Záloha a obnova databázy

Všetky informácie a nastavenia produktu ESET Security Management Center sú uložené v databáze. Odporúčame preto pravidelne zálohovať túto databázu pre zníženie rizika straty dát. Postupujte podľa nasledujúcich návodov podľa typu vašej databázy:

note

Poznámka

Záloha sa tiež dá použiť neskôr pri migrácii produktu ESET Security Management Center na nový server.

Názvy databáz a protokolov ostanú rovnaké aj po zmene názvu produktu z ESET Remote Administrator na ESET Security Management Center.


Príklady zálohovania MS SQL databázy

Pri vytváraní záložného súboru MS SQL databázy sa môžete riadiť nižšie uvedenými príkladmi:

important

Dôležité

V rámci týchto príkladov sa používajú predvolené nastavenia (napr. predvolený názov databázy a predvolené nastavenia pripojenia k databáze). Skript použitý na zálohovanie budete musieť upraviť tak, aby odrážal všetky vaše zásahy do pôvodných nastavení.

Pre spustenie príkazov nižšie je potrebné mať dostatočné práva. Ak nepoužívate lokálny účet správcu, musíte zmeniť cestu zálohovania napr. na 'C:\USERS\PUBLIC\BACKUPFILE'.

Jednorazová záloha databázy

Pre vytvorenie záložného súboru s názvom BACKUPFILE spustite v príkazovom riadku systému Windows nasledujúci príkaz:

SQLCMD -S HOST\ERASQL -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'"

note

Poznámka

HOST je v tomto prípade IP adresa alebo názov hostiteľa a ERASQL je názov inštancie MS SQL servera. Od verzie produktu ESMC 7 môžete (ak používate MS SQL databázu) nainštalovať ESMC Server na SQL inštanciu, ktorú si pomenujete podľa seba. V takomto prípade je potrebné adekvátne upraviť zálohovacie skripty.

Pravidelné zálohovanie databázy pomocou SQL skriptu

Vyberte si jeden z nasledujúcich skriptov:

a)Tento skript bude pravidelne vytvárať záložné súbory a ukladať ich podľa dátumu vytvorenia:

1.@ECHO OFF

2.SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'

  WITH NOFORMAT,INIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

3.REN BACKUPFILE BACKUPFILE-[%DATE:~10,4%%DATE:~4,2%%DATE:~7,2%_T%TIME:~0,2%%TIME:~3,2%].bac

b)Tento skript bude zálohy pridávať vždy do toho istého súboru:

1. @ECHO OFF

2. SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'

   WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

 

Obnovenie MS SQL databázy

Pre obnovenie MS SQL databázy zo záložného súboru použite nasledujúci príkaz:

SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "RESTORE DATABASE ERA_DB FROM DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'"

 


Zálohovanie MySQL databázy

Pre vytvorenie záložného súboru MySQL databázy môžete použiť nasledujúci príkaz:

mysqldump --host HOST --disable-keys --extended-insert --routines -u ROOTLOGIN -p ERADBNAME > BACKUPFILE

note

Poznámka

HOST je v tomto prípade IP adresa alebo názov hostiteľa MySQL Servera, ROOTLOGIN je root účet MySQL Servera a ERADBNAME je názov ESMC databázy.

 

Ak si želáte obnoviť databázu zo zálohy, postupujte podľa nasledujúceho návodu:

Obnovenie MySQL databázy

Pre obnovenie MySQL databázy zo záložného súboru sa riaďte nasledujúcim príkladom:

mysql --host HOST -u ROOTLOGIN -p ERADBNAME < BACKUPFILE

 

note

Poznámka

Pre viac informácií o zálohovaní Microsoft SQL databázy navštívte oficiálnu stránku spoločnosti Microsoft. Pre viac informácií o zálohovaní MySQL databázy si prečítajte dokumentáciu pre databázový server MySQL.