkými ďalšími aplikovateľnými zákonmi krajiny, v ktorej sa Softvér používa. Štruktúra, organizácia a kód Softvéru sú obchodnými tajomstvami a dôvernými informáciami spoločnosti ESET a/alebo jej poskytovateľov licencií. Softvér nesmiete kopírovať, s výnimkou uvedenou v ustanovení článku 6 písmeno a). Akékoľvek kópie, ktoré smiete vytvoriť podľa tejto Dohody, musia obsahovať rovnaké upozornenia na autorské a vlastnícke práva, aké sú uvedené na Softvéri. V prípade, že v rozpore s ustanoveniami tejto Dohody budete spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu alebo sa iným spôsobom pokúsite získať zdrojový kód, súhlasíte s tým, že takto získané informácie sa budú automaticky a neodvolateľne považovať za prevedené na Poskytovateľa a vlastnené v plnom rozsahu Poskytovateľom od okamihu ich vzniku, tým nie sú dotknuté práva Poskytovateľa spojené s porušením tejto Dohody.

8. Výhrada práv. Všetky práva k Softvéru, okrem práv ktoré Vám ako Koncovému používateľovi Softvéru boli výslovne udelené v tejto Dohode, si Poskytovateľ vyhradzuje pre seba.

9. Viaceré jazykové verzie, verzie pre viac operačných systémov, viaceré kópie. V prípade ak Softvér podporuje viaceré platformy alebo jazyky, alebo ak ste získali viac kópii Softvéru, môžete Softvér používať len na takom počte počítačových systémov a v takých verziách, na ktoré ste získali Licenciu. Verzie alebo kópie Softvéru, ktoré nepoužívate nesmiete predať, prenajať, sublicencovať, zapožičať alebo previesť na iné osoby.

10. Začiatok a trvanie Dohody. Táto Dohoda je platná a účinná odo dňa, kedy ste odsúhlasili túto Dohodu. Dohodu môžete kedykoľvek ukončiť tak, že natrvalo odinštalujete zničíte alebo na svoje vlastné náklady vrátite Softvér, všetky prípadné záložné kópie a všetok súvisiaci materiál, ktorý ste získali od Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov. Bez ohľadu na spôsob zániku tejto Dohody, ustanovenia jej článkov 7, 8, 11, 13, 19 a 21 zostávajú v platnosti bez časového obmedzenia.

11. VYHLÁSENIA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. AKO KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ UZNÁVATE, ŽE SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ "AKO STOJÍ A LEŽÍ", BEZ VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU A V MAXIMÁLNEJ MIERE DOVOLENEJ APLIKOVATEĽNÝMI ZÁKONMI ANI POSKYTOVATEĽ, ANI JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÚ AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ PREHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY, NAJMÄ NIE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZÁRUKY, ŽE SOFTVÉR NEPORUŠUJE ŽIADNE PATENTY, AUTORSKÉ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN. NEEXISTUJE ŽIADNA ZÁRUKA ZO STRANY POSKYTOVATEĽA ANI ŽIADNEJ ĎALŠEJ STRANY, ŽE FUNKCIE, KTORÉ OBSAHUJE SOFTVÉR, BUDÚ VYHOVOVAŤ VAŠÍM POŽIADAVKÁM, ALEBO ŽE PREVÁDZKA SOFTVÉRU BUDE NERUŠENÁ A BEZCHYBNÁ. PREBERÁTE ÚPLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO ZA VÝBER SOFTVÉRU PRE DOSIAHNUTIE VAMI ZAMÝŠĽANÝCH VÝSLEDKOV A ZA INŠTALÁCIU, POUŽÍVANIE A VÝSLEDKY, KTORÉ SO SOFTVÉROM DOSIAHNETE.

12. Žiadne ďalšie záväzky. Táto Dohoda nezakladá na strane Poskytovateľa a jeho prípadných poskytovateľov licencií okrem záväzkov konkrétne uvedených v tejto Dohode žiadne iné záväzky.

