Instalacja serwera

W celu przeprowadzenia instalacji komponentu serwera ESMC w systemie Windows należy wykonać poniższe działania:

1.Przejdź do sekcji pobierania programu ESET Security Management Center w celu pobrania instalatora autonomicznego tego komponentu programu ESMC. (server_x64.msi).

2.Sprawdź, czy spełnione są wszystkie wymagania wstępne.

3.Uruchom instalator serwera ESMC i zaakceptuj umowę EULA, jeśli zgadzasz się z jej postanowieniami.

4.Jeśli nie zgadzasz się na przesyłanie raportów o awariach i anonimowych danych telemetrycznych firmie ESET, możesz usunąć zaznaczenie pola wyboru Weź udział w programie ulepszania produktu. W przypadku niezaznaczenia tego pola wyboru dane telemetryczne i raporty o awariach będą przesyłane firmie ESET.

5.Nie zaznaczaj pola wyboru To jest instalacja klastra i kliknij przycisk Dalej. hmtoggle_plus0 Czy to instalacja w klastrze?

6.Wybierz konto użytkownika usługi. Konto to będzie używane do uruchamiania Usługi ESET Security Management Center. Dostępne są następujące opcje:

Konto usługi sieciowej — wybierz tę opcję, jeśli nie używasz domeny.

Konto niestandardowe: wprowadź poświadczenia użytkownika domenowego: DOMENA\NAZWA UŻYTKOWNIKA oraz hasło.

package_installation_service_user_account

7.Nawiąż połączenie z bazą danych. Tutaj przechowywane są wszystkie dane (hasło do konsoli internetowej ESMC, dzienniki komputerów klienckich itd.):

Baza danych: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server z uwierzytelnianiem systemu Windows

Sterownik ODBC: sterownik MySQL ODBC 5.1/sterownik MySQL ODBC 5.2 Unicode/sterownik MySQL ODBC 5.3 Unicode/sterownik MySQL ODBC 8.0 Unicode/SQL Server/klient macierzysty SQL Server 10.0/sterownik ODBC 11 dla SQL Server/sterownik ODBC 13 dla SQL Server/sterownik ODBC 17 dla SQL Server

Nazwa bazy danych: Zalecamy użycie wstępnie zdefiniowanej nazwy lub zmienienie jej w razie potrzeby.

Nazwa hosta: nazwa hosta lub adres IP serwera bazy danych

Port: port używany do łączenia się z serwerem bazy danych

Nazwa użytkownika/hasło do konta administratora bazy danych

Użyj nazwanej instancji — w przypadku używania bazy danych MS SQL można też zaznaczyć pole wyboru Użyj nazwanej instancji. Dzięki temu będzie można używać niestandardowych instancji baz danych. Niestandardową instancję bazy danych można ustawić w nazwie hosta przekazywanej w postaci NAZWA_HOSTA\INSTANCJA_BD, na przykład: 192.168.0.10\ESMC7SQL. W przypadku bazy danych w klastrze należy użyć jedynie nazwy klastra. Po wybraniu tej opcji nie można zmienić używanego portu. System korzysta z domyślnych portów określonych przez firmę Microsoft.

note

Uwaga

Po zaznaczeniu pola wyboru Użyj nazwanej instancji można również połączyć serwer ESMC z bazą danych programu MS SQL, która jest zainstalowana w klastrze trybu failover. W polu Nazwa hosta należy wpisać nazwę klastra.

package_installation_db_connection

note

Uwaga

W bazie danych na serwerze ESMC zapisywane są duże obiekty blob danych, dlatego prawidłowe działanie serwera ESMC wymaga skonfigurowania programu MySQL tak, aby przyjmował duże pakiety.

W tym kroku weryfikowane jest połączenie z bazą danych. Jeśli połączenie jest prawidłowe, można przejść do następnego kroku.

8.Wybierz użytkownika programu ESET Security Management Center, który ma dostęp do bazy danych. Można wybrać istniejącego użytkownika lub użytkownik może zostać skonfigurowany automatycznie.

package_installation_db_user_create_use

9.Wprowadź hasło dostępu do konsoli internetowej.

package_installation_webconsole

10. Program ESET Security Management Center do komunikacji między klientem a serwerem wykorzystuje certyfikaty. Można wybrać jedną z następujących opcji:

Zachowaj aktualnie używane certyfikaty — ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy baza danych była już wcześniej używana z innym serwerem ESMC.

Wczytaj certyfikaty z pliku — wybierz istniejący certyfikat serwera i urząd certyfikacji.

Generuj nowe certyfikaty — instalator generuje nowe certyfikaty.

package_installation_certificate_2

11. Wykonaj ten krok, jeśli w poprzednim kroku wybrano opcję Generuj nowe certyfikaty.

a)Określ dodatkowe informacje o certyfikatach (opcjonalnie). Jeśli wpiszesz hasło urzędu, upewnij się, że zostało ono zapamiętane.

package_installation_certificate

b)W Certyfikat serwera wpisz nazwę hosta serwera i hasło do certyfikatu (opcjonalnie).

warning

Ostrzeżenie

Nazwa hosta serwera w certyfikacie serwera nie może zawierać żadnych z następujących słów kluczowych: server, proxy oraz agent.

package_installation_certificate_3

c)W Hasło do certyfikatu równorzędnego wpisz hasło dla certyfikatów równorzędnych agenta i serwera proxy.

package_installation_certificate_4

12. W ramach konfiguracji może zostać wykonane wstępne zadanie Synchronizacja grupy statycznej. Wybierz metodę (Nie synchronizuj, Synchronizuj z siecią Windows Network, Synchronizuj z usługą Active Directory) i kliknij przycisk Dalej.

13. Wpisz prawidłowy klucz licencyjny lub wybierz opcję Aktywuj później.

package_installation_activation

14. Potwierdź lub zmień folder instalacji serwera i kliknij przycisk Dalej.

15. Aby zainstalować serwer ESMC, kliknij opcję Zainstaluj.

note

Uwaga

Po ukończeniu instalacji serwera ESMC można również zainstalować agenta ESET Management na tym samym komputerze (opcjonalnie). Dzięki temu można zarządzać samym serwerem w taki sam sposób, w jaki zarządza się komputerem klienckim.