Instalowanie serwera ESMC

Instalator kompleksowy ESMC jest dostępny tylko dla systemów operacyjnych Windows. Instalator kompleksowy umożliwia zainstalowanie wszystkich komponentów produktu ESMC przy użyciu Kreatora instalacji ESMC.

1.Otwórz pakiet instalacyjny. Na ekranie powitalnym skorzystaj z menu rozwijanego Język, aby dostosować ustawienia języka. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

welcome

2.Wybierz opcję Zainstaluj i kliknij przycisk Dalej.

package_installation_select

3.Jeśli nie zgadzasz się na przesyłanie raportów o awariach i anonimowych danych telemetrycznych firmie ESET, możesz usunąć zaznaczenie pola wyboru Weź udział w programie ulepszania produktu. W przypadku niezaznaczenia tego pola wyboru dane telemetryczne i raporty o awariach będą przesyłane firmie ESET. Po zaakceptowaniu umowy EULA kliknij opcję Dalej.

4.Wybierz odpowiednie komponenty do zainstalowania i kliknij przycisk Dalej.

hmtoggle_plus0Microsoft SQL Server Express
hmtoggle_plus0Dodaj niestandardowy certyfikat HTTPS dla konsoli internetowej
hmtoggle_plus0Serwer proxy Apache HTTP

package_installation_components

5.W przypadku wybrania opcji Dodaj niestandardowy certyfikat HTTPS dla konsoli internetowej kliknij Przeglądaj i wybierz ważny certyfikat (plik .pfx lub .p12 file), a w polu Hasło wpisz hasło do niego (lub pozostaw to pole puste, jeśli nie ustawiono hasła). Certyfikat zostanie zainstalowany na serwerze Tomcat i będzie używany w celu uzyskiwania dostępu do konsoli internetowej. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

package_installation_import_https_certificate

6.Jeśli podczas sprawdzania wymagań wstępnych wystąpią błędy, rozwiąż je. Sprawdź, czy system spełnia wszystkie wymagania wstępne.

hmtoggle_plus0Nie zainstalowano platformy .NET 4
hmtoggle_plus0Nie znaleziono środowiska Java/Java (wersja 64-bitowa)
hmtoggle_plus0Na dysku systemowym dostępnych jest tylko 32 MB wolnego miejsca.
hmtoggle_plus0Na komputerze jest zainstalowany program ESET Remote Administrator 5.x lub starszy.

7.Jeśli po ukończeniu sprawdzania wymagań wstępnych okaże się, że środowisko spełnia wszystkie wymagania, rozpocznie się instalacja. Pamiętaj, że instalacja może potrwać ponad godzinę w zależności od konfiguracji systemu oraz sieci.

note

Uwaga

Podczas trwania instalacji Kreator instalacji ESMC nie będzie odpowiadać.

package_installation_progress

8.Jeśli wybrano zainstalowanie programu Microsoft SQL Server Express w kroku 4, nastąpi sprawdzenie połączenia z bazą danych. Wówczas należy przejść do kroku Użytkownik konsoli internetowej i połączenie z serwerem. W przypadku istniejącego serwera bazy danych w następnym kroku zostanie wyświetlony monit o podanie szczegółów połączenia z bazą danych.

9.W przypadku używania istniejącego programu SQL Server lub MySQL skonfiguruj odpowiednio ustawienia połączenia. W odpowiednich polach wpisz nazwę bazy danych, nazwę hosta i numer portu (informacje te można znaleźć w narzędziu Microsoft SQL Server Configuration Manager) oraz konto bazy danych (nazwę użytkownika i hasło), a następnie kliknij przycisk Dalej. Połączenie z bazą danych zostanie zweryfikowane. Jeśli na serwerze bazy danych istnieje baza danych ESMC (z wcześniejszej instalacji programu ERA 6), zostanie ona wykryta. Możesz wybrać pozycję Użyj istniejącej bazy danych i zastosuj uaktualnienie lub Usuń istniejącą bazę danych i zainstaluj nową wersję.