13. OBMEDZENIE RUČENIA. V MAXIMÁLNEJ MIERE, AKÚ DOVOĽUJE APLIKOVATEĽNÉ PRÁVO, V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE POSKYTOVATEĽ, JEHO ZAMESTNANCI ALEBO JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ ZODPOVEDAŤ ZA AKÝKOĽVEK UŠLÝ ZISK, PRÍJEM ALEBO PREDAJ, ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT, ALEBO ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÚ UJMU, ZA PRERUŠENIE PODNIKANIA, ZA STRATU OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ, ANI ZA AKÉKOĽVEK ŠPECIÁLNE, PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCIE, TRESTNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AKOKOĽVEK ZAPRÍČINENÉ, ČI UŽ VYPLYNULI ZO ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO KONANIA, NEDBALOSTI ALEBO INEJ SKUTOČNOSTI, ZAKLADAJÚCEJ VZNIK ZODPOVEDNOSTI, VZNIKNUTÉ POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ SOFTVÉR, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE POSKYTOVATEĽ ALEBO JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ BOLI UVEDOMENÍ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD. NAKOĽKO NIEKTORÉ ŠTÁTY A NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI, ALE MÔŽU DOVOĽOVAŤ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, JE ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA, JEHO ZAMESTNANCOV ALEBO POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ OBMEDZENÁ DO VÝŠKY CENY, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA LICENCIU.

14. Žiadne ustanovenie tejto Dohody sa nedotýka práv strany, ktorej zákon priznáva práva a postavenie spotrebiteľa, pokiaľ je s nimi v rozpore.

15. Technická podpora. Technickú podporu poskytuje ESET alebo ním poverená tretia strana na základe vlastného uváženia bez akýchkoľvek záruk alebo prehlásení. Koncový používateľ je povinný pred poskytnutím technickej podpory zálohovať všetky jeho existujúce dáta, softvér a programové vybavenie. ESET a/alebo ním poverená tretia strana nepreberajú zodpovednosť za poškodenie alebo stratu dát, majetku, softvéru alebo hardvéru alebo ušlý zisk pri poskytovaní technickej podpory. ESET a/alebo ním poverená tretia strana si vyhradzuje právo na rozhodnutie, že riešený problém presahuje rozsah technickej podpory. ESET si vyhradzuje právo odmietnuť, pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie technickej podpory na základe vlastného uváženia. Informácie o Licencii, informácie a ďalšie údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov sa môžu vyžadovať na účely poskytovania technickej pomoci.

16. Prevod Licencie. Softvér môžete preniesť z jedného počítačového systému na iný počítačový systém, pokiaľ to nie je v rozpore s Dohodou. Pokiaľ to nie je v rozpore s Dohodou, Koncový používateľ môže jednorazovo trvalo previesť Licenciu a všetky práva z tejto Dohody na iného Koncového používateľa iba so súhlasom Poskytovateľa za podmienky, že (i) pôvodný Koncový používateľ si neponechá žiadnu kópiu Softvéru, (ii) prevod práv musí byť priamy, teda z pôvodného Koncového používateľa na nového Koncového používateľa, (iii) nový Koncový používateľ musí prebrať všetky práva a povinnosti, ktoré má podľa tejto Dohody pôvodný Koncový používateľa (iv) pôvodný Koncový používateľ musí odovzdať novému Koncovému používateľovi doklady umožňujúce overenie legality Softvéru ako je uvedené v článku 17.

17. Overenie pravosti Softvéru. Koncový používateľ musí preukázať právo na používanie Softvéru jedným z týchto spôsobov: (i) prostredníctvom osvedčenia o licencii vydaného Poskytovateľom alebo treťou stranou určenou Poskytovateľom, (ii) prostredníctvom písomnej licenčnej zmluvy, ak takáto zmluva bola uzavretá, (iii) predložením e-mailu odoslaného Poskytovateľom, ktorý obsahuje podrobnosti o licencii (meno používateľa a heslo). Informácie o Licencii a identifikačné údaje Koncového používateľa v súlade so zásadami ochrany osobných údajov sa môžu vyžadovať na účely overenia pravosti Softvéru.

18. Licencovanie pre štátne orgány a vládu USA. Softvér sa poskytuje štátnym orgánom vrátane vlády Spojených štátov amerických s licenčnými právami a obmedzeniami popísanými v tejto Dohode.

19. Kontrola exportu a reexportu. Softvér, Dokumentácia alebo ich súčasti vrátane informácii o Softvéri a jeho súčastiach podliehajú opatreniam o kontrole dovozu a vývozu na základe právnych predpisov, ktoré môžu vydávať vlády príslušné na ich vydanie podľa aplikovateľného práva, vrátane U.S. Export Administration Regulations, ako aj obmedzení týkajúcich sa Koncového používateľa, spôsobu použitia a miesta určenia vydaných vládou USA a inými vládami. Súhlasíte, že budete striktne dodržiavať všetky aplikovateľné dovozné a vývozné predpisy a uznávate, že nesiete zodpovednosť za získanie všetkých povolení potrebných na export, reexport, prevod alebo import Softvéru.

