Uaktualnianie serwera proxy Apache HTTP przy użyciu instalatora kompleksowego (system Windows)

Jeśli instalator kompleksowy ESMC jest przechowywany na dysku lokalnym, może posłużyć do szybkiego uaktualnienia serwera proxy Apache HTTP do najnowszej wersji. Jeśli instalator nie jest dostępny, szybsze jest ręczne uaktualnienie serwera proxy Apache HTTP.

1.Utwórz kopie zapasowe następujących plików:

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\password.file

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\group.file

2.Uruchom instalator kompleksowy, klikając dwukrotnie plik setup.exe. Następnie kliknij przycisk Dalej na ekranie powitalnym.

3.Wybierz opcję Uaktualnij wszystkie komponenty i kliknij przycisk Dalej.

package_installation_upgrade

4.Po zaakceptowaniu umowy EULA kliknij opcję Dalej.

5.Kliknij przycisk Uaktualnij, aby ukończyć uaktualnianie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

6.Przetestuj połączenie z serwerem proxy Apache HTTP, wpisując w przeglądarce następujący adres URL:

http://[adres IP]:3128/index.html

Rozwiązywanie problemów
Informacje potrzebne do rozwiązania problemu można znaleźć w plikach dziennika serwera proxy Apache HTTP.

Jeśli po uaktualnieniu nastąpi utrata konfiguracji niestandardowej, wykonaj czynności opisane poniżej:

1.Zatrzymaj usługę ApacheHttpProxy, otwierając administracyjny wiersz polecenia i uruchamiając następujące polecenie:

sc stop ApacheHttpProxy

2.Jeśli używana jest nazwa użytkownika/hasło dostępu do serwera proxy Apache HTTP (temat Instalacja serwera proxy Apache HTTP), zastąp następujący blok kodu:

<Proxy *>
 Deny from all
</Proxy>

poniższym kodem (znajdującym się w kopii zapasowej pliku httpd.conf):

<Proxy *>
 AuthType Basic
 AuthName "Password Required"
 AuthUserFile password.file
 AuthGroupFile group.file
 Require group usergroup
 Order deny,allow
 Deny from all
 Allow from all
</Proxy>

3.Jeśli w poprzedniej instalacji serwera proxy Apache HTTP wprowadzono inne modyfikacje w pliku httpd.conf, można je skopiować z kopii zapasowej pliku httpd.conf do nowego (uaktualnionego) pliku httpd.conf.

4.Zapisz zmiany i uruchom usługę ApacheHttpProxy przez wykonanie następującego polecenia w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:

sc start ApacheHttpProxy