Uaktualnianie serwera Apache Tomcat (system Linux)

Serwer Apache Tomcat to komponent wymagany do uruchomienia konsoli internetowej ESMC.

Przed uaktualnianiem serwera Apache Tomcat

1.Upewnij się, że aktualizacja środowiska Java przebiega pomyślnie.

Sprawdź, czy pakiet openjdk został zaktualizowany (patrz poniżej).

2.Sprawdź aktualnie używaną wersję serwera Apache Tomcat. Jeśli nowsza wersja jest dostępna, przeprowadź uaktualnianie:

Wykonaj następujące polecenie: cd /usr/share/tomcat/bin && ./version.sh (w niektórych przypadkach nazwa serwera to tomcat7 lub tomcat8).

3.Zapoznaj się z listą obsługiwanych wersji serwera Apache Tomcat, aby upewnić się, że nowsza wersja jest zgodna z produktami firmy ESET.

4.Wykonaj kopię zapasową pliku konfiguracyjnego /etc/tomcat7/server.xml serwera Tomcat.

Uaktualnianie

1.Zatrzymaj usługę Apache Tomcat:

Wykonaj następujące polecenie: service tomcat stop (w niektórych przypadkach nazwa serwera to tomcat7).

2.Uaktualnij serwer Apache Tomcat i środowisko Java. Użyj odpowiednich poleceń terminala w zależności od używanych dystrybucji systemu Linux. Przykłady nazw pakietów podane poniżej mogą się różnić od pakietów dostępnych w repozytorium używanej dystrybucji systemu Linux.

Dystrybucje Debian i Ubuntu

sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-11-jdk tomcat9

CentOS, Red Hat Fedora

yum update
yum install java-1.8.0-openjdk tomcat

OpenSUSE

zypper refresh
zypper install java-1_8_0-openjdk tomcat

3.Zastąp plik /etc/tomcat9/server.xml plikiem server.xml z kopii zapasowej.

4.Otwórz plik server.xml i upewnij się, że ścieżka keystoreFile jest poprawna.

5.Upewnij się, że konfiguracja połączenia HTTPS dla serwera Apache Tomcat jest prawidłowa.

note

Uwaga

Zobacz też dodatkowy zasób Konfiguracja konsoli internetowej na potrzeby rozwiązań firmowych lub systemów o niskiej wydajności.

important

WAŻNE

Po uaktualnieniu serwera Apache Tomcat do nowszej głównej wersji (na przykład po uaktualnieniu serwera Apache Tomcat 7.x do wersji 9.x) należy wykonać te czynności:

Wdróż ponownie konsolę internetową ESMC. Więcej informacji zawiera sekcja dotycząca instalacji konsoli internetowej ESMC w systemie Linux.

Użyj ponownie pliku %TOMCAT_HOME%/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties w celu zachowania ustawień niestandardowych w konsoli internetowej ESMC.