Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej serwera bazy danych

Wszystkie informacje i ustawienia dotyczące programu ESET Security Management Center przechowywane są w bazie danych. Aby uniknąć utraty danych, zalecamy regularne tworzenie kopii zapasowych bazy danych. Spośród sekcji znajdujących się poniżej należy skorzystać z tej, która odpowiada używanej bazie danych:

note

Uwaga

Kopię zapasową można również wykorzystać później podczas migracji programu ESET Security Management Center na nowy serwer.

Nazwy baz danych i plików dziennika nie zmieniają się nawet po zmianie nazwy produktu z ESET Remote Administrator na ESET Security Management Center.


Przykłady tworzenia kopii zapasowej bazy danych MS SQL

Aby utworzyć kopię zapasową bazy danych MS SQL w pliku, prześledź poniższe przykłady:

important

WAŻNE

W tych przykładach zastosowano ustawienia domyślne (np. domyślną nazwę bazy danych oraz domyślne ustawienia połączenia z bazą danych). Konieczne jest zmodyfikowanie skryptu kopii zapasowej w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych w ustawieniach domyślnych.

Do uruchomienia podanych niżej poleceń niezbędne są odpowiednie uprawnienia. Jeśli nie korzystasz z lokalnego konta administratora, musisz zmienić ścieżkę kopii zapasowej, na przykład na następującą: „C:\USERS\PUBLIC\BACKUPFILE”.

Jednorazowa kopia zapasowa bazy danych

W celu utworzenia kopii zapasowej w pliku o nazwie BACKUPFILE wykonaj poniższe polecenie w wierszu polecenia w systemie Windows:

SQLCMD -S HOST\ERASQL -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'"

note

Uwaga

W tym przykładzie HOST oznacza adres IP lub nazwę hosta, a ERASQL nazwę instancji serwera MS SQL. Od programu ESMC 7 można zainstalować serwer ESMC w instancji SQL o niestandardowej nazwie (jeśli jest używana baza danych MS SQL). W takim przypadku należy odpowiednio zmodyfikować skrypty tworzenia kopii zapasowych.

Regularne kopie zapasowe bazy danych przy użyciu skryptu SQL

Wybierz jeden z poniższych skryptów SQL:

a)Utwórz regularne kopie zapasowe i przechowuj je z uwzględnieniem daty utworzenia:

1.@ECHO OFF

2.SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'

  WITH NOFORMAT,INIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

3.REN BACKUPFILE BACKUPFILE-[%DATE:~10,4%%DATE:~4,2%%DATE:~7,2%_T%TIME:~0,2%%TIME:~3,2%].bac

b)Dołączaj kopie zapasowe do jednego pliku:

1. @ECHO OFF

2. SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'

   WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

 

Przywracanie bazy danych MS SQL

Aby przywrócić bazę danych MS SQL z pliku, prześledź poniższy przykład:

SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "RESTORE DATABASE ERA_DB FROM DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'"

 


Tworzenie kopii zapasowej bazy danych MySQL

Aby utworzyć kopię zapasową bazy danych MySQL w pliku, prześledź poniższy przykład:

mysqldump --host HOST --disable-keys --extended-insert --routines -u ROOTLOGIN -p ERADBNAME > BACKUPFILE

note

Uwaga

W tym przykładzie HOST oznacza adres IP lub nazwę hosta serwera MySQL, ROOTLOGIN oznacza konto główne na serwerze MySQL, a ERADBNAME oznacza nazwę bazy danych ESMC.

 

Jeśli chcesz przywrócić kopię zapasową bazy danych, postępuj według instrukcji dotyczących odpowiedniej bazy danych:

Przywracanie bazy danych MySQL

Aby przywrócić bazę danych MySQL z pliku, prześledź poniższy przykład:

mysql --host HOST -u ROOTLOGIN -p ERADBNAME < BACKUPFILE

 

note

Uwaga

Więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowych na serwerze Microsoft SQL można znaleźć w witrynie internetowej Microsoft TechNet. Więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowych na serwerze MySQL można znaleźć w witrynie internetowej z dokumentacją rozwiązania MySQL.