SSL/TLS

Program ESET Smart Security umożliwia sprawdzanie komunikacji z zastosowaniem protokołu SSL pod kątem zagrożeń. W przypadku sprawdzania komunikacji chronionej protokołem SSL można stosować różne tryby skanowania z użyciem certyfikatów zaufanych, nieznanych lub takich, które zostały wyłączone ze sprawdzania komunikacji chronionej przez protokół SSL.

Włącz filtrowanie protokołu SSL/TLS — gdy filtrowanie protokołu jest wyłączone, program nie skanuje komunikacji odbywającej się za pośrednictwem protokołu SSL.

Tryb filtrowania protokołu SS/TSL jest dostępny w następujących opcjach:

Tryb automatyczny — domyślny tryb skanowania uwzględnia tylko odpowiednie aplikacje, takie jak przeglądarki internetowe i programy poczty e-mail. Można zastąpić tryb domyślny, wybierając aplikacje, których komunikacja ma być skanowana.

Tryb interaktywny — po wprowadzeniu przez użytkownika nowej witryny chronionej protokołem SSL (przy użyciu nieznanego certyfikatu) wyświetlane jest okno dialogowe umożliwiające wybranie czynności. W tym trybie można utworzyć listę certyfikatów SSL, które zostaną wyłączone ze skanowania.

Tryb reguł — wybranie tej opcji powoduje skanowanie całej komunikacji chronionej protokołem SSL oprócz komunikacji chronionej za pomocą certyfikatów wyłączonych ze sprawdzania. W przypadku nawiązania nowego połączenia z użyciem nieznanego, podpisanego certyfikatu użytkownik nie zostanie powiadomiony, a połączenie będzie automatycznie filtrowane. Gdy dostęp do serwera uzyskiwany jest przy użyciu certyfikatu niezaufanego oznaczonego jako zaufany (znajdującego się na liście zaufanych certyfikatów), komunikacja z serwerem jest dozwolona, a jej treść jest filtrowana.

Lista aplikacji, dla których przeprowadzane jest filtrowanie protokołu SSL — umożliwia dostosowanie zachowania programu ESET Smart Security do określonych aplikacji.

Lista znanych certyfikatów — umożliwia dostosowanie sposobu działania programu ESET Smart Security do określonych certyfikatów SSL.

Wyłącz komunikację zabezpieczoną przy użyciu certyfikatów typu Extended Validation (EV) — gdy ta opcja jest włączona, komunikacja przy użyciu tego rodzaju certyfikatu SSL jest wyłączona ze sprawdzania. Certyfikaty SSL typu Extended Validation gwarantują wyświetlanie prawdziwej strony internetowej, a nie fałszywej strony, która wygląda identycznie z typową (jest to typowe w przypadku witryn typu „phishing”).

Blokuj szyfrowaną komunikację z wykorzystaniem nieaktualnego protokołu SSL v2 — komunikacja używająca wcześniejszej wersji protokołu SSL będzie automatycznie blokowana.

Certyfikat główny

Dodaj certyfikat główny do znanych przeglądarek — aby w przeglądarkach internetowych/programach poczty e-mail komunikacja przy użyciu protokołu SSL przebiegała prawidłowo, konieczne jest dodanie certyfikatu głównego firmy ESET do listy znanych certyfikatów głównych (wydawców). Gdy ta opcja jest włączona, program ESET Smart Security automatycznie dodaje certyfikat główny firmy ESET do znanych przeglądarek (np. Opera i Firefox). Certyfikat jest dodawany automatycznie do przeglądarek korzystających z systemowego magazynu certyfikacji (np. Internet Explorer).

Aby zastosować certyfikat w przypadku nieobsługiwanych przeglądarek, należy kliknąć opcję Wyświetl certyfikat > Szczegóły > Kopiuj do pliku..., a następnie ręcznie zaimportować go do przeglądarki.

Ważność certyfikatu

Jeżeli nie można zweryfikować certyfikatu w magazynie zaufanych głównych urzędów certyfikacji — w niektórych przypadkach certyfikat strony internetowej nie może być zweryfikowany przy użyciu magazynu zaufanych głównych urzędów certyfikacji. Oznacza to, że został on podpisany przez jakąś osobę (np. przez administratora serwera internetowego lub małej firmy) i uznanie go za zaufany certyfikat niekoniecznie wiąże się z ryzykiem. Większość dużych przedsiębiorstw (np. banki) korzysta z certyfikatów podpisanych przez jeden z zaufanych głównych urzędów certyfikacji. Jeśli pole wyboru Pytaj o ważność certyfikatu jest zaznaczone (ustawienie domyślne), zostanie wyświetlony monit o wybranie czynności, która ma zostać podjęta przy nawiązywaniu szyfrowanego połączenia. Można wybrać opcję Blokuj komunikację używającą certyfikatu, aby zawsze przerywać szyfrowane połączenia z witrynami, na których używane są niezweryfikowane certyfikaty.

Jeśli certyfikat jest nieprawidłowy lub uszkodzony — oznacza to, że wygasła jego ważność lub został nieprawidłowo podpisany. W takim przypadku zalecamy pozostawienie zaznaczenia opcji Blokuj komunikację używającą certyfikatu.