20. Oznámenia. Všetky oznámenia, vrátený Softvér a Dokumentáciu je potrebné doručiť na adresu: ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

21. Rozhodujúce právo. Táto Dohoda sa riadi a musí byť vykladaná v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Koncový používateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že kolízne ustanovenia rozhodujúceho právneho poriadku a Dohovor OSN o zmluvách pri medzinárodnej kúpe tovarov sa nepoužijú. Výslovne súhlasíte, že riešenie akýkoľvek sporov alebo nárokov z tejto Dohody voči Poskytovateľovi alebo spory a nároky súvisiace s používaním softvéru je príslušný Okresný súd Bratislava I a výslovne súhlasíte s výkonom jurisdikcie týmto súdom.

22. Všeobecné ustanovenia. V prípade, že akákoľvek ustanovenie tejto Dohody je neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení Dohody. Tie zostanú platné a vykonateľné podľa podmienok v nej stanovených. Zmeny tejto Dohody sú možné iba v písomnej forme, pričom za Poskytovateľa musí takúto zmenu podpísať štatutárny zástupca alebo osoba k tomuto úkonu výslovne splnomocnená.

Táto Zmluva medzi Vami a Poskytovateľom predstavuje jedinú a úplnú Zmluvu vzťahujúcu sa na Softvér, a plne nahrádza akékoľvek predchádzajúce vyhlásenia, rokovania, záväzky, správy alebo reklamné informácie, týkajúce sa Softvéru.

DODATOK ČÍS. 1 K LICENČNEJ ZMLUVE KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA NA ESET SECURE DATA

V tomto dodatku č. 1 majú nasledujúce slová tieto zodpovedajúce významy:

(a) „Informácie“ – akékoľvek informácie alebo údaje šifrované alebo dešifrované pomocou softvéru;

(b) „Produkty“ – softvér ESET Secure Data a dokumentácia k nemu;

(c) „ESET Secure Data“ – softvér používaný na šifrovanie a dešifrovanie elektronických údajov;

Všetky odkazy na plurál zahŕňajú singulár a všetky odkazy na mužský rod zahŕňajú ženský a stredný rod a naopak.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že:

(a) je vašou povinnosťou chrániť, udržiavať a zálohovať Informácie;

(b) by ste mali pred inštaláciou softvéru ESET Secure Data plne zálohovať všetky informácie a údaje (vrátane, nie však výhradne, všetkých dôležitých informácií a údajov) vo svojom počítači;

(c) musíte udržiavať bezpečné záznamy všetkých hesiel alebo iných informácií použitých na nastavenie a používanie softvéru ESET Secure Data a že musíte tiež vytvárať záložné kópie všetkých šifrovacích kľúčov, licenčných kódov, súborov kľúčov a ďalších údajov generovaných na samostatné ukladacie médiá;

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne straty, nároky ani škody vzniknuté v dôsledku neoprávneného alebo chybného šifrovania alebo dešifrovania informácií alebo iných údajov, akokoľvek a kdekoľvek sú tieto informácie alebo iné údaje ukladané;

(e) aj keď Poskytovateľ prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie integrity a bezpečnosti softvéru ESET Secure Data, Produkty (alebo ktorýkoľvek z nich) nesmú byť použité v žiadnej oblasti, ktorá je závislá od úrovne zabezpečenia typu Fail-Safe alebo je potenciálne riskantná alebo nebezpečná vrátane, nie však výhradne, jadrových zariadení, leteckej navigácie, riadiacich alebo komunikačných systémov, zbraňových a obranných systémov a systémov na podporu života a sledovanie životných funkcií;

(f) je zodpovednosťou Koncového používateľa zabezpečiť, aby úroveň zabezpečenia a šifrovania poskytovaná produktmi bola adekvátna vzhľadom na vaše požiadavky;

(g) ste zodpovední za používanie Produktov (alebo ktoréhokoľvek z nich) vrátane, nie však výhradne, za zaistenie toho, aby sa používali v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi Slovenskej republiky alebo inej krajiny, oblasti alebo štátu, kde sa Produkt používa.

