Ręczne uaktualnianie serwera Apache Tomcat (system Windows)

Serwer Apache Tomcat to komponent wymagany do uruchomienia konsoli internetowej ESMC.

important

WAŻNE

Jeśli zainstalowana jest niestandardowa wersja serwera Apache Tomcat (ręczna instalacja usługi Tomcat), kolejne uaktualnienie konsoli internetowej ESMC za pośrednictwem instalatora kompleksowego lub zadania uaktualnienia składników nie jest obsługiwane.

Wykonaj te instrukcje, aby uaktualnić serwer Apache Tomcat ręcznie (jeśli nie masz najnowszego instalatora kompleksowego ESMC):

Przed uaktualnianiem

1.Upewnij się, że oprogramowanie Java/OpenJDK jest aktualne.

warning

Ostrzeżenie

Począwszy od stycznia 2019 r., publiczne aktualizacje środowiska Oracle JAVA SE 8 do użytku biznesowego, komercyjnego lub produkcyjnego będą wymagać licencji komercyjnej. Jeśli nie chcesz kupować subskrypcji środowiska JAVA SE, możesz skorzystać z tego przewodnika i przejść na bezpłatną alternatywę, instalując jedno z rozwiązań z listy obsługiwanych edycji Java.

important

WAŻNE

Wymagane jest środowisko Java 64-bitowe.

Jeśli w systemie zainstalowanych jest wiele wersji środowiska Java, zalecamy odinstalowanie starszych wersji środowiska Java (najstarsza obsługiwana wersja to Java 8) i pozostawienie tylko najnowszej wersji środowiska Java.

2.Sprawdź aktualnie używaną wersję serwera Apache Tomcat.

a.Przejdź do folderu instalacji komponentu Apache Tomcat:
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\

b.Otwórz plik RELEASE-NOTES w edytorze tekstu i sprawdź numer wersji (np. 7.0.90).

c.Jeśli dostępna jest nowsza obsługiwana wersja, przeprowadź uaktualnianie.

Uaktualnianie

1.Zatrzymaj usługę Apache Tomcat: Wybierz kolejno Start > Usługi > kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Apache Tomcat i wybierz opcję Zatrzymaj.

Zamknij program Tomcat7w.exe (jeśli jest uruchomiony) na pasku zadań.

2.Utwórz kopie zapasowe następujących plików:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\.keystore
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\conf\server.xml
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties

Jeśli używasz niestandardowego magazynu certyfikatów SSL w folderze Tomcat, utwórz też kopię zapasową tego certyfikatu.

3.Odinstaluj bieżącą wersję serwera Apache Tomcat.

4.Usuń następujący folder, jeśli nadal znajduje się w systemie:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\

5.Pobierz najnowszą obsługiwaną wersję pliku instalatora Apache Tomcat (32-bitowy/64-bitowy instalator usługi systemu Windows) apache-tomcat-[wersja].exe z witryny https://tomcat.apache.org.

6.Zainstaluj pobraną nowszą wersję serwera Apache Tomcat:

Jeśli zainstalowanych jest więcej wersji środowiska Java, podczas instalacji wybierz ścieżkę do najnowszej wersji środowiska Java.

Po zakończeniu anuluj zaznaczenie pola wyboru Uruchom serwer Apache Tomcat.

7.Przywróć pliki .keystore i server.xml oraz certyfikaty niestandardowe do ich pierwotnej lokalizacji.

8.Otwórz plik server.xml i upewnij się, że ścieżka keystoreFile jest poprawna (zaktualizuj ścieżkę, jeśli serwer Apache Tomcat został zaktualizowany do nowszej wersji z innym numerem na początku):

keystoreFile="C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\.keystore"

 

9.Upewnij się, że konfiguracja połączenia HTTPS serwera Apache Tomcat dla konsoli internetowej ESMC jest prawidłowa.

10. Wdróż konsolę internetową ESMC (więcej informacji zawiera sekcja dotycząca instalacji konsoli internetowej w systemie Windows).

11. Przywróć plik EraWebServerConfig.properties w jego pierwotnej lokalizacji.

12. Uruchom serwer Apache Tomcat i ustaw prawidłową maszynę wirtualną Java:

a)Przejdź do folderu C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\bin i uruchom program Tomcat9w.exe.

b)Na karcie Ogólne ustaw Typ uruchamiania na Automatycznie i naciśnij przycisk Uruchom.

c)Kliknij kartę Java i upewnij się, że opcja Użyj wartości domyślnych nie jest zaznaczona oraz że pole Maszyna wirtualna Java zawiera ścieżkę do pliku jvm.dll (zobacz ilustrowane instrukcje w bazie wiedzy), a następnie kliknij przycisk OK.

13. Nawiąż połączenie z konsolą internetową ESMC i sprawdź, czy program działa prawidłowo.

note

Uwaga

Zobacz też dodatkowy zasób Konfiguracja konsoli internetowej na potrzeby rozwiązań firmowych lub systemów o niskiej wydajności.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku niepowodzenia konfiguracji połączenia HTTPS na potrzeby serwera Apache Tomcat możesz pominąć ten krok i użyć tymczasowego połączenia HTTP.

Jeśli uaktualnienie serwera Apache Tomcat się nie powiedzie, zainstaluj oryginalną wersję i zastosuj konfigurację z kroku 2.