Użyj nazwanej instancji — w przypadku używania bazy danych MS SQL można też zaznaczyć pole wyboru Użyj nazwanej instancji. Dzięki temu będzie można używać niestandardowych instancji baz danych. Niestandardową instancję bazy danych można ustawić w nazwie hosta przekazywanej w postaci NAZWA_HOSTA\INSTANCJA_BD, na przykład: 192.168.0.10\ESMC7SQL. W przypadku bazy danych w klastrze należy użyć jedynie nazwy klastra. Po wybraniu tej opcji nie można zmienić używanego portu. System korzysta z domyślnych portów określonych przez firmę Microsoft.

note

Uwaga

Po zaznaczeniu pola wyboru Użyj nazwanej instancji można również połączyć serwer ESMC z bazą danych programu MS SQL, która jest zainstalowana w klastrze trybu failover. W polu Nazwa hosta należy wpisać nazwę klastra.

note

Uwaga

Podczas wprowadzania informacji o koncie bazy danych dostępne są dwie opcje. Można użyć dedykowanego konta użytkownika bazy danych, które będzie mieć dostęp tylko do bazy danych ESMC, albo konta SA (MS SQL) lub konta użytkownika root (MySQL). W przypadku zdecydowania o używaniu dedykowanego konta użytkownika konto to musi zostać utworzone z określonymi uprawnieniami. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Dedykowane konto użytkownika bazy danych. Jeśli takie konto ma nie być używane, należy wprowadzić konto administratora (konto SA lub konto użytkownika root).

package_installation_db_connection

Jeśli w poprzednim oknie wprowadzono konto SA lub konto użytkownika root, kliknij pozycję Tak, aby kontynuować przy użyciu konta SA / konta użytkownika root jako użytkownika bazy danych programu ESET Security Management Center.

package_installation_db_user_root

W przypadku kliknięcia pozycji Nie musisz wybrać pozycję Utwórz nowego użytkownika (jeśli nie został jeszcze utworzony) lub Użyj istniejącego użytkownika (w przypadku dedykowanego konta użytkownika bazy danych, o którym mowa tutaj).

package_installation_db_user_create_use

10. Zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie konta administratora konsoli internetowej. To hasło jest ważne, ponieważ będzie służyć do logowania się w konsoli internetowej ESMC. Kliknij przycisk Dalej.

package_installation_webconsole

11. Możesz pozostawić puste pola lub wprowadzić informacje o firmie, które będą widoczne w szczegółach certyfikatów agenta ESET Management i serwera ESMC. Jeśli wprowadzisz hasło w polu Hasło urzędu, zapamiętaj je. Kliknij przycisk Dalej.

package_installation_certificate

12. Wprowadź prawidłowy Klucz licencyjny (jest dołączony do wiadomości e-mail od firmy ESET z informacjami o nowym zakupie), a następnie kliknij przycisk Dalej. Jeśli korzystasz z poświadczeń licencyjnych starszej wersji (nazwy użytkownika i hasła), przekonwertuj te poświadczenia na klucz licencyjny. Możesz również wybrać opcję Aktywuj później. Jeśli wybierzesz opcję Aktywuj później, zapoznaj się z rozdziałem Aktywacja, w którym znajdziesz dalsze instrukcje.

package_installation_activation

13. Spowoduje to wyświetlenie postępu instalacji.

package_installation_progress_2

14. Jeśli wybrana została opcja instalacji narzędzia Rogue Detection Sensor, wyświetlą się okna instalacji sterownika WinPcap. Należy się upewnić, że zaznaczone jest pole wyboru Automatycznie uruchamiaj sterownik WinPcap przy rozruchu.

15. Po ukończeniu instalacji zostanie wyświetlony komunikat „Zainstalowano komponenty rozwiązania ESET Security Management Center” z adresem URL konsoli internetowej ESMC. Kliknij adres URL, aby otworzyć konsolę internetową lub kliknij przycisk Zakończ.

package_installation_successful

Jeśli instalacja nie powiedzie się:

Zapoznaj się z plikami dziennika instalacji w pakiecie instalacji kompleksowej. Dzienniki znajdują się w tym samym katalogu co instalator kompleksowy, na przykład:
C:\Users\Administrator\Downloads\x64\logs\

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów można znaleźć w sekcji Rozwiązywanie problemów.