(h) softvér ESET Secure Data môže občas kontaktovať servery Poskytovateľa s cieľom overiť informácie o licencii, dostupnosti opráv, balíkoch Service Pack a ďalších aktualizáciách, ktoré môžu zlepšovať, udržiavať alebo upravovať fungovanie softvéru ESET Secure Data, a môže odosielať všeobecné systémové informácie týkajúce sa svojho fungovania v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

(i) Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne straty, škody, výdavky ani nároky vyplývajúce zo straty, odcudzenia, nesprávneho použitia, poškodenia, zničenia alebo deštrukcie hesiel, nastavenia informácií, šifrovacích kľúčov, licenčných aktivačných kódov a ďalších údajov generovaných alebo ukladaných počas používania softvéru.

Dodatok č. 1 sa vzťahuje výlučne na Koncových používateľov softvéru ESET Smart Security Premium.

DOPLNOK ČÍS. 2 K LICENČNEJ ZMLUVE KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA NA SOFTVÉR PASSWORD MANAGER SOFTWARE

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nesmiete:

beriete na vedomie, že Password Manager Software nie je určený na také účely a že jeho zlyhanie by v takýchto prípadoch mohlo viesť k smrti, zraneniam či závažnému poškodeniu majetku alebo životného prostredia, za ktoré Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

PASSWORD MANAGER SOFTWARE NIE JE NAVRHNUTÝ, URČENÝ ANI LICENCOVANÝ NA POUŽITIE V RIZIKOVÝCH PROSTREDIACH VYŽADUJÚCICH BEZPORUCHOVÚ PREVÁDZKU S KONTROLNÝMI MECHANIZMAMI TYPU FAIL-SAFE VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, PROJEKTOVANIA, VÝSTAVBY, ÚDRŽBY ALEBO PREVÁDZKY JADROVÝCH ZARIADENÍ, LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH ALEBO KOMUNIKAČNÝCH SYSTÉMOV, RIADENIA LETOVEJ PREVÁDZKY A PODPORY ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ ALEBO ZBRAŇOVÝCH SYSTÉMOV.

osobitne nesmiete softvér Password Manager Software používať na vykonávanie alebo propagovanie akýchkoľvek nelegálnych činností vrátanie nahrávania údajov so škodlivým obsahom alebo obsahom, ktorý sa môže použiť na akékoľvek nelegálne činnosti alebo ktorý akýmkoľvek spôsobom porušuje právne predpisy alebo práva akejkoľvek tretej strany (vrátane akýchkoľvek práv duševného vlastníctva), vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek pokusov o získanie prístupu k účtom v Úložisku (na účely tohto dodatku č. 2 Úložisko znamená priestor na ukladanie údajov spravovaný Poskytovateľom alebo treťou stranou inou ako Poskytovateľ a používateľom na účely umožnenia synchronizácie a zálohovania údajov používateľa) alebo k akýmkoľvek účtom a údajom iných používateľov softvéru Password Manager Software alebo Úložiska.

AK SA POSKYTOVATEĽ PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA ROZHODNE POUŽÍVAŤ TAKÝTO UKLADACÍ PRIESTOR TRETEJ STRANY, WEBOVÉ STRÁNKY, WEBOVÝ PORTÁL, SERVER ALEBO SLUŽBU, POSKYTOVATEĽ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA KVALITU, BEZPEČNOSŤ ALEBO DOSTUPNOSŤ TAKEJTO SLUŽBY TRETEJ STRANY A V ŽIADNOM ROZSAHU NIE JE POSKYTOVATEĽ ZODPOVEDNÝ ZA PORUŠENIE ZMLUVNÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ TRETEJ STRANY, ANI ZA ŠKODY, UŠLÝ ZISK, FINANČNÉ ALEBO NEFINANČNÉ ŠKODY, ALEBO AKÝKOĽVEK INÝ DRUH STRATY, KU KTOREJ DOŠLO PRI POUŽÍVANÍ TOHTO SOFTVÉRU.

Poskytovateľ vlastní všetky práva na vylepšenia, inovácie a opravy súvisiace so softvérom Password Manager Software (ďalej len „Vylepšenia“), a to aj v prípade, že ľubovoľné z týchto vylepšení boli vytvorené na základe spätnej väzby, nápadov alebo návrhov predložených vami v akejkoľvek forme.

SUBJEKTY A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ POSKYTOVATEĽA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA SOFTVÉRU PASSWORD MANAGER SOFTWARE VAMI ALEBO TRETÍMI STRANAMI, ANI AKOKOĽVEK SPOJENÉ S TAKÝMTO POUŽÍVANÍM, ANI ZA POUŽÍVANIE ALEBO NEPOUŽÍVANIE AKEJKOĽVEK MAKLÉRSKEJ FIRMY ALEBO PREDAJCU, ANI ZA PREDAJ ALEBO KÚPU AKÉHOKOĽVEK CENNÉHO PAPIERA, A TO BEZ OHĽADU NA TO, ČI SÚ TIETO POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY ZALOŽENÉ NA ZÁKONNEJ ALEBO SPRAVODLIVEJ TEÓRII.

