Instalacja konsoli internetowej — system Linux

Aby zainstalować konsolę internetową ESMC, należy wykonać poniższe czynności:

1.Zainstaluj pakiety Apache Tomcat i Java. Serwer Apache Tomcat to komponent wymagany do uruchomienia konsoli internetowej ESMC. Serwer Apache Tomcat wymaga środowiska Java/OpenJDK. Użyj odpowiednich poleceń terminala w zależności od używanych dystrybucji systemu Linux. Przykłady nazw pakietów podane poniżej mogą się różnić od pakietów dostępnych w repozytorium używanej dystrybucji systemu Linux.

Dystrybucje Debian i Ubuntu

sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-11-jdk tomcat9

CentOS, Red Hat Fedora

yum update
yum install java-1.8.0-openjdk tomcat

OpenSUSE

zypper refresh
zypper install java-1_8_0-openjdk tomcat

Zapoznaj się również z tym artykułem w bazie wiedzy.

2.Pobierz plik konsoli internetowej (era.war):

wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/webconsole/latest/era.war

3.Skopiuj plik era.war do folderu usługi Tomcat:

Dystrybucja Debian i Ubuntu

sudo cp era.war /var/lib/tomcat9/webapps/

Dystrybucja CentOS, Red-Hat i Fedora

sudo cp era.war /var/lib/tomcat/webapps/

Dystrybucje OpenSUSE

sudo cp era.war /usr/share/tomcat/webapps/

Możesz też wyodrębnić zawartość pliku era.war do lokalizacji /var/lib/tomcat/webapps/era/.

4.Uruchom ponownie usługę Tomcat i przeprowadź wdrożenie pliku .war:

Dystrybucja Debian i Ubuntu

sudo service tomcat9 restart

Dystrybucja CentOS, Red-Hat i Fedora

sudo service tomcat restart

Dystrybucje OpenSUSE

sudo service tomcat restart

5.Jeśli konsola internetowa ESMC została zainstalowana na innym komputerze niż ten, na którym znajduje się serwer ESMC, postępuj zgodnie z poniższymi dodatkowymi instrukcjami w celu włączenia komunikacji między konsolą internetową ESMC a serwerem ESMC:

I.Zatrzymaj usługę Tomcat: sudo service tomcat9 stop.

II.Edytuj plik EraWebServerConfig.properties:

sudo nano /var/lib/tomcat/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties

Jeśli plik EraWebServerConfig.properties nie znajduje się w powyższej lokalizacji, użyj poniższego polecenia, aby go zlokalizować w swoim systemie:

find / -iname "EraWebServerConfig.properties"

III.Znajdź ciąg server_address=localhost.

IV.Część localhost zastąp adresem IP serwera ESMC i zapisz plik.

V.Uruchom ponownie usługę Tomcat: sudo service tomcat9 restart

Po ukończeniu instalacji należy przetestować połączenie z konsolą internetową ESMC. Otwórz poniższe łącze w obsługiwanej przeglądarce internetowej na lokalnym hoście (powinien się pojawić ekran logowania):

http://localhost:8080/era lub (jeśli dostęp do serwera jest uzyskiwany zdalnie, http://IP_ADDRES_OR_HOSTNAME:8080/era)

note

Uwaga

port HTTP (domyślnie 8080) jest ustawiany podczas instalacji ręcznej serwera Apache Tomcat. Można też skonfigurować połączenie HTTPS dla serwera Apache Tomcat.

Zobacz też dodatkowy zasób Konfiguracja konsoli internetowej na potrzeby rozwiązań firmowych lub systemów o niskiej wydajności.