Wymagania wstępne dotyczące serwera — system Linux

Aby można było zainstalować serwer ESMC w systemie Linux, muszą zostać spełnione następujące wymagania wstępne:

Wymagana jest ważna licencja.

Serwer bazy danych zainstalowany i skonfigurowany przy użyciu konta użytkownika root. Nie jest wymagane utworzenie konta użytkownika przed rozpoczęciem instalacji. Instalator może je utworzyć. Program MS SQL Server dla systemu Linux nie jest obsługiwany. Można jednak połączyć serwer ESMC w systemie Linux z programem MS SQL Server w systemie Windows.

note

Uwaga

W bazie danych na serwerze ESMC zapisywane są duże obiekty blob danych. Aby rozwiązanie ESMC działało prawidłowo, należy skonfigurować w programie MySQL przyjmowanie większych pakietów.

Sterownik ODBC — sterownik służący do nawiązywania połączenia z serwerem bazy danych (MySQL).

Skonfigurowanie pliku instalacyjnego serwera jako pliku wykonywalnego. Przy użyciu tego polecenia terminala:

chmod +x server-linux-x86_64.sh

Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji biblioteki OpenSSL (1.1.1). Najniższa obsługiwana wersja biblioteki OpenSSL to openssl-1.0.1e-30. Jednocześnie w systemie może być zainstalowanych więcej wersji biblioteki OpenSSL. Co najmniej jedna obsługiwana wersja musi być zainstalowana w systemie.

oAby sprawdzić bieżącą wersję domyślną, możesz użyć polecenia openssl version.

oMożesz też wyświetlić wszystkie wersje biblioteki OpenSSL zainstalowane w systemie. W tym celu sprawdź końcówki nazw plików wyświetlonych przy użyciu polecenia sudo find / -iname *libcrypto.so*

oUżytkownicy systemu Fedora Linux powinni użyć pakietu compat-openssl10.

Xvfb — pakiet wymagany do drukowania raportów (Generowanie raportów) na serwerach z systemem Linux bez interfejsu graficznego.

cifs-utils — pakiet wymagany do prawidłowego wdrażania agenta w systemie operacyjnym Windows.

Qt4 WebKit — biblioteki służące do drukowania raportów w formacie PDF i PS (wymagana jest wersja 4.8, nie 5). Wszystkie pozostałe zależności Qt4 zostaną zainstalowane automatycznie. W przypadku systemu CentOS oficjalne repozytoria mogą nie zawierać tego pakietu. Można go zainstalować z innego repozytorium (na przykład z repozytoriów EPEL) lub skompilować samodzielnie na komputerze docelowym.

kinit + klist — protokół Kerberos jest używany do uwierzytelniania użytkownika domenowego podczas logowania oraz do zadań synchronizacji z usługą Active Directory. Należy się upewnić, że protokół Kerberos jest prawidłowo skonfigurowany (/etc/krb5.conf). ESMC7. Program 2 obsługuje synchronizację z wieloma domenami.

ldapsearch — pakiet używany w zadaniu synchronizacji z usługą AD oraz do autoryzacji.

snmptrap — pakiet używany do wysyłania komunikatów SNMP trap. Opcjonalny, gdy ta funkcja nie jest używana. Protokół SNMP również należy skonfigurować.

SELinux Development Package — pakiet używany podczas instalacji produktu do tworzenia modułów polityk SELinux. Ten pakiet jest wymagany tylko w systemach z włączonym modułem SELinux (CentOS, Fedora, RHEL). Moduł SELinux może powodować problemy z innymi aplikacjami. Nie jest on wymagany w przypadku serwera ESMC.

Poniższa tabela zawiera odpowiednie polecenia terminala dla każdego opisanego powyżej pakietu w przypadku różnych dystrybucji systemu Linux:

Pakiet

Dystrybucja Debian i Ubuntu

Dystrybucja CentOS, Red-Hat i Fedora

Dystrybucje OpenSUSE

Sterownik ODBC

Zapoznaj się z rozdziałem Instalacja i konfiguracja sterownika ODBC.

xvfb

apt-get install xvfb

yum install xorg-x11-server-Xvfb

zypper install xorg-x11-server-extra

cifs-utils

apt-get install cifs-utils

yum install cifs-utils

zypper install cifs-utils

Biblioteki Qt4 WebKit

apt-get install libqtwebkit4

Szczegółowe informacje zawiera następujący artykuł bazy wiedzy.

zypper install libqtwebkit4

kinit + klist — opcjonalnie (wymagany przez usługę Active Directory)

apt-get install krb5-user

yum install krb5-workstation

zypper install krb5

ldapsearch

apt-get install ldap-utils
libsasl2-modules-gssapi-mit

yum install openldap-clients
cyrus-sasl-gssapi cyrus-sasl-ldap

zypper install openldap2-client
cyrus-sasl-gssapi
cyrus-sasl-ldap-auxprop

snmptrap

apt-get install snmp

yum install net-snmp-utils net-snmp

zypper install net-snmp

Pakiet programistyczny SELinux (opcjonalny — nie jest niezbędny dla serwera ESMC; moduł SELinux może powodować problemy z innymi aplikacjami).

apt-get install selinux-policy-dev

yum install policycoreutils-devel

zypper install selinux-policy-devel

samba (opcjonalny, niezbędny tylko w przypadku wdrożenia zdalnego)

apt-get install samba

yum install samba
samba-winbind-clients

zypper install samba samba-client