Instalacja konsoli internetowej przy użyciu instalatora kompleksowego

Aby zainstalować składnik konsoli internetowej ESMC w systemie Windows przy użyciu instalatora kompleksowego:

1.Sprawdź, czy spełnione są następujące wymagania wstępne:

Zainstalowany serwer ESMC.

note

Uwaga

Konsolę internetową ESMC można zainstalować na innym komputerze niż ten, na którym jest zainstalowany serwer ESMC.

Serwer Apache Tomcat wymaga środowiska Java/OpenJDK.

important

WAŻNE

Wymagane jest środowisko Java 64-bitowe.

Jeśli w systemie zainstalowanych jest wiele wersji środowiska Java, zalecamy odinstalowanie starszych wersji środowiska Java (najstarsza obsługiwana wersja to Java 8) i pozostawienie tylko najnowszej wersji środowiska Java.

warning

Ostrzeżenie

Począwszy od stycznia 2019 r., publiczne aktualizacje środowiska Oracle JAVA SE 8 do użytku biznesowego, komercyjnego lub produkcyjnego będą wymagać licencji komercyjnej. Jeśli nie chcesz kupować subskrypcji środowiska JAVA SE, możesz skorzystać z tego przewodnika i przejść na bezpłatną alternatywę, instalując jedno z rozwiązań z listy obsługiwanych edycji Java.

2.Pobierz Instalator kompleksowy ESMC ze strony internetowej firmy ESET i rozpakuj pobrany plik.

3.Jeśli chcesz zainstalować najnowszą wersję serwera Apache Tomcat, a instalator kompleksowy zawiera starszą wersję Apache Tomcat (ten krok jest opcjonalny – jeśli nie potrzebujesz najnowszej wersji Apache Tomcat, przejdź do kroku 4):

a.Otwórz folder x64 i przejdź do folderu installers.

b.Usuń plik apache-tomcat-9.0.x-windows-x64.zip znajdujący się w folderze installers.

c.Pobierz pakiet zip Apache Tomcat 9 dla 64-bitowego systemu Windows.

d.Przenieś pobrany pakiet zip do folderu installers.

4.Uruchom kompleksowy instalator, klikając dwukrotnie plik Setup.exe. Kliknij przycisk Dalej na ekranie powitalnym.

5.Wybierz opcję Zainstaluj i kliknij przycisk Dalej.

package_installation_select

6.Po zaakceptowaniu umowy EULA kliknij opcję Dalej.

7.W polu Wybierz komponenty do zainstalowania zaznacz tylko pole wyboru Konsola internetowa ESMC i kliknij przycisk Dalej.

package_installation_tomcat

Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Dodaj niestandardowy certyfikat HTTPS dla konsoli internetowej.

Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz użyć niestandardowego certyfikatu HTTPS dla konsoli internetowej ESMC.

Niezaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne wygenerowanie nowego magazynu kluczy dla serwera Tomcat.

W przypadku wybrania opcji Dodaj niestandardowy certyfikat HTTPS dla konsoli internetowej kliknij Przeglądaj i wybierz ważny certyfikat (plik .pfx lub .p12 file), a w polu Hasło wpisz hasło do niego (lub pozostaw to pole puste, jeśli nie ustawiono hasła). Certyfikat zostanie zainstalowany na serwerze Tomcat i będzie używany w celu uzyskiwania dostępu do konsoli internetowej. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

package_installation_import_https_certificate

8.Wybierz instalację środowiska Java na komputerze. Sprawdź, czy używasz najnowszej wersji programu Java/OpenJDK.

a)Aby wybrać już zainstalowane środowisko Java, kliknij opcję Wybierz instalację środowiska Java, wybierz folder, w którym jest zainstalowane środowisko Java (z podfolderem bin, np. C:\Program Files\Amazon Corretto\jdk1.8.0_212) i kliknij przycisk OK. Pojawi się pytanie, czy została wybrana nieprawidłowa ścieżka.

b)Kliknij przycisk Zainstaluj, aby kontynuować, lub Zmień, aby zmienić ścieżkę instalacji środowiska Java.

java_detected

9.Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ.

important

WAŻNE

Jeśli konsola internetowa ESMC została zainstalowana na innym komputerze niż ten, na którym znajduje się serwer ESMC, postępuj zgodnie z poniższymi dodatkowymi instrukcjami w celu włączenia komunikacji między konsolą internetową ESMC a serwerem ESMC:

a)Zatrzymaj usługę Apache Tomcat: Wybierz kolejno Start > Usługi > kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Apache Tomcat i wybierz opcję Zatrzymaj.

b)Uruchom aplikację Notatnik jako administrator i edytuj plik C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties.

c)Znajdź ciąg server_address=localhost.

d)Część localhost zastąp adresem IP serwera ESMC i zapisz plik.

e) Uruchom usługę Apache Tomcat. Wybierz kolejno Start > Usługi > kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Apache Tomcat i wybierz opcję Uruchom.

10. Otwórz konsolę internetową ESMC w obsługiwanej przeglądarce internetowej: https://Server-IP/era/ (zastąp Server-IP adresem IP swojego serwera ESMC); zostanie wyświetlony ekran logowania.

note

Uwaga

Zobacz też dodatkowy zasób Konfiguracja konsoli internetowej na potrzeby rozwiązań firmowych lub systemów o niskiej wydajności.