Migracja z programu ERA 5.x

Do przeprowadzenia uaktualnienia lub migracji ze starszej generacji programu ERA w wersji 5 do programu ESET Security Management Center 7 można użyć następujących autonomicznych aplikacji firmy ESET.

Migration Assistant — jest przeznaczony na potrzeby małych i średnich firm. Narzędzie to instaluje program ESET Security Management Center 7.2, sprawdza konfigurację, migruje dane z serwera ERA 5.x, a następnie wyłącza program ERA 5.x.

Migration Tool — pomaga przeprowadzić proces migracji danych z programu ERA w wersji 5.x do pośredniej bazy danych, a następnie zaimportować dane do programu ESMC w wersji 7.x.

note

Uwaga

Zarówno Migration Assistant, jak i Migration Tool obsługują tylko migrację na komputery z systemami operacyjnymi Microsoft Windows.

Poniższa tabela zawiera porównanie obiektów objętych migracją i opcji migracji w Migration Assistant oraz Migration Tool:

 

Migration Assistant

Migration Tool

Obiekty objęte migracją:

 

 

Grupy statyczne 1

Licencje

x

Polityki 2

Serwer proxy HTTP

  3

x

Ustawienia aktualizacji

x

Komputery

x

Raporty

x

x

Dzienniki

x

  4

Zadania 5

x

x

Zagrożenia

x

x

Użytkownicy

x

Grupy parametryczne 5

x

x

Serwer z serwerami podrzędnymi 6

x

x

Opcje migracji:

 

 

Uruchomienie na komputerze z zainstalowanym serwerem ERA w wersji 5.x 7

Uruchomienie na innym komputerze, na którym można uruchomić program ESMC 7 7

Migracja na ten sam komputer 7

Migracja na inny komputer 7

Zintegrowana instalacja nowego serwera ESMC 7

x

1 Struktura grupy statycznej zostaje zachowana, jednak grupy statyczne zsynchronizowane z usługą Active Directory będą ignorowane i nie zostaną objęte migracją.

2 W przypadku braku znajomości poszczególnych polityk zdefiniowanych na potrzeby programu ERA w wersji 5.x można utworzyć nowe, zamiast przeprowadzać proces ich migracji do programu ESMC w wersji 7. Podczas przeprowadzania procesu migracji polityk należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Migracją są objęte jedynie definicje polityk, a nie ich relacje.

Po zakończeniu migracji trzeba ręcznie przypisać objęte nią polityki do odpowiednich grup.

Hierarchia polityk jest pomijana. Flagi zastępowania zostaną przekształcone na flagi wymuszania w przypadku tych samych ustawień polityki programu ESMC w wersji 7.

Jeśli w starym programie ERA pojedyncza polityka zawierała ustawienia na potrzeby wielu produktów, w programie ESMC w wersji 7 zostaną utworzone osobne polityki dotyczące poszczególnych produktów.

3 Ustawienia serwera proxy HTTP są usuwane z polityk, a serwer proxy zainstalowany z nowym serwerem ESMC staje się domyślnym serwerem proxy.

4 Kategorie dzienników podlegających migracją obejmują: Dzienniki zagrożeń (wykryć), skanowania, zapory, dzienniki kontroli dostępu do urządzeń i stron internetowych oraz dzienniki zdarzeń.

5 Z programu ERA w wersji 5.x nie można przenosić zadań i grup parametrycznych ze względu na nową strukturę oraz funkcje grup dynamicznych w rozwiązaniu ESMC w wersji 7 (wprowadzone w programie ERA w wersji 6.x).

6 Migracja serwerów ERA w wersji 5.x w strukturze drzewa nie jest obsługiwana.

7 Zarówno Migration Assistant, jak i Migration Tool muszą być w pierwszej kolejności uruchomione na komputerze z zainstalowanym serwerem ERA w wersji 5.x Następnie można kontynuować proces migracji w zależności od tego, gdzie będzie zainstalowany serwer ESMC w wersji 7.x — na tym samym komputerze, na którym został zainstalowany program ERA w wersji 5.x, lub na innym.