SUBJEKTY A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ POSKYTOVATEĽA NIE SÚ ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE ANI VŠETKY PRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU TRETÍCH STRÁN, PRÍSTUPU K ÚDAJOM PROSTREDNÍCTVOM SOFTVÉRU PASSWORD MANAGER SOFTWARE, VÁŠHO POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ ALEBO ZÍSKAŤ PRÍSTUP K SOFTVÉRU PASSWORD MANAGER SOFTWARE ALEBO AKÝMKOĽVEK ÚDAJOM POSKYTOVANÝM SOFTVÉROM PASSWORD MANAGER SOFTWARE ANI ZA TAKÉ ŠKODY SÚVISIACE SO SPOMÍNANÝM, ČI SÚ TIETO NÁROKY NA NÁHRADU ŠKODY UPLATŇOVANÉ NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK TEÓRIE PRÁVA, ALEBO SPRAVODLIVOSTI.

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM SOFTVÉRU PASSWORD MANAGER SOFTWARE VRÁTANE INFORMÁCIÍ A AKCIÁCH, ANALÝZ, INFORMÁCIÍ O TRHU, SPRÁV A FINANČNÝCH ÚDAJOV MÔŽU BYŤ ONESKORENÉ, NEPRESNÉ ALEBO MÔŽU OBSAHOVAŤ CHYBY ALEBO OPOMENUTIA A SUBJEKTY A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ POSKYTOVATEĽA NEBUDE NIESŤ V SÚVISLOSTI S NIMI ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

V PRÍPADE, ŽE SÚ USTANOVENIA V TOMTO ČLÁNKU Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU NEPLATNÉ ALEBO JE POSKYTOVATEĽ POVAŽOVANÝ ZA ZODPOVEDNÉHO ZA STRATY, ŠKODY ATĎ. V SÚLADE S PLATNÝMI ZÁKONMI, V TAKOM PRÍPADE SA STRANY DOHODLI, ŽE ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA BUDE VO VZŤAHU K VÁM OBMEDZENÁ NA CELKOVÚ VÝŠKU LICENČNÝCH POPLATKOV, KTORÉ STE UHRADILI.

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ODŠKODNÍTE, BUDETE CHRÁNIŤ A BRÁNIŤ POSKYTOVATEĽA A JEHO ZAMESTNANCOV, DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, REBRANDINGOVÉ SUBJEKTY A ĎALŠÍCH PARTNEROV V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK POHĽADÁVOK, ZÁVÄZKOV, ŠKÔD, STRÁT, NÁKLADOV, VÝDAVKOV A POPLATKOV NÁROKOVANÝCH TRETÍMI STRANAMI (VRÁTANE VLASTNÍKOV ZARIADENÍ ALEBO SUBJEKTOV, KTORÝCH PRÁVA BOLI OVPLYVNENÉ ÚDAJMI POUŽITÝMI V SOFTVÉRI ALEBO V UKLADACÍCH PRIESTOROCH), KTORÉ MOHLI TÝMTO STRANÁM VZNIKNÚŤ V DÔSLEDKU VÁŠHO POUŽÍVANIA SOFTVÉRU PASSWORD MANAGER SOFTWARE.

Skutočnosť, že sú Vaše osobné údaje uložené v šifrovanom formáte v počítači neznamená, že informácie nemôžu byť odcudzené alebo zneužité niekým, kto získa hlavné heslo alebo získa prístup k aktivačnému zariadeniu definovanému zákazníkom na otvorenie databázy.

 

Používaním softvéru Password Manager Software súhlasíte s tým, že softvér môže občas kontaktovať servery Poskytovateľa s cieľom overiť informácie o licencii, dostupnosti opráv, balíkoch Service Pack a ďalších aktualizáciách, ktoré môžu zlepšovať, udržiavať alebo upravovať fungovanie softvéru Password Manager Software.

Všetky informácie v databáze, ktoré by ste chceli zachovať, musíte pred odinštalovaním softvéru Password Manager Software vyexportovať.

Dodatok č. 2 sa vzťahuje výlučne na Koncových používateľov softvéru ESET Smart Security Premium.